Publikum ved oppstartsseminar for OsloMet 2022.

Skal rekruttera fleire etterkommarar av innvandrarar til OsloMet

Eit nytt prosjekt har fått støtte for å setja søkjelys på manglande rekruttering av etterkommarar av innvandrarar i vitskaplege stillingar.

– Me har ein låg del av etterkommarar av innvandrarar i forsking. Og me har lite kunnskap om kvifor det er slik og kva tiltak som trengst for å betra rekrutteringa blant denne gruppa, seier prodekan for forsking og utvikling ved Fakultet for samfunnsvitskap, Agnete Vabø. 

Vabø leiger prosjektet saman med prodekan for utdanning ved same fakultet, Nathalie Hyde-Clarke. 

– Me ønskjer ikkje å bidra til ytterlegare marginalisering av ei gruppe som er marginal frå før av, seier Vabø. 

Forskingsprosjektet Mobilize

  • Prosjektet kombinerer brei ekspertise frå forsking på mangfald i høgare utdanning, forskings- og arbeidsliv. 
  • Mobilize skal ha ein praksisbasert ekspertise på strategi- og rekrutteringsarbeid ved institusjonar i høgare utdanning.
  • Prosjektet tilhøyrer Fakultetet for samfunnsvitskap (SAM) og blir leia av prodekan for utdanning Nathalie Hyde-Clark og prodekan for forsking, utvikling og innovasjon, Agnete Vabø.
  • Meir om prosjektet.

Blant norskfødde studentar med innvandrarforeldre er det ein høgare del som studerer enn befolkninga ellers. Norskfødde med innvandrarforeldre er den gruppa med høgast del studerande. Denne gruppa ligg 10 prosentpoeng høgare enn snittet, ifølgje SSB (Khrono.no).  

Portrettbilde av Agnete Vabø.

Agnete Vabø er leiar for prosjektet Mobilize. Foto: Sonja Balci

– Det er viktig at me som ein høgare utdanningsinstitusjon speglar befolkninga. Me har sett til mange forskarar internasjonalt dei siste 20 åra, men me tilset svært få etterkommarar av innvandrarar, seier Vabø.

Korleis ser det ut ved OsloMet i dag?

Studentmassen ved OsloMet har ein demografi prega av høg del norske etniske minoritetar. I løpet av 2022-2023 har OsloMet gjennomført analysar av rekrutteringa til dei ulike studiane og fakulteta. 

– SAM har hatt ein kraftig vekst blant doktorandar. Dei to største institutta ved fakultetet, Handelshøyskolen og Institutt for sosialfag har ein stor del etterkommarar av innvandrarar blant studentane sine, siger dekan Oddgeir Osland. 

Andelen etterkommarar av innvandrarar er lågare ved Institutt for journalistikk og mediefag og Institutt for arkiv, bibliotek og informasjonsvitskap. 

Handlingsplan for rekruttering av etterkommarar av innvandrarar kjem

– Fakultetet skal følgja opp den nye strategien ved OsloMet og utvikla ein meir detaljert handlingsplan for rekruttering av etterkommarar av innvandrarar, seier Osland. 

I dag er det få etterkommarar av innvandrarar representerte i dei faglege stillingane ved OsloMet. Ifølgje Statistisk sentralbyrå er norskfødde med innvandrarforeldre  underrepresenterte blant forskarane. SSB-tal frå 2021 viser at det blant 39 300 forskarar var 12 750 innvandrarar (32 prosent) og 270 personar som var norskfødde med innvandrarforeldre (0,7 prosent). Meir om andel innvandrarar blant forskarar (ssb.no).

Publisert: 09.04.2024 | Pål Arne Kvalnes