Klasserom med lærer og to elever som rekker opp hånda

Skal forske på bruk av forskning

Nytt forskningsprosjekt starter høsten 2020, med midler fra Norges forskningsråd.

Senter for profesjonsstudier har fått et nytt forskningsprosjekt med midler fra Norges forskningsråd, Renewed perspectives on research use in education (REPOSE). Med dette prosjektet ønsker forskerne å identifisere nye analytiske og metodiske perspektiver på bruk av forskning i utdanningsfeltet. Prosjektet har også som mål å bidra til og støtte praktikere i møtet med å ta i bruk forskning på en hensiktsmessig måte.

Tverrfaglig prosjekt

Prosjektet er tverrfaglig og kombinerer en filosofisk undersøkelse av i hvilken grad lærernes kunnskapsbase og valg kan og bør informeres av forskning, en historisk analyse av utviklingen av det norske samfunnets forventninger til den praktiske relevansen av 'pedagogisk forskning' fra 1930-tallet og fremover, og en rekke empiriske analyser av dagens praksiser for bruk av forskning. 

Skal undersøke forskning i utdanningsfeltet

- Det er et behov for store og grundige studier siden bruk av forskning i utdanningsfeltet ofte er omstridt og samtidig har en tendens til å gjøre mer grunnleggende spørsmål om hva kunnskapsgrunnlaget i feltet skal være, uklart, sier professor Sølvi Mausethagen som skal lede prosjektet.

- Dette inkluderer spørsmål som hvordan og i hvilken grad forskning kan og bør informere profesjonell praksis for at den best kan imøtekomme behovene og rettighetene til elevene.

- Vi skal også se på om det å gjøre lærerutdanningen mer forskningsbasert og andre politiske initiativer for at feltet skal ta i bruke mer forskning - har det hatt noe å si?

For å finne ut av dette skal forskerne skal ta utgangspunkt i en undersøkelse fra 2008 og gjøre den på nytt nå. De skal også gjennomføre denne undersøkelsen i Finland.

Hvordan bruker lærerne forskningen?

Mausethagen forteller at et tilbakevendende problem for studier av bruk av forskning er også at det ofte ikke blir anerkjent hvordan profesjonsutøveres bruk av forskning ofte er implisitt og at de integrerer forskjellige kunnskapskilder i arbeidet sitt. 

- Bruk av forskning kan være utfordrende å operasjonalisere og ofte snakker også forskjellige aktører i feltet forbi hverandre om hva de mener med å bruke forskning.

- Å pakke ut slike relasjoner vil derfor være en viktig del av prosjektet, forteller Mausethagen.

Prosjektet starter høsten 2020

Prosjektet starter opp høsten 2020 og prosjektet skal gå over fire år. REPOSE springer ut av forskningsgruppen Studies of the teaching profession, teacher education and education policy (TEPEE), som er en interinstitusjonell forskningsgruppe mellom OsloMet og Universitetet i SørØst-Norge. Det er over ti forskere som deltar i REPOSE, med ulik fagbakgrunn. De fleste er knyttet til SPS og TEPEE, men det er også deltakere fra NTNU og universiteter i Finland og Sveits.

Prosjektleder

Laster inn ...
Publisert: 19.12.19 | Elise Koppang Frøjd