Tospråktesten

Tospråktesten er en muntlig prøve for potensielle tolker. OsloMet tilbyr testing to ganger i året over hele Norge.

Tospråktesten høsten 2023

I oktober-november tilbys Tospråktesten på følgende språk:

Merk at det er begrenset med plasser. Det betyr at det ikke er sikkert at alle som søker vil få tilbud om å betale og melde seg på. 

Gjennomføring forutsetter at vi mottar tilstrekkelig antall søknader på de ulike språkene.

Det kan bli nødvendig å utsette enkelte språk eller gjøre andre prioriteringer basert på tolkebehov, testkapasitet eller andre hensyn.

Søknadsfristen var 15. august

Nytt søknadssystem

Tospråktesten innfører nytt søknadssystem. Alle søkere må registrere seg og sende inn sin søknad i det nye systemet. Du logger deg på med ID-porten. 

Logg inn i nytt system (oslomet.enovateas.com).

Utsatt oppstart for studietilbudet i Tolking i offentlig sektor 

Merk at det er utsatt oppstart for studietilbudet i Tolking i offentlig sektor i 2024.
Studietilbudet i Tolking i offentlig sektor har fra og med 2024 oppstart i august. Fristen for å søke studieplass er 1. februar 2024.

Søkere til studiet må kunne dokumentere tilfredsstillende resultat på Tospråktesten innen søknadsfristen og må selv sørge for å søke om og gjennomføre Tospråktesten i det aktuelle språket høsten 2023. 

Kommende testtilbud

OsloMet har utarbeidet en langsiktig språkplan i samarbeid med Høgskulen på Vestlandet (HVL). En oversikt over kommende test- og utdanningstilbud for tolker finner du her.

Merk. Tospråktesten er også opptakskrav til studiet Tolking i offentlig sektor (bachelor) og Innføring i tolking i offentlig sektor (30 sp).

Her kan du lese personvernerklæringen for Tospråktesten, TAO og autorisasjonsprøven i tolking.

Om Tospråktesten

 • Hva er Tospråktesten?

  Tospråktesten er en muntlig prøve for potensielle tolker.

  Hva blir testet?

  Tospråktesten krever at du har gode ferdigheter i både norsk og tolkespråket. Vi tester den muntlige uttrykksevnen din og evnen til å oppfatte og huske innholdet i en sekvens slik at du kan gjengi alt som blir sagt, så nøyaktig som mulig. Ordforråd, uttale, grammatikk og språkføring blir også vurdert. 

  Tospråktesten er ikke en test i tolkeferdigheter, men avdekker om du har de nødvendige språkferdighetene til å kunne kvalifisere deg videre som tolk. 

  Når?

  Tospråktesten gjennomføres to ganger i året. 
  Søknadsfristene er 15. februar og 15. august hvert år.
  Det åpnes for søknader til kommende prøverunde i desember og juni hvert år. Selve testingen gjennomføres hovedsakelig i mars-mai og oktober-november. 

  Samfunnets tolkebehov er med på å bestemme hvilke språk det blir prøve i. Språkene bestemmes i samarbeid mellom de ulike kvalifiseringstilbudene, og i samråd med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). 

  OsloMet har utarbeidet en langsiktig språkplan i samarbeid med Høgskulen på Vestlandet (HVL).  Her finner du en oversikt over kommende test- og utdanningstilbud for tolker.

  Og så da?

  Kandidater som oppnår tilfredsstillende resultat på Tospråktesten, får tilbud om å delta på innføringskurset Tolkens ansvarsområde (TAO). Tilfredsstillende resultat og gjennomført kurs gir mulighet for å søke om oppføring i Nasjonalt tolkeregister (tolkeregisteret.no) i kategori E, som er registerets laveste kategori.

  Tospråktesten som opptakskrav

  Tilfredsstillende resultat på Tospråktesten er et opptakskrav til studiet Tolking i offentlig sektor ved OsloMet (grunnemne og bachelor) og for studiet Tolking i offentlig sektor (grunnemne) ved Høgskulen på Vestlandet (HVL).

 • Hvordan foregår prøven?

  Hva skjer?

  Dersom du skal ta testen ved fremmøte i Oslo, møter du prøveleder, norsksensor og tolkespråksensor i prøvelokalet. Dersom du velger å ta prøven fra en annen by, må du møte opp ved et av våre regionale teststeder, og prøven gjennomføres via Zoom. I noen tilfeller vil også den tolkespråklige sensoren delta via Zoom ved testing i Oslo. 

  Først vil sensor framføre en tekst på norsk, som du skal gjengi, sekvens for sekvens, på tolkespråket. Deretter framfører den andre sensoren en tekst på tolkespråket, som du skal gjengi på norsk. Hver tekst har 13 sekvenser, og tekstene handler om allmenne temaer innenfor samfunn og helse.

  Filmen om Tospråktesten (film.oslomet.no) forklarer det meste om prøven.

  Hvor lang tid tar det?

  Det er satt av 30 minutter til gjennomføringen av prøven. Du har ikke lov til å notere eller bruke noen form for hjelpemidler. 

  Greide jeg det?

  Resultatet bedømmes som "Tilfredsstillende" eller "Ikke tilfredsstillende".  
  Du får e-post når resultatet ligger klart på Min side – Tospråktesten (tospraktesten.oslomet.no).

  Du kan lese mer nedenfor om Hvordan vurderes prestasjonen?

 • Hvordan forberede seg?

  Se filmen!

  Filmen om Tospråktesten (film.oslomet.no) forklarer det meste om prøven.

  Hva kan jeg konkret gjøre?

  Du bør jobbe aktivt med språket for å utvide ordforrådet ditt, for eksempel ved å lese aviser og nettsider på norsk og på tolkespråket. Du bør holde deg oppdatert på ord og begreper, spesielt innenfor områdene helse, sosialforvaltning, utdanning, rettsvesen og arbeidsliv.

  Eksempel på tekst som skal oversettes muntlig fra norsk under Tospråktesten

  Teksten leses opp, sekvens for sekvens, og du skal oversette til tolkespråket.

  1. En gruppe leger gjennomførte i fjor et omfattende forskningsprosjekt der de undersøkte folks livsstil og helse.
  2. Personene som deltok i undersøkelsen, var mellom 45 og 79 år gamle, og de kom fra ulike sosiale lag. 
  3. Deltakerne var friske, og ingen hadde kreft, hjertesykdom eller andre alvorlige helseplager da studien startet. 
  4. Studien så på hvordan røyking, alkoholinntak, fysisk aktivitet og inntak av frukt og grønt påvirket helsen.
  5. Legene fant ut at selv små endringer i livsstilen gav god helsegevinst.
  6. Det har lenge vært kjent at røyking og trening påvirker hvor lenge du lever, men dette er første gang alle faktorene er blitt sett på i sammenheng.
  7. Forskerne fant at såkalt kroppsmasseindeks, eller BMI, som er et uttrykk for vekt i forhold til høyde, ikke hadde noe å si for resultatene.
  8. Det samme gjaldt sosial status.
  9. Derimot kunne legene påvise en klar sammenheng mellom livsstil og kreftdødsfall.
  10. De av deltakerne som levde usunt, kom også dårlig ut når det gjaldt hjerte- og karsykdommer.
  11. Det viser seg at mange kan oppnå store helsegevinster gjennom små forandringer i livsstilen. 
  12. Hvis du trener, spiser rikelig med frukt og grønt, er forsiktig med alkohol og kutter ut sigarettene, kan du forlenge livet med opptil 14 år.
  13. I tillegg kom det fram at overvektige har like gode resultater av å endre livsstil som de som er slanke, uten å gå drastisk ned i vekt.

  Bruk en venn

  Du kan øve deg ved å la en partner lese opp en tekst på norsk, setning for setning, mens du gjengir innholdet på tolkespråket. Deretter gjør du det samme fra tolkespråket til norsk. Tren på å oppfatte innholdet i det som blir sagt, og gjengi det så nøyaktig du bare kan. Det vil bli lagt vekt på nøyaktig gjengivelse under vurderingen.

  Benytt tilgjengelige medier

  Du kan bruke programmer fra radio, TV eller klipp fra YouTube som du strømmer og setter på pause, mens du gjengir ordlyden på norsk eller på tolkespråket. Det er ikke så viktig hva slags type program du henter materialet fra, men at du får øvd deg. Husk at det for en tolk er viktig å beherske både tolkespråket og norsk meget godt.

  Gruer du deg? 

  Veldig mange er nervøse for å ta Tospråktesten. Det skjønner vi. Å bli testet kan virke skummelt. Men hvis du forbereder deg godt og har satt deg inn i hvordan prøven forgår, blir det mindre skummelt. Hvis du i tillegg har øvd deg på norsk og på tolkespråket, vil du kanskje kunne senke skuldrene og gjøre ditt beste.

 • Hvordan vurderes prestasjonen?

  Sensorene vurderer oversettelsen av hver sekvens etter følgende skala: 

  I. svært god oversettelse med nyanser intakt (6 poeng)
  II. få og små unøyaktigheter i oversettelsen (5 poeng)
  III. større og/eller flere unøyaktigheter i oversettelsen (3 poeng)
  IV. meningen ble delvis borte / kandidaten klarte ikke oversette alt (1 poeng)
  V. meningen ble helt borte / kandidaten klarte ikke å oversette sekvensen (0 poeng)

  I tillegg vurderes uttale, grammatikk og språkføring etter følgende skala:

  I. svært god /morsmålsaktig (90, 95 eller 100 prosent)
  II. godt forståelig, men tydelig aksent / enkelte grammatiske feil (75, 80 eller 85 prosent)
  III. forstyrrende aksent eller forstyrrende grammatiske feil (55, 60, 65 eller 70 prosent)

  Poengsummen fra sekvensgjengivelsen omregnes til prosent og teller dobbelt så mye som vurderingen av uttale og grammatikk. 

  For å få tilfredsstillende resultat på Tospråktesten må du oppnå minst 80 prosent i begge språkretninger.

  Prøveresultatet varsles via e-post etter at prøverunden er gjennomført.

 • Tospråktesten utenfor Oslo

  Kan jeg ta testen utenfor Oslo?

  Ja, i tillegg til Oslo tilbyr vi testen i Alta, Bergen, Bodø, Kristiansand, Stavanger, Trondheim, Tromsø og Ålesund. Du oppgir i din søknad hvilket teststed du ønsker. 

  Hvis du får tilbud om å ta testen et annet sted enn i Oslo, møter du fram hos en av våre samarbeidspartnere og gjennomfører prøven via Zoom. 

 • Krav til deg

  Norsk?

  Søkere må dokumentere norskkunnskaper tilsvarende kravet til generell studiekompetanse (samordnaopptak.no)

  Pris? 

  Du må betale en egenandel på 500 kroner for å gå opp til prøven. Egenandelen er et administrasjonsgebyr og vil ikke bli refundert. 

 • Hvordan dokumentere norsk?

  Norskkravet er oppdatert fra og med første prøverunde i 2022 i henhold til endringer i norskkravet i generell studiekompetanse (samordnaopptak.no).

  Du må dokumentere norskkunnskaper på én av disse måtene:

  • Norsk skriftlig og muntlig på Vg3-nivå (393 timer) i norsk videregående skole
  • Norskprøven fra Kompetanse Norge (tidligere Vox) (kompetansenorge.no) med minst B2 eller C1 på alle fire delprøver 
  • Eksamen fra trinn 3 i norsk for utenlandske studenter ved universitetene
  • Fullført og bestått studium i høyere utdanning på minst 60 studiepoeng i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter
  • Test i norsk - høyere nivå, skriftlig og muntlig med resultat "Bestått" på begge prøver. Har du tatt den skriftlige testen før høsten 2009, må du ha minst 450 poeng. Har du tatt den muntlige testen før høsten 2009, må du ha minst 500 poeng.

  Annet: 

  • norsk bevilling som statsautorisert tolk
  • norsk bevilling som statsautorisert translatør
  • bestått studium i tolking i offentlig sektor fra Norge (minst 30 studiepoeng)
  • oppføring i Nasjonalt tolkeregister
  • fullført norskspråklig høyere utdannelse i Norge

  Dokumentasjonen sendes inn sammen med søknaden. 

 • Tidligere testing

  Her ser du hvilke språk som er testet til nå.

  2021

  I 2021 har vi hatt Tospråktesten på følgende språk:

  • albansk
  • berbisk
  • bilin
  • bulgarsk
  • dinka
  • estisk
  • finsk
  • georgisk
  • gresk
  • indonesisk
  • islandsk
  • japansk
  • kantonesisk
  • kurmanji
  • litauisk
  • nederlandsk
  • pashto
  • persisk (farsi)
  • portugisisk
  • somali
  • sorani (sentralkurdisk)
  • spansk
  • swahili
  • tagalog
  • thai
  • tyrkisk
  • tysk
  • uigurisk
  • urdu
  • usbekisk
  • vietnamesisk

  Følgende språk ble også tilbudt i 2021, men ble utsatt grunnet få eller ingen søkere

  • khmer

  2020

  I 2020 har vi hatt Tospråktesten på følgende språk:

  • akan
  • arabisk
  • armensk
  • aserbajdsjansk
  • cebuano
  • dari
  • hasaragi
  • kirundi
  • koreansk
  • kurmanji
  • latvisk
  • lingala
  • nordsamisk
  • polsk
  • slovakisk
  • somali
  • tibetansk
  • tigrinja
  • tsjekkisk
  • tsjetsjensk
  • ungarsk

  Følgende språk ble også tilbudt i 2020, men ble utsatt grunnet få eller ingen søkere:

  • burmesisk
  • fulfulde
  • georgisk
  • hebraisk
  • mabaan

  2019

   I 2019 har vi hatt Tospråktesten på følgende språk:

  • amharisk
  • arabisk
  • bengali
  • bilin
  • chin
  • fransk
  • georgisk
  • gresk
  • hindi
  • islandsk
  • italiensk
  • kantonesisk
  • kinyarwanda
  • kirundi
  • makedonsk
  • nepali
  • nordsamisk
  • oromo
  • pashto
  • rumensk
  • somali
  • swahili
  • tagalog
  • tyrkisk
  • ukrainsk
  • urdu
  • vietnamesisk

  Følgende språk ble også tilbudt i 2019, men ble utsatt hovedsakelig grunnet få eller ingen søkere:

  • lingala
  • hebraisk
  • lulesamisk
  • sørsamisk
  • tibetansk

  2018

  I 2018 har vi hatt Tospråktesten på

  • aserbajdsjansk
  • engelsk
  • hindi
  • kinesisk (mandarin)
  • nordkurdisk
  • oromo
  • persisk
  • russisk
  • tamil
  • thai 
  • tigré
  • tigrinja
  • vietnamesisk

  Følgende språk ble også tilbudt i 2018, men ble utsatt hovedsakelig grunnet få eller ingen søkere:

  • bengali
  • georgisk
  • islandsk
  • italiensk
  • kantonesisk
  • karen
  • makedonsk
  • nepali
  • samiske språk
  • somali
  • tagalog
  • tibetansk
  • ukrainsk

  2017

  I 2017 har vi hatt Tospråktesten på

  • arabisk
  • bengali
  • makedonsk
  • panjabi
  • persisk
  • portugisisk
  • somali
  • sorani
  • spansk
  • tigrinja
  • vietnamesisk

  Følgende språk ble også tilbudt i 2017, men ble utsatt hovedsakelig grunnet få eller ingen søkere:

  •  karen
  •  samiske språk

  2016

  I 2016 hadde vi Tospråktesten på

  •  arabisk
  • polsk
  • somali
  • tyrkisk
 • Tilrettelegging, sykdom, klage og begrunnelse

  Sykdom

  Dersom du er syk eller forhindret fra å møte til prøven er det viktig at du gir oss beskjed med en gang, slik at vi vet at du ikke kommer. Du melder inn fraværet ved å logge inn på Min Side og melde fravær. 

  For å få godkjent fraværet må du kunne legge fram legeerklæring som omfatter prøvedagen. Legeerklæringen må være sendt til oss senest én uke etter prøvedatoen. Du sender inn legeerklæring gjennom skjemaet under. 

  Fyll ut skjema og last opp legeerklæring her (nettskjema.no).

  Tilrettelegging

  Hvis du trenger tilrettelegging av eksamen av medisinske grunner, må du ta kontakt med oss per telefon eller på tospraktesten@oslomet.no for informasjon om videre prosedyre. Ikke oppgi personsensitiv informasjon i e-post. 

  Klage og begrunnelse

  Det er ikke mulig å klage på resultatet på Tospråktesten, men du kan be om en begrunnelse. Skriftlig ønske om begrunnelse må være sendt til oss innen én uke etter utsendt resultat. 

  Se også retningslinjer for Tospråktesten. 

Kurs og retningslinjer

 • Kurs i tolkens ansvarsområde (TAO)

  Kandidater som oppnår tilfredsstillende resultat på Tospråktesten, får tilbud om innføringskurset Tolkens ansvarsområde (TAO).

  TAO er et innføringskurs i tolkeloven og tolkens plass i samtalen. Formålet med TAO er å kvalifisere tolker til Nasjonalt tolkeregister i laveste kategori (kategori E) og å sikre en felles minstestandard for tolking i offentlig sektor i Norge.  I mai 2022 ble det tidligere fysiske oppmøtekurset erstattet med et heldigitalt TAO-kurs. 

  Det digitale TAO-kurset er et arbeidsintensivt kurs som går over to og en halv uke. Kurset består av fire moduler, hvorav hver modul består av et selvstudium som du jobber med på egen hånd og et digitalt kurstreff via Zoom.

  Etter gjennomført kurs kan du, i kombinasjon med tilfredsstillende resultat på Tospråktesten, søke om oppføring i Nasjonalt tolkeregister i kategori E (tolkeregisteret.no).

  Kurset blir arrangert fortløpende, og aktuelle kandidater vil motta invitasjon etter å ha gjennomført Tospråktesten.

  Du kan lese mer om TAO-kurset på kurssidene våre:

 • Retningslinjer for Tospråktesten

  Retningslinjer for Tospråktesten ved OsloMet – storbyuniversitetet

  1. Tospråktesten er en muntlig prøve for potensielle tolker som tester kandidatens tospråklige ferdigheter i norsk og et tolkespråk.
  2. Målgruppen for Tospråktesten er personer som ønsker å kvalifisere seg til oppføring i Nasjonalt tolkeregister og til tolkeutdanning.
  3. For å ta Tospråktesten må kandidaten være myndig eller fylle 18 år det året prøven avlegges.
  4. Søkere må dokumentere norskkunnskaper tilsvarende kravet til generell studiekompetanse (samordnaopptak.no).
  5. Det betales en egenandel for å ta Tospråktesten. Påmeldingen er bindende, og egenandelen blir ikke refundert. 
  6. Søknad om testing tas imot på Tospråktesten – Min side (tospraktesten.oslomet.no) i perioden påmeldingen for det aktuelle tolkespråket er åpen.
  7. Ved sykdom må det framlegges legeerklæring som omfatter prøvedagen. Legeerklæringen må være sendt senest innen en uke.  
  8. Det må gå ett år, eller minst to prøverunder, mellom hver gang man tar Tospråktesten i samme prøvespråk. Dette for at kandidaten skal ha tilstrekkelig tid til å forbedre sine språkferdigheter. 
  9. Resultatet på Tospråktesten vurderes som enten tilfredsstillende eller ikke tilfredsstillende. Det kreves minst 80 prosent skår i begge språkretninger for å oppnå tilfredsstillende resultat. 
  10. Tospråktesten er ikke en selvstendig kvalifikasjon eller eksamen og det utstedes ikke testbevis eller diplom. 
  11. Kandidater som oppnår tilfredsstillende resultat på Tospråktesten, får tilbud om å delta på kurset Tolkens ansvarsområde (TAO-kurs).
  12. Tilfredsstillende resultat på Tospråktesten og gjennomført TAO-kurs kvalifiserer til oppføring i Nasjonalt tolkeregister i kategori E. Registeret driftes av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).
  13. Resultatet på Tospråktesten er gyldig i 5 år som opptakskrav til studiene innføring i tolking i offentlig sektor (30 sp) og bachelor i Tolking i offentlig sektor (180 sp) ved OsloMet etter gjeldende regler for opptak, samt studiet Tolking i offentleg sektor ved Høgskulen på Vestlandet (hvl.no). 
  14. Valg av språk gjøres på grunnlag av tolkebehovet i offentlig sektor og i samråd med IMDi. OsloMet og HVL har utviklet en langsiktig språkplan som gir oversikt over kommende kvalifiseringstilbud.
  15. Tospråktesten avholdes ved fysisk oppmøte i OsloMets lokaler i Oslo. Prøven kan også gjennomføres via Zoom hos en av våre regionale samarbeidspartnere. 
  16. Tospråktesten omfattes av Lov om universiteter og høgskoler (lovdata.no). Som muntlig forprøve kan resultatet ikke påklages, jf. §5-3 (5), men kandidaten kan be om begrunnelse, jf. §5-3 (1-3). Skriftlig ønske om begrunnelse må sendes OsloMet innen én uke etter utsendt resultat.
  17. Det gjøres et lydopptak av prøven for at sensorene skal kunne støtte seg på det i sensureringen. Lydopptaket blir slettet etter gjennomført prøvedag og kan ikke benyttes som grunnlag for ny vurdering.
  18. Personer som har vært involvert i Tospråktesten som sensor, tekstrevisor, eller en annen rolle, kan ikke ta Tospråktesten i samme prøverunde hvor en er involvert. Det er obligatorisk å melde fra om du har vært involvert i Tospråktesten før du melder deg til test ved en annen anledning. Testen kan bli annullert hvis vi ikke får beskjed.  

Kontaktinformasjon 

E-post: tospraktesten@oslomet.no.

  Laster inn ...

  Les mer om Tospråktesten