Bilde av en smilende Ellen Nygård, fagansvarlig for studie­tilbudet i Facility Management på Handels­høyskolen ved OsloMet

– Facility Management er utøvd lederskap tilpasset behov i enhver organisasjon

Klikk på filmen for å begynne avspillingen.

– Facility Management er ledelse og utøvd lederskap som skal tilføre kjernevirksomheten til organisasjonen en merverdi, forklarer Ellen Nygard faglig ansvarlig for studietilbudet innenfor Facility Management på Handelshøyskolen.

På norsk er begrepet «fasilitetsstyring», likevel forkortet «FM». 

– Gjort rett vil virksomheten oppleve selve formålet med FM: «å forbedre menneskers livskvalitet og produktivitet til kjernevirksomheten innenfor et bebygd område», sier hun.

Søknadsfrist og opptakskrav finner du på sidene under

– Dette formålet, slik det er formulert i definisjonen av FM i den globale standarden, kommer ikke av seg selv. Til det trengs rett kompetanse og en bevisst holdning hos lederne. Det liker jeg å tenke at FM-lederne og de kommende FM-lederne ikke minst får gjennom undervisningsopplegget utviklet på dette studietilbudet, sier Nygard.

Handelshøyskolen tilbyr to emner innenfor dette fagfeltet. «Fasilitetsstyringen i organisasjoner», og emnet «Pedagogisk ledelse og ressursutvikling innenfor fasilitetsstyring», begge med 60 studieplasser.

– Sammen med annen utdanning du har, for eksempel innenfor organisasjon og ledelse, i husøkonomi og serviceledelse, i kostøkonomi eller som byggingeniør, gir dette studiet et godt fundament for å kunne søke stillinger som FM-leder i Norge, men også i resten av verden. Dette fordi alle organisasjoner, uansett sektor og land, har servicetjenester og støttefunksjoner som støtter aktivitetene som utgjør kjernevirksomheten til organisasjonen. Ledelsessystemet er nemlig fascinerende likt verden over og lederstillinger innenfor FM finnes på alle ledernivåer, sier Nygard.

Hvorfor skal jeg ta dette studiet?

I emnet «Fasiltetsstyringen i organisasjoner» er støttestrukturen i organisasjoner selve dreiepunktet i kunnskapsformidlingen. I undervisning og fagbøker innenfor organisasjonsforståelse og ledelse blir denne strukturen i beste fall nevnt, men ikke gått i dybden på.

– Kjernespørsmål i kunnskapsformidlingen i «Fasilitetsstyringen i organisasjoner» er hva denne støttestrukturen er og hva den skal understøtte i organisasjoners virksomhet, og ikke minst: hvordan lede og styre en slik organisasjon i organisasjonen slik at formålet med FM-funksjonen oppfylles. Her er opplæring og utvikling av servicemedarbeiderne viktige stikkord, og viktige temaer i vårens emne «Pedagogisk ledelse og ressursutvikling innenfor fasilitetsstyring», sier Nygard.

Er du allerede tilknyttet FM-bransjen, enten på bestiller-siden eller på leverandør-siden, vil du tilegne deg dokumenterbare studiepoeng på mye av det du kan og gjør i din arbeidshverdag. Det kan være inngangsbilletten for ny stilling og videre avansement innen bransjen du allerede er en del av.

Samtidig vil du gjerne oppleve at mye av det du i din arbeidshverdag bare «gjør» fordi «det er slik vi gjør det hos oss», får du et nyttig utenfra-blikk på – Fagansvarlig Ellen Nygard

- Du vil se nye sammenhenger basert på ny, oppdatert kunnskap og ferdigheter som du har tilegnet deg gjennom studiet. Kanskje blir du også mindre skråsikker men mer analytisk og lyttende, sier Nygard.

Hva lærer man?

– Her har jeg lyst å oppfordre til å lese innledningene i emneplanene til «Fasilitetsstyringen i organisasjoner» og «Pedagogisk ledelse og ressursutvikling innenfor fasilitetsstyring». De er begge skrevet for å kunne besvare akkurat dette spørsmålet, sier Nygard.

– På emnet «Pedagogisk ledelse og ressursutvikling innenfor fasilitetsstyring» er det likevel verdt å merke seg at det er renholdsoperatørfaget, vaskerifaget og fareanalyse- og risikovurderingssystemet HACCP som tas i bruk i eksempler og oppgaver knyttet til temaene å lede et livslangt læringsarbeid på en arbeidsplass og gi tilpasset opplæring av servicemedarbeiderne på en arbeidsplass i FM-bransjen i offentlig og privat sektor i Norge.

– På studiet oppmuntres det til å finne din faglige stemme og du skriver egne kronikker etter en opplæring i struktur og særtrekk ved sjangeren. Kronikk med et FM-faglig innhold er blant de obligatoriske arbeidskravene på emnene.  

Les Ellen Nygards kronikker i Renholdsnytt: 

Fortidens oldfrue- og husøkonom­utdanninger sett i lys av nåtiden (Renholdsnytt.no)

Synes du kompetanse koster? Prøv uvitenhet (renholdsnytt.no)

Servicemedarbeider – bare til låns (Renholdsnytt.no)

– Du lærer også prosjektarbeid. Prosjektarbeid brukes både som læringsmetode på begge emner, men også som form til eksamen. Et viktig mål med prosjektarbeid i undervisningssammenhengen vår, er «å lære seg å lære». I prosjektarbeidet er studentene den aktive part og jeg som underviser mer passiv. Det er helt bevisst. Jeg er mer som en veileder og en støtte, ikke en som presenterer kun én løsning. I denne sammenhengen lærer en som student å innhente informasjon om en problemstilling, en lærer å utrede informasjonen, å undersøke, diskutere, trekke konklusjoner og presentere dette arbeidet, sier Nygard.

Hvor langt er studiet?

«Fasilitetsstyringen i organisasjoner» går fra uke 36 til uke 47 med individuell eksamen ca. i uke 50. «Pedagogisk ledelse og ressursutvikling innenfor fasiltetsstyring» går fra uke 5 til uke 20 med gruppevis eksamen ca i uke 22. I begge emnene er eksamen en semesteroppgave, og studentene jobber med den parallelt mens undervisningen foregår. 

– Selv om emnene formelt ikke er et eget studieprogram, så er målsetningen vår like fullt at studentene opplever det gjennom å studere «Fasilitetsstyringen i organisasjoner» og «Pedagogisk ledelse og ressursutvikling innenfor fasilitetsstyring» i to påfølgende semestre. Da vil du få hele 25 studiepoeng innenfor fagfeltet, sier Nygard.

For deg som er i full jobb

– De fleste som studerer FM-emnene, jobber ved siden av studiet. Disse emnene på henholdsvis 10 og 15 studiepoeng tilsvarer en ukentlig studiebelastning, inkludert undervisningen som gis, på om lag 10 og om lag 15 timer, sier Nygard.

Hver fredag er det undervisning, som oftest på Zoom. Det legges opp til én eller to fysiske samlinger i løpet av semesteret. Her får studentene mulighet til å bli personlig kjent og utvide sitt faglige nettverk. Det legges alltid opp til relevante studiebesøk i tillegg til undervisningen. Oppmøte er essensielt, både digitalt og fysisk, for gjennomføringen av studiet.

Hva er opptakskravet?

Hvis du ikke har generell studiekompetanse, men har lang og relevant yrkespraksis, kan du søke til studiet på grunnlag av din realkompetanse. Du må da være 25 år eller eldre og ha minst 5 års yrkespraksis i tilknytning til forvaltning, drift og vedlikehold av bygg, hvorav minst ett år må være i lederstilling. I tillegg kreves det at du har tatt fagene norsk og engelsk i norsk yrkesfaglig videregående, eller tilsvarende prøver i norsk og engelsk språk. Hvis du søker på grunnlag av realkompetanse, må du dokumentere yrkespraksisen din med arbeidsattester. Du må også dokumentere utdanningen du har, og eventuelle språktester i norsk og engelsk.

Undervisning

Fast undervisningsdag for FM-emnene er fredagene. I høstsemesteret er det fredagene fra uke 36 til uke 47. Se punktet Timeplan i emneplanen til FM-emnet Fasilitetsstyringen i organisasjoner (student.oslomet.no). I vårsemesteret er det fredagene fra uke 5 til uke 20. Undervisningsøkten på Zoom varer maksimalt i fire timer, likevel aldri kun med monolog fra foreleser, men brutt opp med diskusjoner og små oppgaver. Klokkeslettene for undervisningsøkten går fram av timeplanen for semesteret, se punktet Timeplan i emneplanen til FM-emnet Pedagogisk ledelse og ressursutvikling innenfor fasilitetsstyring (student.oslomet.no). Undervisningen er nettbasert, i tillegg til inntil to fysiske samlinger på campus.

Publisert: 06.05.2021 | Kristian Mehlum Lie