Bilde av en smilende Ellen Nygård, fagansvarlig for studie­tilbudet i Facility Management på Handels­høyskolen ved OsloMet

– Facility Management er utøvd lederskap tilpasset behov i enhver organisasjon

(Klikk på filmen for å begynne avspillingen.)

- Facility Management er ledelse og utøvd lederskap som skal tilføre kjernevirksomheten til organisasjonen en merverdi, forklarer Ellen Nygard faglig ansvarlig for studietilbudet innen Facility Management på Handelshøyskolen ved OsloMet. 

- Gjort rett vil virksomheten oppleve selve formålet med Facility Management: «å forbedre menneskers livskvalitet og produktivitet til kjernevirksomheten innenfor et bebygd område», sier hun.

Søknadsfrist og opptakskrav finner du på sidene under

- Dette formålet, slik det er formulert i definisjonen av Facility Management i den globale standarden, kommer ikke av seg selv. Til det trengs rett kompetanse og en bevisst holdning hos lederne. Det liker jeg å tenke at Facility Manager-ene og de kommende Facility Manager-ene får gjennom undervisningsopplegget utviklet på dette studiet, sier Nygard.

Handelshøyskolen ved OsloMet tilbyr to emner innenfor fagfeltet «Facility Management». «Facility Management i organisasjoner», og emnet «Pedagogisk ledelse og ressursutvikling innen Facility Management», begge med 60 studieplasser.

- Sammen med annen utdanning du har, for eksempel innenfor organisasjon og ledelse, i husøkonomi og serviceledelse, i kostøkonomi eller som byggingeniør, gir dette studiet et godt fundament for å kunne søke stillinger som Facility Manager i Norge, men også i resten av verden. Dette fordi alle organisasjoner, uansett sektor og land, har servicetjenester og støttefunksjoner som støtter aktivitetene som utgjør kjernevirksomheten til organisasjonen. Ledelses-systemet er nemlig fascinerende likt verden over og lederstillinger innenfor Facility Management finnes på alle ledernivåer, sier Nygard.

Hvorfor skal jeg ta dette studiet?

I emnet «Facility Management i organisasjoner» er støttestrukturen i organisasjoner selve dreiepunktet i kunnskapsformidlingen. I undervisning og fagbøker innenfor organisasjonsforståelse og ledelse blir denne strukturen i beste fall nevnt, men ikke gått i dybden på. Det er naturlig. Om typologier for organisasjoner er det mye å sette søkelyset på.  

- Kjernespørsmål i kunnskapsformidlingen i «Facility Management i organisasjoner» er hva denne støttestrukturen er og hva den skal understøtte i organisasjoners virksomhet, og ikke minst: hvordan lede og styre en slik organisasjon i organisasjonen slik at formålet med Facility Management-funksjonen oppfylles. Her er opplæring og utvikling av servicemedarbeiderne viktige stikkord, og viktige temaer i vårens emne «Pedagogisk ledelse og ressursutvikling innen Facility Management», sier Nygard.

Er du allerede tilknyttet Facility Management-bransjen, enten på bestiller-siden eller leverandør-siden, vil du tilegne deg dokumenterbare studiepoeng på mye av det du kan og gjør i din arbeidshverdag. Det kan være inngangsbilletten for ny stilling og videre avansement innen bransjen du allerede er en del av.

Samtidig vil du gjerne oppleve at mye av det du i din arbeidshverdag bare «gjør» fordi «det er slik vi gjør det hos oss», får du et nyttig utenfra-blikk på – Fagansvarlig Ellen Nygard

- Du vil se nye sammenhenger basert på ny, oppdatert kunnskap og ferdigheter som du har tilegnet deg gjennom studiet. Kanskje blir du også mindre skråsikker men mer analytisk og lyttende, sier Nygard.

Hva lærer man?

- Her har jeg lyst å oppfordre å lese innledningene i emneplanene til «Facility Management i organisasjoner» og «Pedagogisk ledelse og ressursutvikling innen Facility Management». De er begge skrevet for å kunne besvare akkurat dette spørsmålet, sier Nygard.

- På emnet «Pedagogisk ledelse og ressursutvikling innen Facility Management» er det likevel verdt å merke seg at det er renholdsoperatørfaget, vaskerifaget og fareanalyse- og risikovurderingssystemet HACCP som tas i bruk i eksempler og oppgaver knyttet til temaene å lede et livslangt læringsarbeid på en arbeidsplass og gi tilpasset opplæring av servicemedarbeiderne på en arbeidsplass i FM-bransjen i offentlig og privat sektor i Norge.

På studiet oppmuntres det til å finne din faglige stemme og du skriver egne kronikker etter en opplæring i struktur og særtrekk ved sjangeren. Kronikk med et FM-faglig innhold er blant de obligatoriske arbeidskravene på emnene.  

Les Ellen Nygards kronikker i Renholdsnytt: 

Fortidens oldfrue- og husøkonom­utdanninger sett i lys av nåtiden (Renholdsnytt.no)

Synes du kompetanse koster? Prøv uvitenhet (renholdsnytt.no)

Servicemedarbeider – bare til låns (Renholdsnytt.no)

- Du lærer også prosjektarbeid. Prosjektarbeid brukes både som læringsmetode på begge emner, men også som form til eksamen. Et viktig mål med prosjektarbeid i undervisningssammenhengen vår, er «å lære seg å lære». I prosjektarbeidet er studentene den aktive part og jeg som underviser mer passiv. Det er helt bevisst. Jeg er mer som en veileder og en støtte, ikke en som presenterer kun en løsning. I denne sammenhengen lærer en som student å innhente informasjon om en problemstilling, en lærer å utrede informasjonen, å undersøke, diskutere, trekke konklusjoner og presentere dette arbeidet, sier Nygard.

Hvor langt er studiet?

«Facility Management i organisasjoner» går fra uke 36 til uke 47 med individuell eksamen ca. i uke 50. «Pedagogisk ledelse og ressursutvikling innen Facility Management» går fra uke 5 til uke 20. I dette emnet er eksamen en gruppevis semesteroppgave, og studentene jobber med den parallelt mens undervisningen foregår og i et par uker etter endt undervisning.

- Selv om emnene formelt ikke er et eget studieprogram, så er målsetningen vår like fullt at studentene opplever det gjennom å studere «Facility Management i organisasjoner» og «Pedagogisk ledelse og ressursutvikling innen Facility Management» i to påfølgende semestre. Da vil du få hele 25 studiepoeng innenfor fagfeltet Facility Management, sier Nygard.

For deg som er i full jobb

- De fleste som studerer FM-emnene, jobber ved siden av studiet. Disse emnene på henholdsvis 10 og 15 studiepoeng tilsvarer en ukentlig studiebelastning, inkludert undervisningen som gis, på om lag 10 og om lag 15 timer, sier Nygard.

Hver fredag er det undervisning, som oftest på Zoom. Det legges opp til én eller to fysiske samlinger i løpet av semesteret. Her får studentene mulighet til å utvide sitt faglige nettverk, det blir studiebesøk i tillegg til undervisning. Oppmøte er essensielt, både digitalt og fysisk, for gjennomføringen av studiet.

Hva er opptakskravet?

Hvis du ikke har generell studiekompetanse, men har lang og relevant yrkespraksis, kan du søke til studiet på grunnlag av din realkompetanse. Du må være 25 år eller eldre og ha minst 5 års yrkespraksis i tilknytning til forvaltning, drift og vedlikehold av bygg, hvorav minst ett år må være i lederstilling. I tillegg kreves det at du har tatt fagene norsk og engelsk i norsk yrkesfaglig videregående, eller tilsvarende prøver i norsk og engelsk språk. Hvis du søker på grunnlag av realkompetanse må du dokumentere yrkespraksisen din med arbeidsattester. Du må også dokumentere utdanningen du har, og eventuelle språktester i norsk og engelsk.

Undervisning

Fast undervisningsdag for FM-emnene er fredagene. I høstsemesteret er det fredagene fra uke 36 til uke 47. Se timeplanen her (ekstern lenke). I vårsemesteret er det fredagene fra uke 5 til uke 20. Undervisningsøkten varer i cirka fire timer og klokkeslettene kunngjøres i timeplanen for semesteret. Undervisningen er nettbasert, i tillegg til inntil to fysiske samlinger på campus.

Publisert: 06.05.2021 | Kristian Mehlum Lie