Senter for profesjonsforskning – Masterstipender 2024

Bilde av hovedinngangen til Campus Pilestredet

Senter for profesjonsforskning driver tverrfaglig forskning på kvalifisering til, og utøvelse av ulike yrker. Vi forsker også på yrkenes kunnskapsgrunnlag, egenart og samfunnsrolle. 

Spesielt forsker vi på yrker som defineres som profesjoner, det vil si yrker basert på en teoretisk utdanning tilegnet gjennom en spesialisert utdanning. Vi studerer både trekk som er felles for alle profesjoner og spesifikke profesjoners særtrekk, ved hjelp av mange ulike metoder og fra mange ulike fagdisipliner.

Hvem er du?

Vi ønsker å tiltrekke oss dyktige studenter med et godt prosjektopplegg som er relevant for profesjonsforskning. Velbegrunnede metode- og teorivalg vil telle positivt. Aktuelle søkere kan komme fra for eksempel samfunnsvitenskap, humaniora, jus, medisin, sykepleie, sosialfag, eller andre fag.

Hva kan du studere?

Eksempler på profesjoner og profesjonsutdanninger som masteroppgaven kan ta for seg, er medisin, jus, ingeniør, sykepleie, sosialt arbeid, læreryrket, politi og militæret.

Det kan også være relevant å studere den økende graden av profesjonalisering i øvrige deler av samfunnet, for eksempel innen toppidrett eller kunst- og håndverksfag, eller temaer som: ulike kunnskapsformer, oppfattelse av ekspertise, forhold mellom yrke og utdanning, arbeidsliv og politikk, og forhold mellom profesjonelt og frivillig arbeid.

Flere forslag til tema for masteroppgaven: 

Forslagslisten er ikke uttømmende, og søkere med andre temaer som faller innenfor senterets forskningsfelt vil bli vurdert på lik linje. Les mer om vår forskning på senterets hjemmesider. 

Hva får du?

Med stipendet følger det å få være en del av det faglige fellesskapet ved SPS, få faglig veiledning og oppfølging av en av forskerne ved senteret, tilgang til registerdata og analyseverktøy, og å ha senteret som hovedarbeidsplass i stipendperioden, i opptil ett år. 

Senteret huser rundt 15 faste vitenskapelige ansatte og 20-30 doktorgradsstipendiater og postdoktorer, som du vil kunne spise lunsj og diskutere fag med daglig.

Hva ønsker vi?

Det forventes at stipendmottaker ferdigstiller masteroppgaven innenfor planlagt tidsramme, har sin daglige arbeidsplass ved SPS, deltar på relevante fellesaktiviteter ved senteret, og presenterer arbeidet i SPS-sammenheng.

Slik søker du

Søknad sendes på epost til Linn Monsen Mælum og merkes med «Søknad masterstipend».

Søknaden bør inneholde en kort beskrivelse av dine faglige interesser og motivasjonen for å søke, en CV, oppdatert karakterutskrift og en beskrivelse av hvilket forskningsområde du ønsker å skrive om, fortrinnsvis også med en konkret ide til tema/prosjekt.

Søknadsfrist: 25. august 2024

Har du spørsmål eller ønsker å drøfte mulige ideer til tema, er du velkommen til å kontakte en av forskerne ved senteret, eller senterleder Beate Elvebakk

Kontakt

Laster inn ...
Publisert: 21.06.2022 | Emil Asbøll