student snakker tegnspråk

OsloMet utvikler og piloterer autorisasjonsprøve i tegnspråktolking

OsloMet har fått i oppdrag av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) å utvikle og pilotere en statsautorisasjonsprøve i tolking mellom norsk og norsk tegnspråk. Prøven skal piloteres og evalueres våren 2024 og deretter vil det besluttes om ordningen skal innføres på permanent basis.

Tegnspråk inn i tolkeregister  

Autorisasjonsprøven i tolking tilbys i dag kun i talte språk. Formålet med prøveordningen er å gi brukerne av tolketjenester en garanti for at de får profesjonelle tolketjenester av høy kvalitet. Kandidater som består den krevende ferdighetsprøven, kan søke Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) om bevilling som statsautorisert tolk.  

Bakgrunnen for pilotprosjektet er at tegnspråktolker fra og med våren 2023 har kunnet søke om oppføring i tolkeregister. Fram til dette inneholdt det nasjonale registeret kun en oversikt over tolker som er kvalifiserte til tolking mellom norsk og et annet talespråk. Endringen i registeret kom som følge av innføringen av Tolkeloven i 2022. Loven omfatter både talespråktolking og tegnspråktolking og pålegger offentlige organer å bruke kvalifisert tolk.  

Per i dag kan tegnspråktolker kun oppføres i Nasjonalt tolkeregister i kategori D og B, tolker med tolkeutdanning. Med innføringen av en autorisasjonsprøve i tegnspråktolking vil også tegnspråktolker kunne oppnå bevilling som statsautorisert tolk og kunne søke om oppføring i de øverste kategoriene i Nasjonalt tolkeregister.  

Med dette utvikles også for første gang en kvalifiseringsordning for tolker der tolking på talte språk og tolking på tegnspråk inngår i én og samme ordning.  

Pilotering våren 2024

Autorisasjonsprøven i tegnspråktolking skal teste tolkeferdigheter i språkkombinasjonen norsk-norsk tegnspråk innenfor konteksten av norsk offentlig sektor. Prøven vil bestå av en silingsprøve og en ferdighetsprøve i praktisk tolking og den vil holde samme nivå som autorisasjonsprøven i talte språk. Kandidatene må vise et høyt språklig presisjonsnivå, god profesjons- og samfunnskunnskap, og evnen til å formidle alle parters ytringer likeverdig.

Prøven vil ikke teste i andre tolkemetoder som også brukes av tegnspråktolker, som skrivetolking, tolking og ledsaging for døvblinde, og tegn som støtte til munnavlesning.  

Selve gjennomføringen av piloten vil pågå i perioden 29. april – 3. mai.  

Når piloten er gjennomført skal den evalueres, og etter dette vil et permanent autorisasjonsprøvetilbud i språkkombinasjonen norsk-norsk tegnspråk kunne etableres.

Ønsker du å delta i pilot?

Ønsker du å være med på piloten og være en av de første til å gjennomføre autorisasjonsprøven i norsk tegnspråktolking?

Som deltaker i piloten må du kunne stille opp som kandidat til både silingsprøven og ferdighetsprøven samt du må forplikte deg til å delta i en evaluering i etterkant av prøven. Alle deltakere vil få god informasjon og opplæring i forkant av prøven.  

Dersom du er nysgjerrig på å delta i piloten og ønsker mer informasjon om vilkår for deltakelsen kan du registrere din interesse under.

Meld interesse ved å fylle ut nettskjemaet:

Vær oppmerksom på at det er et begrenset antall plasser i piloten og at dette ikke er en bindene påmelding. Ved å registrere din interesse vil du motta mer informasjon om mulig deltakelse i piloten så snart dette er klart.  

Prosjektgruppen

Det er seksjon for studieadministrasjon- og internasjonalisering ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) som har ansvaret for utviklingen og gjennomføringen av pilotprosjektet. 

Arbeidet med piloten skjer i tett parallell med at den eksisterende autorisasjonsordningen for tolker skal fornyes og moderniseres. Fornyelsesarbeidet er en oppfølging av anbefalingene i den eksterne evalueringen av ordningen, som ble gjennomført av PROBA samfunnsanalyse i 2020 (proba.no).

Det er nedsatt en prosjektgruppe som arbeider med fornyelsesarbeidet i tett sammenheng med utviklingen av piloten.  

Utviklingsarbeidet gjøres også i dialog med fagmiljøet ved Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning ved OsloMet og fagmiljøene ved NTNU og Høgskulen på Vestlandet (HVL).  

Prosjektleder er seniorrådgiver Marthe Ødegård Olsen.

Les mer om Nasjonalt tolkeregister (imdi.no).

Les mer om dagens autorisasjonsprøve i tolking her (oslomet.no).

Kontakt

Laster inn ...
Publisert: 13.03.2024 | Solfrid Hartberg