Boligblokk speiles i stort glassvindu

Ny utgave av Tidsskrift for boligforskning

Nyeste utgave av Tidsskrift for boligforskning tar for seg medvirkning og sosial miks i pilotprosjekter i Trondheim, hvorvidt vanskeligstilte i det hele tatt kan eie bolig, samt en diskusjon av målet om at «alle skal bo trygt og godt».

Årets første Tidsskrift for Boligforskning er nå fritt tilgjengelig i Idunn.

– Tanken bak tidsskriftet var å skape et forum for både populærvitenskapelige og fagfellevurderte analyser av aktuelle boligtemaer på norsk. I all ubeskjedenhet må vi si vi har lykkes ganske godt med det, sier Kim Christian Astrup, redaktør for Tidsskrift for boligforskning.

Kunnskapsbasert ordskifte

– I denne utgaven leverer skribentene både varme og kjølige analyser til det kunnskapsbaserte ordskiftet om norsk boligpolitikk, sier Astrup.

I artikkelen «På vei mot en sosialt bærekraftig tredje boligsektor» diskuterer Randi Narvestad, Eli Støa og Brita Fladvad Nielsens graden av medvirkning og sosial miks i to pilotprosjekter i Boligstiftelsen i Trondheim. De følger dermed opp tidligere saker om den tredje boligsektoren.

Kim Christian Astrup og Lars Monkerud argumenterer for at det ligger uutnyttede muligheter i startlånet som boligsosialt virkemiddel i artikkelen «Kan vanskeligstilte på boligmarkedet eie egen bolig?». Artikkelen er basert på en kvantitativ registerbasert studie av vanskeligstilte leieboeres mulighet til å kjøpe egen bolig ved hjelp av startlånsordningen i en tidsperiode preget av høye og stigende boligpriser.

I tillegg til de vitenskapelige artiklene, har nummeret en kommentarartikkel, signert av en stor gruppe forskere fra partnerinstitusjonene i BOVEL, et nytt bolig- og velferdsforskningssenter finansiert av Kommunal- og distriktsdepartementet.

I en debattartikkel problematiserer så Leieboerforeningens Anne Rita Andal den politiske målsettingen om at alle skal «bo trygt og godt», noe hun mener er en udefinert floskel i norsk boligpolitikk.

Til slutt byr tidsskriftet på en real bokanmeldelse, når professor Einar Lie ved UiO anmelder Jardar Sørvolls bok «Husbanken og boligpolitikken 1996–2021».

Belyser boligfeltet

Tidsskrift for boligforskning er et tverrfaglig, vitenskapelig tidsskrift som omhandler alle sider ved boligfeltet i Norge, hovedsakelig marked, politikk, sosiale forhold, bomiljø og nabolag. Det skal favne bredden av boligforskning i Norge og Norden, og hovedmålet er å formidle den fremste forskningen på fagfeltet.

Målgruppen er hovedsakelig forskere, forvaltning, politiske myndigheter og næringsliv, men det vil også ha en fremstilling som gjør det tilgjengelig for et bredere publikum. Det ble etablert i 2018, og første utgave kom november samme år. Tidsskriftet utkommer to ganger i året, og publiseres med åpen tilgang (open access).

Tidsskrift for boligforskning utgis av Universitetsforlaget på vegne av Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) ved OsloMet – storbyuniversitetet. SVA-senteret består av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), Velferdsforskningsinstituttet NOVA, By- og regionforskningsinstituttet NIBR og Forbruksforskningsinstituttet SIFO, og er således med på å gi tidsskriftet en bred faglig forankring.

Kontakt

Laster inn ...
Publisert: 23.06.2022 | Tone C. S. Thorgrimsen | Skjalg Bøhmer Vold/OsloMet (foto)