REPOSE-variabelen: En relasjonell vending i skolen?

En lærer viser et barn noe i en bok.

I REPOSE-prosjektet har forskergruppen i 2022 gjentatt et spørsmål fra en spørreundersøkelse gjennomført i 2008, og stilt lærere i skolen følgende spørsmål: «Hva skal til for å lykkes i lærergjerningen i dagens grunnskole?».

Lærerrollen er sammensatt, og krever kompetanse og kunnskap på mange ulike områder.

Det har vært sagt at læreren skal være «mentor, master og mor» (tandfonline.com), og det såkalte lærerrolleutvalget fra 2016 konkluderte med at «Lærernes betydning for elevenes læring og sosiale utvikling er et avgjørende premiss for alle de mål som settes for skolen og de tiltak som iverksettes» (regjeringen.no, pdf, side 23).

Hva skal til for å lykkes?

I foreløpige analyser finner forskerne en stor nedgang fra 2008 til 2022 i andelen som sier at lærere må kunne begrunne valg og prioriteringer. De finner også betydelig nedgang i andelen som sier at god kunnskap i fagene de underviser i har stor betydning 

I motsatt retning ser de en økning i andelen lærere som sier at det er viktig å ha god kunnskap om gruppeprosesser og sosiale relasjoner, å kunne skape trivsel og trygghet, og å kunne motivere. 

Det horisontale stolpediagrammet viser resultater fra undersøkelsen i gult og oransje, beskrevet i teksten

Forskerne finner store endringer i de foreløpige analysene de har gjort. Noen av endringene kan sees i figuren over, der andelen (prosent) som sier at de ulike områdene har stor betydning (verdi fem) er presentert på en skala fra én (ingen betydning) til fem (stor betydning). Foto: REPOSE-prosjektet

Er dette en reaksjon på en skole med stadig mer fokus på kunnskap?

De foreløpige funnene gjør at en kan stille spørsmål om det har vært en «relasjonell vending» i skolen, og at relasjoner og støtte oppleves som viktigere enn fag og kunnskap.

– I så fall kan man spørre om svarene er en reaksjon på en økt vektlegging av relasjoner og det elevnære arbeidet i skolen, eller tvert imot – om svarene kan forstås som en motreaksjon på en skole med stadig mer fokus på kunnskap og faglig kompetanse? sier Joakim Caspersen, forsker i RE-REPOSE.

En alternativ tolkning kan være at de relasjonelle utfordringene i skolen oppleves større nå enn før, og at svarene uttrykker dette. – Joakim Caspersen, forsker.

Et ytterligere poeng kan være at kompetansesatsinger i skolen (for eksempel Lærerløftet) har gjort at kompetansebehovet på fag nå oppleves som mindre? utdyper han.

Slike spørsmål har ingen enkle svar, og forskerne i REPOSE-prosjektet vil fortsette å grave i dette materialet med ulike metoder.

Kontakt

Har du spørsmål? Kontakt forsker Joakim Caspersen (samforsk.no).

Publisert: 01.09.2022 | Nina Alnes Haslie