Autorisasjonsprøve i tolking

Autorisasjonsprøven er en krevende ferdighetsprøve for tolker. Bestått prøve gir bevilling som statsautorisert tolk.

Mulig streik fra fredag 24. mai

Hvis staten og fagforeningene ikke blir enige før 24. mai, kan det bli streik.

OsloMet-ansatte kan bli tatt ut i streik fra og med fredag 24. mai. En streik kan påvirke testtilbudet. 

Du får beskjed hvis din prøve blir rammet av streiken.

Dersom du ikke får annen informasjon, skal du forholde deg som vanlig og møte opp som planlagt.

Følg med i mediene og på oslomet.no for informasjon om streiken. 

Språktilbud høsten 2024

•    bosnisk, kroatisk, serbisk, montenegrinsk
•    kinesisk mandarin
•    ukrainsk
•    vietnamesisk 

Vi åpner for søknader mandag 10. juni.

Søknadsfrist: 15. august 2024 

Tid for prøven

Skriftlig prøve: september 2024. Dato og sted blir publisert så snart det er klart.
Muntlig prøve: høsten 2024 eller våren 2025.

Oppmeldingsgebyr

Kr 3 000,-
Hvis du får søknaden din godkjent, vil du få tilbud om å melde deg på og betale oppmeldingsgebyret.

Vi åpner for betaling fra 16. august 2024. 

Betalingsfrist: 23. august 2024.

Informasjonsmøte 

OsloMet holder et digitalt informasjonsmøte om prøven:
12. august 2024 kl. 14.00–15.00.

Lenke til informasjonsmøtet blir tilgjengelig her i forkant av møtet.

Kommende testtilbud

Du må logge inn med BankID og opprette en profil første gang du logger inn.

Når du har meldt fra, får du beskjed fra oss når det blir autorisasjonsprøve i det språket du er interessert i.

Endringer i språkplanen for autorisasjonsprøven

Det er endringer i språkplanen for autorisasjonsprøven for 2025. Les om endringene og hva de betyr på nettsidene til språkplanen.

Om autorisasjonsprøven i tolking

 • Hva er autorisasjonsprøven i tolking?

  Autorisasjonsprøven i tolking er en krevende ferdighetsprøve i praktisk tolking.

  Målgruppen for prøven er praktiserende tolker som gjennom erfaring som tolk, og eventuelt tolkeutdanning, har skaffet seg svært gode språk- og tolkeferdigheter.

  Prøven er todelt og består av en skriftlig prøve og en ferdighetsprøve. Du må bestå den skriftlige prøven for å gå videre til ferdighetsprøven. 

  Kandidater som har oppnådd bachelorgraden i tolking i offentlig sektor, trenger ikke ta den skriftlige prøven.

  Bestått autorisasjonsprøve gir rett til bevilling som statsautorisert tolk og til oppføring i de øverste kategoriene i Nasjonalt tolkeregister.

 • Hvem kan ta autorisasjonsprøven?

  For å gå opp til prøven må du

  • kunne dokumentere norskkunnskaper tilsvarende kravet for generell studiekompetanse
  • være myndig og kunne dokumentere identiteten din
  • betale et oppmeldingsgebyr på 3000 kroner 

  Har du bachelorgrad i tolking i offentlig sektor i samme språk som du ønsker å ta autorisasjonsprøven i? Da trenger du ikke ta den skriftlige prøven. Du må likevel søke innen fristen og betale oppmeldingsgebyret.

  Du kan ta autorisasjonsprøven maksimalt tre ganger i samme språk.

 • Hvor og når kan jeg ta autorisasjonsprøven?

  Autorisasjonsprøven kan bare tas ved OsloMet i Oslo. Både skriftlig prøve og ferdighetsprøven krever fysisk oppmøte i OsloMets lokaler. Det er ikke mulig å ta autorisasjonsprøven digitalt.

  Den skriftlige silingsprøven gjennomføres to ganger i året (om våren og om høsten)  i utvalgte språk. Vi åpner for søknader i desember og juni hvert år.

  Kandidater som består den skriftlige prøven, går videre til ferdighetsprøven, som blir avholdt seinere i samme semester eller i semesteret etter. 

 • Hva koster det å ta prøven?

  Det koster kr 3 000 å melde seg på til prøven. Alle må betale det samme beløpet. 

  Prøveavgiften på kr 3 000 er et administrasjonsgebyr som ikke blir refundert. 

 • Hvordan dokumenterer jeg norskkunnskaper?

  Du må dokumentere norskkunnskaper tilsvarende norskkravet i generell studiekompetanse (samordnaopptak.no) på én av disse måtene:

  • Norsk skriftlig og muntlig på Vg3-nivå (393 timer) i norsk videregående skole
  • Norskprøven for voksne innvandrere fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (tidligere Kompetanse Norge) med minst B2 i alle fire ferdigheter
  • Eksamen fra trinn 3 i norsk for utenlandske studenter ved universitetene
  • Fullført og bestått studium i høyere utdanning på minst 60 studiepoeng i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter
  • Test i norsk - høyere nivå (Bergenstesten), skriftlig og muntlig med resultat "Bestått" på begge prøver. Har du tatt den skriftlige testen før høsten 2009, må du ha minst 450 poeng. Har du tatt den muntlige testen før høsten 2009, må du ha minst 500 poeng. Har du bare tatt den skriftlige prøven, må du melde deg opp til B2 muntlig prøve ved Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) for å oppfylle norskkravet

  Andre måter du kan fylle norskkravet på: 

  • norsk bevilling som statsautorisert tolk
  • norsk bevilling som statsautorisert translatør
  • bestått studium i tolking i offentlig sektor fra Norge (minst 30 studiepoeng)
  • fullført norskspråklig studium (høyere utdanning) i Norge
 • Hvordan foregår den skriftlige prøven?

  Den skriftlige delen av autorisasjonsprøven er en silingsprøve som skal teste om du har det nødvendige språklige nivået for å gå videre til ferdighetsprøven.

  Prøven gjennomføres som en skoleeksamen der du må bruke penn og papir. Ingen hjelpemidler er tillatt.

  Den skriftlige prøven har fem oppgaver

  1. En allmennspråklig tekst på norsk der 30 ord og uttrykk skal oversettes til tolkespråket i den betydningen og sammenhengen de forekommer i teksten.
  2. En allmennspråklig tekst på tolkespråket på 250-300 ord som i sin helhet skal oversettes til norsk.
  3. 40 fagord og faguttrykk på norsk fra områdene helse, jus og sosialforvaltning som skal oversettes til tolkespråket.
  4. 40 fagord og faguttrykk på tolkespråket fra områdene helse, jus og sosialforvaltning som skal oversettes til norsk.
  5. 20 flervalgspørsmål om norske samfunnsforhold og offentlig forvaltning.

  Du må ha 80 prosent riktig på den skriftlige prøven for å gå videre til ferdighetsprøven.

  Ønsker du eksempler på tidligere oppgaver til skriftlig prøve? Send oss en e-post og spesifiser hvilket språk du ønsker oppgaver for.

 • Hvordan foregår ferdighetsprøven?

  Ferdighetsprøven er en krevende prøve som tester både dine praktiske og teoretiske ferdigheter som tolk.

  Prøven består av tre deler, og du blir testet i monologtolking, dialogtolking og spørsmål om tolketeknikk og tolkeetikk. Prestasjonen din på monologene avgjør om du går videre til dialogene.

  • Monologtolking

   Monologtolkingen skal teste din evne til å tolke lengre sekvenser ved hjelp av notater. Du får høre to monologer, og det er ca. 250 ord per monolog. Først tolker du fra norsk til det andre tolkespråket, og deretter fra det andre tolkespråket til norsk.

   Monologene blir framført i tre deler. Du får utdelt tema for monologen 10 minutter før tolkingen slik at du kan forberede deg. Dersom du tilfredsstiller minimumskravet til monologtolking, går du videre til del 2.

   Del 1 av prøven tar vanligvis ca. 1,5 time, inkludert den tiden sensorene bruker til vurdering.

  • Dialogtolking

   Denne delen av prøven tester din evne til å tolke en dialog. Du skal tolke to dialoger som blir framført av rollespillere, hver på ca. 15–20 minutter (inkludert tolkingen). Du får utdelt tema før hver dialog og 10 minutter til forberedelse.

   Dialogene har jus, helse eller sosialforvaltning som tema, og skal speile autentiske tolkesituasjoner. 

   Del 2 av prøven tar vanligvis ca. 1,5 time, inkludert den tiden sensorene bruker til vurdering. 

  • Eksaminasjon i tolketeknikk og tolkeetikk

   Ferdighetsprøven avsluttes med at du skal svare på ett til to spørsmål om tolketeknikk og tolkeetikk.  

   Etter eksaminasjonen får du beskjed av prøvenemnda om du har bestått ferdighetsprøven.

 • Hvordan øver jeg på monologtolking?

  En statsautorisert tolk skal kunne tolke lengre sekvenser med høy nøyaktighetsgrad uten å måtte avbryte taleren og uten å miste tråden. Dette kalles monologtolkning og krever både god notatteknikk og god hukommelse.

  Monologene i autorisasjonsprøven har ca. 250 ord fordelt på tre deler eller avsnitt. Hver del er på fem til åtte setninger med ulik lengde og informasjonsmengde.

  Det er krevende å tolke lange sekvenser, og vi anbefaler derfor å øve før prøven. Gjennom øvingen skal du, i tillegg til å trene hukommelsen, forsøke å finne en balanse mellom lytting og notering.

  Du kan øve alene ved å høre på f.eks. radio, TV eller YouTube, eller sammen med noen som kan lese en tekst for deg. Ta lydopptak både av det som opprinnelig blir sagt og av tolkingen din, slik at du kan sensurere egen tolking etterpå.

  Prøv å notere bare to til fem nøkkelord per setning, og hold en oversikt over antall setninger ved å telle dem. Det er veldig individuelt hvor lenge og hvor ofte du bør øve, men det kan være lurt å starte med en halv time til tre kvarter annenhver dag. Vær forberedt på at det kan være vanskelig i starten, vær tålmodig!

 • Hvordan vurderes prestasjonen?

  Både den skriftlige silingsprøven og ferdighetsprøven blir vurdert med «bestått» eller «ikke bestått».

  For å bestå ferdighetsdelen av prøven må du ha et sammenlagt resultat på minst 85 prosent.

  Sensorene gir en helhetsvurdering av kandidatens tolking av monologene og dialogene som ivaretar både språkfaglige og tolkefaglige kriterier:

  • nøyaktighet i informasjonsoverføringen
  • kunnskaper i fagspråk og terminologi
  • språkbruk og språkføring
  • tolketeknikk
  • taletempo
  • det allmenne inntrykket av tolkens framtreden

  I begge prøver blir du testet både i allmennspråk og fagterminologi. Fagterminologien er hentet fra områdene helse, jus og sosialforvaltning.

  Under ferdighetsprøven kan du ta notater og bruke ordbøker og terminologilister. Det blir gjort lydopptak av all tolkingen for at sensorene ved behov kan lytte på nytt.

  Eksempel på skriftlig og muntlig prøve (PDF-dokument på student.oslomet.no).

  Sensorveiledning – skriftlig prøve (PDF-dokument på student.oslomet.no)

  Sensorveiledning – muntlig prøve (PDF-dokument på student.oslomet.no)

Tilrettelegging, sykdom, klage og begrunnelse

Kontaktinformasjon

E-post: tolkautprove@oslomet.no

Laster inn ...

Retningslinjer, personvernerklæring og kvalifiseringstilbud

Retningslinjer for autorisasjonsprøven i tolking

Personvernerklæring for Tospråktesten, TAO og autorisasjonsprøven i tolking

Oversikt over kvalifiseringstilbudet for tolker ved OsloMet

OsloMet er medlem av ALTE - the Association of Language Testers in Europe (alte.org).