KAI-kronikken: Fornøyde med partnerskapet

Portretter Knut Fossestøl og Elin Borg

Nav er et partnerskap mellom stat og kommune. Løsningen har vært omstridt. Den har vært beskrevet som en «mission impossible».

Tilfredshet og bekymring

De seinere årene har politikerne gitt Nav-partnerskapet mellom stat og kommune fornyet tillit, og understreker betydningen av lokal tilpasning. Er det grunnlag for denne tilliten? Våre data tyder på det. De inneholder imidlertid også paradoksale funn, og funn som burde gi opphav til bekymring og nye tiltak.

Fornøyde med arbeidsformen

På kontornivå vil teamarbeid på tvers av ansettelsesforhold og tjenesteområder, kunne være en indikator på et fungerende partnerskap. Ca. 80% av veilederne oppgir at de jobber i team som består av både statlig og kommunalt ansatte. De er fornøyde med arbeidsformen, de mener at teamets målsettinger er tydelige og at det er enighet om målene. Ofte jobber veilederne spesialisert innenfor teamet, men det er en tendens til at kommunalt ansatte i større grad jobber på statlige ansvarsområder enn visa versa, selv om tendensen svekkes over tid.

Bedre enn tidligere

Bedret samarbeid med andre kommunale instanser kan være en annen indikator på at partnerskapet fungerer. Veilederne på kontoret oppgir dette samarbeidet som å være betydelig bedre enn tidligere (2011). Rådmenn, ordførere og kontorledere er enige i at samarbeidet har bedret seg, selv om mange kommunale veiledere, ønsker et enda tettere samarbeid med andre kommunale instanser At samarbeidet eksternt har bedret seg er ikke så rart.  Da gamle samarbeidsforhold ble endret og nye kontor skulle etableres, klarte man i liten grad å rette fokuset utad.  

Likeverdig samarbeid?

En tredje indikator på om partnerskapet fungerer er om eierne vurdere samarbeidet som likeverdig. Her har vi bare data fra rådmennene og kontorlederne. 

Rådmennene opplever ikke partnerskapet som likeverdig, og mener at det er preget av statlig dominans (61%), selv om det er færre rådmenn som mener dette i dag sammenlignet med 2011. På den andre siden mener flere rådmenn nå enn tidligere at samarbeidet med staten fungerer godt. De vurderer at partnerskapet fremmer samarbeidet mellom stat og kommune, og at partnerskapet gjør Nav-kontoret i stand til å løse sine oppgaver. De mener videre at samarbeidet bidrar til at Nav-kontoret når målet om flere i arbeid, færre på trygd. Det bidrar også til service tilpasset brukernes behov og til at Nav-kontorets ansvar for sosiale tjenester ivaretas på en god måte.  

Kontorlederne er mer tilbøyelig enn rådmennene til å mene at partnerskapet er likeverdig. De mener at det bidrar til en service som er tilpasset brukernes forutsetning og behov. De er mer kritiske enn rådmennene til påstandene om at flere kommer i arbeid og færre er på stønad. I tillegg oppgir de at partnerskapet gir et betydelig administrativt merarbeid. 

Et paradoks

For oss er det et paradoks at et partnerskap som ikke oppleves som likeverdig av rådmennene, likevel oppleves å produsere såpass gode resultater. En mulig forklaring kan være at kontorlederne bruker mye ressurser på oppgaver som oppleves som viktige av rådmennene. Så selv om rådmennene opplever at deres innflytelse er redusert, er de likevel fornøyd med resultatene. På den andre siden er det urovekkende at så mange av kontorlederne opplever at partnerskapet gir merarbeid. Dette fører ikke nødvendigvis til at «kommunale» brukere får mindre oppmerksomhet enn statlige, men at det blir mindre tid til arbeidsrettet oppfølgingsarbeid for alle brukerne. 

Behov for å forenkle

Politikernes tillit til partnerskapet i Nav er derfor ikke ubegrunnet. Det ser imidlertid ut som det er et sterkt behov for å gå igjennom og forenkle den administrative kompleksiteten som partnerskapet medfører for ledere og ansatte på lokalkontorene i Nav. Intervjuer med lederne viser at partnerskapet innebærer mye dobbeltarbeid, ved at de ansatte er knyttet til to lønns- og personalsystemer, og at det er forventninger om deltakelse i ulike lederforumer/og lederopplæringsopplegg i stat og kommune, og at stat og kommune fremdeles har ulike digitale løsninger og ulike mål og rapporteringssystemer. En slik forenkling vil kreve aktivt samarbeid mellom partene i arbeidslivet til beste for brukerne. 

Referanser

Kronikken bygger på materialet publisert i rapporten «Mulighetsrommet i Nav-partnerskapet» finansiert av ASD og KS. Resultatene er baserte på to surveyundersøkelser gjennomført i 2019, en til lokalkontorene, som hadde vi en svarprosent på 37 % (N = 4687) og en undersøkelse blant rådmenn/ordførere med svarprosent 31 % (N=872). 

Laster inn ...