Pollen i Arendal en sommerdag under Arendalsuka 2019.

Møt NIBR på Arendalsuka

NIBR er på Arendalsuka 15. og 16. august. Det blir to dager med svært interessante diskusjoner rundt innvandring, statsborgerskap, kreative byer, grønt entreprenørskap og nye former for inkludering og samskaping.

Mandag: Hvem er egentlig velkommen i Norge?

Forsker Anne Balke Staver starter ettermiddagen med å presentere endringer i reglene for hvem som kan få norsk statsborgerskap. Hun skisserer opp – muligens uforutsette – konsekvenser av endringene. Skal vi selge statsborgerskap? (program.arendalsuka.no)

Det blir innlegg fra blant andre leder av NOAS, Pål Nesse.

Forsker Vilde Hernes spør så «Hvem er best på integrering av flyktninger – Norge, Sverige eller Danmark?» (program.arendalsuka.no)

Vi inviterer til diskusjon om rapporten «Scandinavian integration policies for refugees: A comparative analysis of qualification and labour market integration outcomes». Studien følger 280.000 flyktninger i opptil 11 år etter bosetting i Norge, Sverige og Danmark.

Vi avslutter mandagen med å stille følgende spørsmål: Behandler vi europeiske flyktninger bedre enn andre flyktninger? (program.arendalsuka.no)

Gjesteforsker fra Ukraina, Oleksandra Deineko, presenterer forskningsprosjektet om hvordan ukrainske flyktninger opplever å komme til Norge.

I tillegg spør forskningssjef Kristian Rose Tronstad hvordan ukrainerne skiller seg fra andre flyktninger som har kommet tidligere, og forsker Vilde Hernes vil sammenligne myndighetenes respons på flyktningkrisen anno 2022 med tidligere «kriser».

Det blir kommentarer fra blant andre UDI-direktør Frode Forfang.

Tirsdag: Kreative byer

Hvordan kan byer ta i bruk innovative og kreative strategier for økonomisk bærekraft, aktive byborgerskap og klimatiltak?

Forskere Gro Sandkjær Hanssen og Savis Gohari Krangsås starter tirsdagen med et dypdykk i sosialt og grønt entreprenørskap (program.arendalsuka.no).

I dagens byer utvikles nye arenaer som kobler aktører i nærmiljøet med sosiale entreprenører, utbyggeraktører, bedrifter og ulike deler av offentlig forvaltning. Forskerne vil blant annet diskutere hva som skal til for å lage slike arenaer, hvilke aktører som bør kobles, og hva som blir resultatet – både i form av nye oppstartsbedrifter og lokalsamfunnsutvikling.

De vil også belyse hvilken rolle offentlige aktører, som bydeler, kommuner og universiteter, kan og bør spille. De konkrete eksemplene som løftes frem er partnerskapet mellom Stor-Oslo Eiendom og Bydel Bjerke i Oslo, hvor Marit Elisabeth Jensen, markedssjef for næring i Stor-Oslo Eiendom, presenterer Startblokka, samt campusutviklingen i Trondheim.

Deretter presenter forsker Cecilie Sachs Olsen nye verktøy for aktivt byborgerskap (program.arendalsuka.no), og spør blant annet:

Kreativ praksis kan fremme nye former for medvirkning, samskaping og samarbeid og dermed utvide våre idéer om hva byutvikling er og kan være. Hvordan kan kreative metoder bidra med nye perspektiver på hvem og hva vi bygger byer med og for?

Etterpå gir forskerne Trond Vedeld og Hege Hofstad oss et innblikk i kreative klimabyer (program.arendalsuka.no), med utgangspunkt i ny forskning på nordiske storbyers klimalederskap.

Klimaendringene krever drastiske omstillinger og umiddelbar handling. Det stiller store krav til hvordan byer ledes og organiseres. Hvordan navigerer byene i et fragmentert og stadig mer konfliktfylt politisk landskap? Ser vi konturene av nye samarbeidsarenaer der byen møter nabolagsgrupper, klimaaktivister og bompengeprotester?

Til slutt avrunder forskningssjef Erik Henningsen dagen med spørsmålet om kulturpolitikken bør rigges på en annen måte? (program.arendalsuka.no)

Vil kulturpolitikken alltid være overbelastet, selv om den tilføres mer penger? De siste tiårene har det vært en solid vekst i offentlige kulturbudsjetter, men kulturpolitikken har likevel ikke lyktes i flere av sine viktigste målsettinger og ambisjoner.

Er den overordnede innretningen på virkemiddelbruken i kulturpolitikken i det hele tatt tilpasset dens målsettinger og ambisjoner?

Vi håper vi ser deg i Arendal!

Kontakt

Laster inn ...
Publisert: 17.06.22 | Tone C. S. Thorgrimsen | Foto: Arendalsuka/Mona Hauglid