Fargefoto portrett av smilende dame

Ny master i farmasi

Endelig kan OsloMet tilby et masterstudie i farmasi! Studiet vil bidra til å imøtekomme samfunnets behov for flere kandidater med høyere farmasifaglig bakgrunn.

Hvorfor er det viktig at OsloMet kan tilby masterstudiet i farmasi?

– Etterspørselen etter farmasøytiske masterkandidater er stor, og Norge importerer i dag omtrent like mange farmasøyter fra utlandet som det utdannes her til lands. Det er behov for masterkompetanse for å drive alle apotekene vi har i Norge, og det er i tillegg et økende behov for legemiddeleksperter både i spesialisthelsetjenesten, i kommunale helsetjenester, samt innen utvikling og produksjon av legemidler, sier studieleder Anne Berit Walter.

For OsloMet er det viktig at vi kan tilby et helhetlig løp fra bachelor til master og til ph.d. Vi har i flere år tatt imot studenter fra de andre utdanningsinstitusjonene og tilbudt masteroppgaver ved OsloMet, så vi er glade for at vi nå får egne masterstudenter. Med en mastergrad blir vi mer attraktive som samarbeidspartner både nasjonalt, men også internasjonalt. Mastergraden gir oss blant annet nye muligheter for internasjonalt forsknings- og utdanningssamarbeid, samt større muligheter for utveksling av våre studenter.

Hva skiller OsloMet fra de andre utdanningsinstitusjonene?

– Som de andre farmasiprogrammene følger vi de nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene (RETHOS), men vi har en profil knyttet til det pasientnære og innovasjon. Det pasientnære kan utdypes i mange arenaer der farmasøyter allerede har sitt arbeid, som i møte med pasienter i apotek, og ved klinisk farmasi i helsetjenesten for øvrig. Stadig økende oppmerksomhet rundt persontilpasset behandling, og nye muligheter med blant annet biologiske legemidler, gjør at den enkelte pasient i fremtiden kan få en individtilpasset behandling og oppfølging, forklarer Walter.

– Legemiddelutvikling innebærer nytenkning, og økt vekt på innovasjon i utdanningene er et nasjonalt satsningsområde. Trender innen farmasi har skapt betydelig etterspørsel og mange muligheter for universitetsbasert innovasjon, gjerne i samhandling med praksis. I dette masterløpet samarbeider vi tett med andre masterprogram ved OsloMet. Siden OsloMet tilbyr utdanninger innen en rekke helseprofesjoner har vi mulighet til et spennende tverrfaglig samarbeid både om utvikling av masteremner og masteroppgaver, dette er en styrke for oss. I tillegg til tverrfaglige emner har vi også et valgfritt emne, noe som blant annet kan gi god fleksibilitet ved valg av masteroppgave, og mulighet for spennende samarbeidspartnere både nasjonalt og internasjonalt.

To-årig studieløp med nye emner

– Mastergraden bygger på en bachelorgrad slik at vi har et 3+2 løp, noe som er etterspurt blant studentene. Vi ønsker oss også et tett samarbeid med de øvrige utdanningsinstitusjonene om både masteremner- og oppgaver, og vi håper at vi kan etablere samarbeid med flere aktører.

– Vi har jobbet med denne mastersøknaden lenge, i nesten 5 år. Det er et langt løp å etablere et nytt masterprogram, så vi er glade for at vi både har fått god evaluering av søknaden, og støtte til etableringen. Vi tror dette blir et løft for fagmiljøet, og at vi etterkommer et behov for studentene til å kunne ta et 2-årig masterstudium i Oslo. Nå etablerer vi nye emner, og får dermed mulighet til nyrekruttering. Vi har den siste tiden også fått tilslag på flere stipendiatstillinger, så vi er et fagmiljø i en spennende utvikling og vekst. Det var en merkedag å få godkjent masteren, men nå begynner arbeidet med å få alt på plass slik at vi kan ta imot nye studenter allerede neste høst, avslutter den glade studielederen.