Kvalifiseringstilbud for tolker ved OsloMet

OsloMet har et landsdekkende og samlet kvalifiseringstilbud for tolker til alle nivåer i Nasjonalt tolkeregister.

OsloMet har dette tilbudet:

Lurer du på om ditt språk snart blir tilbudt, kan du sjekke språkplanen.

 • Tospråktesten og TAO

  Tospråktesten er en muntlig prøve for potensielle tolker som tester kandidatenes språkferdigheter på norsk og et annet språk. Kandidater som oppnår tilfredsstillende resultat, kan søke om oppføring i laveste kategori (E) i Nasjonalt tolkeregister når de har tatt kurs i Tolkens ansvarsområde (TAO). 

  Tilfredsstillende resultat på Tospråktesten er også opptakskrav til tolkeutdanning ved OsloMet og Høgskulen på Vestlandet (HVL). 

  Tospråktesten

 • Innføring i tolking i offentlig sektor (30 studiepoeng)

  Innføring i tolking i offentlig sektor (grunnemne) er et nett- og samlingsbasert deltidsstudium på 30 studiepoeng over ett år. Undervisningen er fordelt på helger, ukedager og kvelder.

  Studiet er for deg som har gode språkkunnskaper i norsk og et annet språk og ønsker å utdanne deg til å bli tolk. Etter gjennomført studium kan man bli oppført i Nasjonalt tolkeregister i kategori D eller i kategori B i kombinasjon med autorisasjonsprøven i tolking. 

 • Bachelor i tolking i offentlig sektor (180 studiepoeng)

  Bachelorutdanningen i tolking i offentlig sektor er et landsdekkende tilbud som OsloMet tilbyr for å ivareta det offentliges behov for tilgang til kvalifiserte tolker i ulike språk. Studiet er nett- og samlingsbasert fordelt på helger, ukedager og kvelder.

  Bachelorutdanningen er et deltidsstudium på 180 studiepoeng fordelt over fire år. Etter gjennomført bachelorgrad kan man søke om oppføring i Nasjonalt tolkeregister i kategori B eller i kategori A i kombinasjon med autorisasjonsprøven i tolking.

 • Bachelor i norsk tegnspråk (180 studiepoeng)

  Bachelorutdanningen i norsk tegnspråk er yrkesrettet og praksisnær. Utdanningen er et fulltidsstudium over tre år. Du velger mellom studieretning tegnspråktolk og studieretning tegnspråkdidaktikk. Du lærer praktiske ferdigheter kombinert med teoretisk kunnskap om språk og kommunikasjon. Gjennom studiet får du kunnskapen du trenger til å se språk og kommunikasjon i et større perspektiv. Du vil få verktøy for refleksjon rundt arbeidet som tegnspråktolk eller i undervisning av voksne som skal lære tegnspråk. 

 • Autorisasjonsprøve i tolking

  Autorisasjonsprøven i tolking er en krevende ferdighetsprøve i praktisk tolking. Prøven er for praktiserende tolker som har svært gode språk- og tolkeferdigheter, og er et viktig ledd i kvalitetssikringen av tolketjenester i offentlig sektor. Statsautorisasjonsordningen skal gi tolkebrukerne en garanti for at de får profesjonelle tolketjenester av høy kvalitet.

  Bestått autorisasjonsprøve gir mulighet til oppføring i de øverste kategoriene i Nasjonalt tolkeregister, fra kategori C til A i kombinasjon med tolkeutdanning, og til å søke Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) om bevilling som statsautorisert tolk. 

  Autorisasjonsprøve i tolking

 • Nasjonalt tolkeregister

  Nasjonalt tolkeregister (tolkeregisteret.no) er et innsynsregister som driftes og forvaltes av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), som er den nasjonale fagmyndigheten for tolking i offentlig sektor. Alle tolkene i registeret oppfyller tolkelovens formelle krav til tolkefaglige kvalifikasjoner. Les mer om IMDis rolle og Nasjonalt tolkeregister på IMDis nettsider (imdi.no)