Kvalifiseringstilbud for tolker ved OsloMet

Nye tidspunkt for oppstart av studietilbudet ved OsloMet og for Tospråktesten sine prøverunder i 2024

Fra 2024 har studietilbudet tolking i offentlig sektor ved OsloMet oppstart i august. Studietilbudet åpner for søknader i slutten av desember eller begynnelsen av januar, og søknadsfristen er 1. februar 2024.

Fra 2024 vil Tospråktesten ha to prøverunder i året mot tidligere tre: en prøverunde om våren og en om høsten. Endringen betyr at en del språk blir utsatt fra våren til høsten. Se språkplanen under for detaljer.

 • Tospråktesten og TAO

  Tospråktesten er en muntlig prøve for potensielle tolker. Målgruppen for prøven er personer som ønsker å kvalifisere seg som tolk, men som mangler formelle kvalifikasjoner som tolkeutdanning og/eller autorisasjonsprøven for tolker. 

  Prøven tester kandidatenes språkferdigheter på norsk og et annet språk. Kandidater som oppnår tilfredsstillende resultat, får tilbud om innføringskurset Tolkens ansvarsområde (TAO). Etter gjennomført kurs kan kandidatene søke om oppføring i Nasjonalt tolkeregister i registerets laveste kategori (E). 

  Tilfredsstillende resultat på Tospråktesten er også et opptakskrav til tolkeutdanningen ved OsloMet og Høgskulen på Vestlandet (HVL). 

  Tospråktesten

 • Innføring i tolking i offentlig sektor (30 studiepoeng)

  Innføring i tolking i offentlig sektor (grunnemne) er et nett- og samlingsbasert deltidsstudium på 30 studiepoeng over ett år. Undervisningen er fordelt på helger, ukedager og kvelder.

  Studiet er for deg som har gode språkkunnskaper i norsk og et annet språk og ønsker å utdanne deg til å bli tolk. Etter gjennomført studium kan man bli oppført i Nasjonalt tolkeregister i kategori D, eller kategori B i kombinasjon med autorisasjonsprøven i tolking. 

 • Bachelor i tolking i offentlig sektor (180 studiepoeng)

  Bachelorutdanningen i tolking i offentlig sektor er et landsdekkende tilbud som OsloMet tilbyr for å ivareta det offentliges behov for tilgang til kvalifiserte tolker i ulike språk. Studiet er nett- og samlingsbasert fordelt på helger, ukedager og kvelder. Bachelorutdanningen er et deltidsstudium på 180 studiepoeng fordelt over fire år. Etter gjennomført bachelorgrad kan man søke om oppføring i Nasjonalt tolkeregister i kategori B eller i kategori A i kombinasjon med autorisasjonsprøven i tolking.

 • Bachelor i norsk tegnspråk (180 studiepoeng)

  Bachelorutdanningen i norsk tegnspråk er yrkesrettet og praksisnær. Utdanningen er et fulltidsstudium over tre år. Du velger mellom studieretning tegnspråktolk og studieretning tegnspråkdidaktikk. Du lærer praktiske ferdigheter kombinert med teoretisk kunnskap om språk og kommunikasjon. Gjennom studiet får du kunnskapen du trenger til å se språk og kommunikasjon i et større perspektiv. Du vil få verktøy for refleksjon rundt arbeidet som tegnspråktolk eller i undervisning av voksne som skal lære tegnspråk. 

 • Autorisasjonsprøve i tolking

  Autorisasjonsprøven i tolking er en krevende ferdighetsprøve i praktisk tolking. Målgruppen for prøven er praktiserende tolker som gjennom erfaring som tolk, og eventuelt tolkeutdanning, har skaffet seg svært gode språk- og tolkeferdigheter. Prøven er et viktig ledd i kvalitetssikringen av tolketjenester i offentlig sektor og skal gi tolkebrukerne en garanti for at de får profesjonelle tolketjenester av høy kvalitet.

  Bestått autorisasjonsprøve gir mulighet til oppføring i de øverste kategoriene i Nasjonalt tolkeregister, fra kategori C til A i kombinasjon med tolkeutdanning, samt til å søke Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) om bevilling som statsautorisert tolk. 

  Autorisasjonsprøve i tolking

 • Nasjonalt tolkeregister

  Nasjonalt tolkeregister er et innsynsregister over kvalifiserte tolker i Norge. Formålet med registeret er å bidra til profesjonalisering av tolkeyrket gjennom å stimulere tolkene til å dokumentere og forbedre sine kvalifikasjoner, samt sikre at de best kvalifiserte tolkene blir brukt. Registeret eies og driftes av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) som er Nasjonal fagmyndighet for tolking i offentlig sektor i Norge. Les mer om IMDis rolle og Nasjonalt tolkeregister på IMDis nettsider (imdi.no)

  OsloMet samarbeider også med Høgskulen på Vestlandet (HVL) som sammen med Universitetet i Bergen (UiB) tilbyr innføringsemne i tolking i offentlig sektor på 30 studiepoeng (hvl.no)

Kommende kvalifiseringstilbud 

OsloMet har i samarbeid med Høgskulen på Vestlandet (HVL) utviklet en langsiktig språkplan for de ulike kvalifiseringstilbudene for tolker. Planen går over to år av gangen og skal bidra til å gjøre kvalifiseringstilbudet for tolker mer oversiktlig og forutsigbart. 

Språkprioriteringene tar utgangspunkt i kunnskap om samfunnets tolkebehov, samtidig som det skal tilrettelegges for kvalifiseringsmuligheter også på små og nye språk. I listen under kan du se hvilke språk som er planlagt innenfor de ulike kvalifiseringstilbudene og når. 

Vi tar forbehold om at det kan tilkomme endringer som følge av endringer i samfunnets tolkebehov. Igangsetting av tilbudet forutsetter også at det er et tilstrekkelig antall kvalifiserte søkere til de ulike tilbudene, samt at det finnes egnede sensorressurser. 

Står ikke språket ditt på listen?

I tillegg til språkene som er satt opp i planen, gjør OsloMet og HVL løpende vurderinger av behovet for å tilby kvalifisering også i andre og nye språk. Disse språkene vil annonseres i forkant av hver søknadsrunde. 

Språkplan for 2023-2024

2023

 • Tospråktesten

  Prøverunde 1 (februar - mars) - søknadsfrist 1. januar 2023

  • armensk
  • bilin
  • burmesisk
  • dari
  • georgisk
  • lingala (ngala)
  • panjabi
  • rohingya
  • russisk
  • slovakisk
  • sorani
  • urdu
  • usbekisk

  Prøverunde 2 (mai - juni) - søknadsfrist 15. mars 2023

  • arabisk
  • bulgarsk
  • fulfulde (fulansk)
  • litauisk
  • mandarin
  • nepali
  • oromo
  • persisk
  • tigre
  • tigrinja
  • ukrainsk

  Prøverunde 3 (oktober - november) - søknadsfrist 15. august 2023

  • amharisk
  • arabisk
  • bengali
  • finsk
  • hindi
  • kurmanji/badini
  • njarunda/rundi (kinyarwanda/kirundi)
  • pashto
  • russisk
  • tyrkisk
  • ungarsk
 • Tolking i offentlig sektor, OsloMet

  Grunnemne (oppstart januar 2023) - søknadsfrist 1. august 2022

  • BKSM (bosnisk, kroatisk, serbisk, montenegrinsk)
  • burmesisk
  • pashto
  • polsk
  • samiske språk
  • somali
  • swahili
  • tagalog
  • thai
  • ukrainsk

  Bachelorgrad (oppstart januar 2023) - søknadsfrist 1. august 2022

  • polsk
  • somali
  • thai
  • ukrainsk
 • Tolking i offentlig sektor, HVL

  Grunnemne (oppstart august 2023) - søknadsfrist 1. mars 2023

  • arabisk
  • bulgarsk
  • mandarin
  • oromo
  • persisk
  • ukrainsk
 • Autorisasjonsprøve i tolking

  Vår 2023 - kunngjøres i februar 2023

  • arabisk
  • portugisisk
  • tyrkisk

  Høst 2023 - kunngjøres i juni 2023. Søknadsfrist 15. august

  • gresk
  • italiensk
  • russisk

  Merk at tilbud om autorisasjonsprøve på engelsk er utsatt til vår 2024. Tilbud om autorisasjonsprøve på nederlandsk er utsatt på ubestemt tid. 

2024

 • Tospråktesten

  Prøverunde 1 (mars - mai) - søknadsfrist 15. februar 2024

  • arabisk (bare opptak)*
  • fulfulde/fulansk
  • nubisk
  • rohingya
  • russisk (bare opptak)*
  • somali
  • tigrinja

  *Søkere til utdanning ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) blir prioritert.

  Prøverunde 2 (oktober - november) - søknadsfrist 15. august 2024

  • akan 
  • anuak 
  • aserbajdsjansk
  • burmesisk
  • dansk 
  • dinka
  • indonesisk
  • karen
  • khmer
  • mongolsk
  • ngala (lingala)
  • svensk
  • swahili
  • tibetansk 
  • tsjetsjensk 
  • uigurisk
 • Tolking i offentlig sektor, OsloMet

  Grunnemne (oppstart august 2024) - søknadsfrist 1. februar 2024

  • amharisk
  • arabisk
  • finsk
  • hindi 
  • kurmanji/badini
  • njarunda/rundi
  • Pashto
  • russisk
  • tyrkisk
  • ungarsk 

  Bachelorgrad (oppstart august 2024) - søknadsfrist 1. februar 2024

  • arabisk
  • russisk
  • tyrkisk
  • Pashto
 • Tolking i offentlig sektor, HVL

  Grunnemne (oppstart august 2024) - søknadsfrist 1. mars 2024

  • arabisk
  • russisk
  • somali
  • tigrinja

  Ytterligere ett eller to språk vil komme.

 • Autorisasjonsprøve i tolking

  Vår 2024 - kunngjøres i februar

  • engelsk
  • tamil
  • tigrinja

  Høst 2024 - kunngjøres i september

  • mandarin
  • BKSM
  • ukrainsk
  • vietnamesisk

OsloMet er medlem av ALTE - the Association of Language Testers in Europe (alte.org).