Forskernettverk for lærerprofesjon, lærerutdanning og utdanningspolitikk

Viser et bibliotek, barnebøker i forgrunnen

Det offisielle navnet til nettverket er Studies of the teaching profession, teacher education and education policy (TEPEE).

TEPEE er organisert som et inter-institusjonelt forskningsnettverk mellom OsloMet og Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Nettverket tilhører Senter for profesjonsforskning (SPS) ved OsloMet, og ved USN er nettverket forankret hos Institutt for pedagogikk.

Vi studerer samarbeid, samspill og brytninger mellom ulike aktører og nivåer i utdanningssektoren. Utvikling av lærerprofesjon og lærerutdanning, i fortid, nåtid og fremtid, sett i lys av reformer og styringssignaler i utdanningssektoren er et av våre sentrale forskningsområder.

Ledere

Laster inn ...

Tine Sophie Prøitz (usn.no) fra Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge er gruppens andre leder.

 • Les mer om nettverket

  Vi retter et spesielt fokus på kunnskapsgrunnlaget for lærerprofesjonen, utdanningspolitikk og styring i utdanningsfeltet, med vekt på sammenheng og diskontinuitet mellom de ulike kunnskapsgrunnlagene.

  Utdanningsforskning kan ses både som styringsvitenskap og profesjonsvitenskap. Vi er opptatt av spenningen mellom disse perspektivene fordi det belyser samspillet og brytninger mellom ulike nivåer og aktører i utdanningssektoren, historisk og i dag.

  Vi tar både et lokalt, nasjonalt, nordisk og internasjonalt perspektiv i forskningen.

  TEPEE er et tverrfaglig forskningsnettverk som består av til enhver tid aktive forskere og stipendiater med forskningsprosjekter forankret i gruppens hovedfokus.

 • Forskningsprosjekter

  Pågående prosjekter:

  Policy capacity of interest groups (POLCAP)

  Dette prosjektet studerer kapasiteten hos interesseorganisasjoner i utdanningsfeltet med tanke på å påvirke politikk. Dette gjøres gjennom dyptgående casestudier av organisasjoner som blant annet Utdanningsforbundet.

  Renewed perspectives on research use in education (REPOSE)

  REPOSE (oslomet.no) er finansiert av Norges forskningsråd gjennom FINNUT-programmet. I dette prosjektet søker vi å identifisere nye analytiske og metodiske perspektiver på bruk av forskning i utdanningsfeltet. Prosjektet har også som mål å bidra til og støtte praktikere i møtet med å ta i bruk forskning på en hensiktsmessig måte.

  Prosjektet er tverrfaglig og kombinerer en filosofisk undersøkelse av i hvilken grad lærernes kunnskapsbase og valg kan og bør informeres av forskning, en historisk analyse av utviklingen av det norske samfunnets forventninger til den praktiske relevansen av 'pedagogisk forskning' fra 1930-tallet og fremover, og en rekke empiriske analyser av dagens praksiser for bruk av forskning. Prosjektleder: Sølvi Mausethagen.

  Prosjektmedarbeidere i TEPEE: Tine S. Prøitz, Petter Aasen, Steinar Bøyum, Fredrik Thue, Jens-Christian Smeby, Hege Hermansen og Guri Skedsmo. 

  Professional Actors' Work on Retaining Students in Secondary Education (ProAct)

  ProAct (uv.uio.no) undersøker hvordan skoleledere og lærere i videregående opplæring jobber sammen med en rekke aktører i og utenfor skolen for å beholde elevene i utdanningsløpet. Finansiert av Norges forskningsråd gjennom FINNUT-programmet.

  Prosjektet har som mål å identifisere lovende praksis for å beholde elever i videregående skole, ved å finne frem til (1) kjennetegn ved institusjonelt arbeid i og på tvers nivåer, institusjoner og profesjoner der skoler lykkes, og dermed også (2) forhold som mest sannsynligvis vil øke gjennomføringen.

  Prosjektleder: Guri Skedmo. Delprosjektleder: Sølvi Mausethagen.

  Evaluering av kompetansemodell: desentralisert ordning for skole og yrkesopplæring, og oppfølgingsordning i skolen (EVAKOMP)

  Prosjektet (oslomet.no) går fra 2019-2025. Det overordnede formålet med evalueringen er å gi kunnskap om styrker og svakheter ved praktiseringen av disse tre ordningene.

  Et viktig mål på tvers av ordningene er å identifisere suksessfaktorer som styrker det langsiktige kvalitetsutviklingsarbeidet hos skoler og skoleeiere. Sentrale forskningsspørsmål knytter seg til forholdet mellom nasjonalt og regionalt nivå, fylkesmannens og fylkeskommunens rolle i tilrettelegging og oppfølging av ordningene, lokal forankring og involvering i kompetanseutviklingstiltakene, de ulike samarbeidspartnernes roller og strukturelle trekk ved kommunene som kan påvirke iverksettingen av ordningene.

  Prosjektmedarbeidere i TEPEE: Hege Hermansen og Sølvi Mausethagen.

  IMat - Inclusive mathematics teaching: Understanding and developing school and classroom strategies for raising attainment

  Prosjektet (oslomet.no) undersøker hvordan matematikkundervisningen kan gjøres mer inkluderende ved blant annet å undersøke hvordan undervisningen i matematikk organiseres og utvikles i kommuner og på skoler, og virkningen av ulike strategier for elevenes læring og utvikling. Finansiert av Forskningsrådet gjennom FINNUT-programmet. 

  Delprosjektleder: Sølvi Mausethagen, OsloMet. Prosjektmedarbeidere i TEPEE: Cecilie Dalland, Hege Knudsmoen.

  Avsluttede prosjekter:

  Offentlig ph.d. for lærere

  Finansiert av Utdanningsforbundet. I dette prosjektet skal vi gjennomføre en kartlegging av Offentlig sektor ph.d.-ordningen for lærere, ledere og rådgivere e.l. høsten 2020. Vi har to målsetninger med dette prosjektet:

  1. Å få økt kunnskap om læreres og lederes erfaring med Offentlig ph.d.-ordningen og på hvilke måter prosjektene bidrar til kompetansebygging i skolesektoren
  2.  Å utlede noen implikasjoner med hensyn til hvordan ordningen kan styrkes. Det blir dermed et viktig kunnskapsgrunnlag for videreutvikling av ordningen.

  Prosjektmedarbeidere i TEPEE: Sølvi Mausethagen, Tine S. Prøitz, Tiril S. Finnanger, Christine Rendahl Stenersen.

  Utbildning, lärande, forskning – en evalueringsstudie (ULF)

  Finansiert av Gøteborgs universitet på vegne av samordningsgruppene for det svenske regjeringsoppdraget Utbildning, Lärande, Forskning. En evalueringsstudie av en forsøksvirksomhet med hensikt å bidra til å forsterke det vitenskapelige grunnlaget for lærer- og førskolelærerutdanningene og skolevesenets virksomhet i Sverige.

  Prosjektleder: Tine S. Prøitz, Universitetet i Sør-Øst-Norge. Prosjektmedarbeidere i TEPEE: Petter Aasen, Kristin Barstad, Hilde Afdal, Maiken Risan og Sølvi Mausethagen.

  LOaPP - Læringsutbytte i politikk og praksis

  Prosjektet (usn.no) gikk fra 2016-2019. Vi studerte hvorvidt og hvordan en forsterket orientering mot læringsutbytte i norsk utdanningspolitikk kan observeres i skolens, skolelederes og læreres praksiser. Finansiert av Norges forskningsråd gjennom FINNUT-programmet. 

  Prosjektleder: Tine S. Prøitz, Universitetet i Sør-Øst Norge. Prosjektmedarbeidere i TEPEE: Christina Mølstad, Magnus Hontvedt, Alessandra Dieude, Christine Stenersen, Marte Semb og Pernille Berg.

  Menn i grunnskolelærerutdanningene 1-7

  Målet med dette prosjektet (oslomet.no) var å kartlegge forskning om årsaker til den manglende kjønnsbalansen blant lærere i grunnskolen med vekt på 1-7, og få økt kunnskap om hvilke tiltaksområder og tiltak som kan ha effekt på rekrutteringen. Finansiert av Kunnskapsdepartementet. Prosjektleder: Runa B. Myklebust.

  Prosjektmedarbeidere i TEPEE: Maiken Risan, Hilde Afdal og Sølvi Mausethagen.

  PraDa – Practices of data use in municipalities and schools

  Prosjektet (oslomet.no) gikk fra 2014-2018 og var finansiert av Norges forskningsråd gjennom FINNUT-programmet. PraDa-prosjektet undersøkte hvordan data om elevenes resultater fra nasjonale prøver og karakterer brukes av kommuner og skoler. I løpet av det siste tiåret har norske kommuner, skoleledere og lærere fått tilgang til mer data om elevprestasjoner.

  Prosjektet har bidratt til mer kunnskap om hvordan dette har påvirket veiledning av den enkelte elev, skoleledelse og skoleadministrasjon.

  Prosjektleder: Sølvi Mausethagen. Prosjektmedarbeidere i TEPEE: Tine S. Prøitz, Guri Skedsmo og Silje Gloppen.

  Evaluering av lærerprofesjonens etiske råd

  Finansiert av Utdanningsforbundet. En evalueringsstudie av Lærerprofesjonens etiske råd. Formålet med rådet er å støtte opp om etisk forsvarlig praksis i utdanningssektoren, samt bidra til økt bevissthet og kunnskap om lærerprofesjonens etiske ansvar og verdier.

  Prosjektleder: Sølvi Mausethagen. Prosjektmedarbeidere i TEPEE: Lars Erik Larsen.

  Regeletterlevelse i grunnopplæringen

  Prosjektet (opplaringslovutvalget.no) var finansiert av Kunnskapsdepartementet. Formålet med dette prosjektet var å få økt kunnskap om regelverksetterlevelse i norske fylkeskommuner, kommuner og skoler, og å utlede noen anbefalinger for hvordan kompetanse og arbeid med regelverket kan styrkes i skoler, fylker/kommuner og lærerutdanning.

  Prosjektleder: Sølvi Mausethagen. Prosjektmedarbeidere i TEPEE: Galina Shavard, Marte Lorentzen, Hege Knudsmoen, Steinar Bøyum.

 • Doktorgradsprosjekter

  • Hanna Holmeide: Grunnskolelæreres syn og bruk av forskning i en utdanningspolitisk kontekst i endring (oslomet.no).
  • Martin S. Skogheim: Organisasjonskultur i Osloskolen (oslomet.no).
  • Guro Kirkerud: Lærernes kunnskapsarbeid i lokalt utviklingsarbeid (oslomet.no).
  • Josefine Jahreie: Norsk og dansk språktestingspolicy i praksis: Barnehagelæreres profesjonelle skjønnsutøvelse i det hverdagslige arbeidet med minoritetsspråklige barn.
  • Maiken Risan: Å ‘bygge bro’ i lærerutdanningen? Epistemiske karakteristikker ved grensearbeidet til lærere i kombinerte stillinger: Prosjektet utforsker epistemiske karakteristikker ved grensearbeid i lærerutdanningen.
  • Nora Kolkin Sarastuen: Når fagarbeideren blir til en yrkesfaglærer: Hva kjennetegner overgangen i yrkesfaglærerstudiet fra fagarbeider til yrkesfaglærer?
  • Marte Lorentzen: Differensiering av læreryrket: Hvilken posisjon har spesialiserte lærere i skolen, og hvordan bidrar de til skolenes faglige utviklingsarbeid?
  • Lars Erik Larsen: Profesjonsfellesskap i videregående skole 1960-2017 (oslomet.no): Prosjektet søker å kartlegge profesjonsfellesskap i den videregående skolen i perioden 1960-2017 og å se hvordan utviklingen i profesjonsfellesskapene i Norge er sammenlignet med andre Europeiske land.
  • Arnhild Bie-Drivdal: Fagorganisering som strategi for faglig innflytelse?: En analyse av hvordan fagforeninger konseptualiserer tillitsvalgtrollen og ansattes faglige innflytelse på arbeidsplasser i offentlig sektor
  • Alessandra Dieudè: Subsidized private schools and public schools in Norway: a comparative study of the interpretation and enactment of recent learning outcomes-based policies.
  • Christine Rendahl Stenersen : Skolekultur - I lys av en styringslogikk kjennetegnet av fokus på resultater og læringsutbytte. En kvalitativ undersøkelse av forholdet mellom utdanningspolitiske dokumenter, skolekultur og elevenes skoleliv.
  • Ana Lucia Lennert da Silva: The OECD Teaching and Learning International Survey (TALIS) and the teaching profession in Brazil and Norway.
  • Julie Lysberg: Læreres profesjonsutvikling som kollektivt fenomen (forskningsradet.no).
 • Forskningsgrupper

  Profesjonskunnskap og kvalifisering 

  Denne gruppen (oslomet.no) studerer hva som kjennetegner profesjonskunnskap og profesjonell kompetanse. Vi ser på trekk ved utdanningsløpet og kvalifiseringen i praksisopplæring og arbeidsliv, og på samspill og spenninger mellom utdanning, praksis, arbeidsliv og politikk. 

 • Utvalgte publikasjoner

  Fagfellevurderte artikler

  • Lorentzen, M. (2020). Principals’ positioning of teacher specialists: between sensitivity, coaching, and dedication. International Journal of Leadership in Education.
  • Mausethagen, S., Prøitz, T.S. & Skedsmo, G. (2020). Redefining public values: data use and value dilemmas in Education. Education Inquiry.
  • Wermke, W., & Prøitz, T. S. (2019). Discussing the curriculum-Didaktik dichotomy and comparative conceptualisations of the teaching profession. Education Inquiry, 1-28.
  • Hermansen, H. (2019). In Pursuit of Coherence: Aligning Program Development in Teacher Education with Institutional Practices. Scandinavian Journal of Educational Research, 1-17.
  • Lorentzen, M. (2019). Teacher Specialists and the Boundaries They Encounter: Towards a Nuanced Understanding of Teachers’ Perspectives of Specialised Teacher Roles. Scandinavian Journal of Educational Research, 1-15.
  • Mølstad, C. E., & Prøitz, T. S. (2019). Teacher-chameleons: the glue in the alignment of teacher practices and learning in policy. Journal of Curriculum Studies, 51(3), 403-419.
  • Prøitz, T. S., & Nordin, A. (2019). Learning Outcomes in Scandinavian Education through the Lens of Elliot Eisner. Scandinavian Journal of Educational Research, 1-16.
  • Prøitz, T.S., Mausethagen, S. & Skedsmo, G. (2019). District administrators’ governing styles in the enactment of data-use practices. International Journal of Leadership in Education.
  • Wermke, W., & Prøitz, T. S. (2019). Discussing the curriculum-Didaktik dichotomy and comparative conceptualisations of the teaching profession. Education Inquiry, 1-28.
  • Afdal, H. W. & Afdal, G. (2019). The Making of Professional Ethics in the Age of Accountability.  European Educational Research Journal.
  • Bie-Drivdal, A. (2018). Public sector unions’ ideas about employee-driven development: Restricted conceptualization of representative participation in workplaces. Economic and Industrial Democracy.
  • Mausethagen, S., Prøitz, T.S. & Skedsmo, G. (2018). School leadership in data use practices: collegial and consensus-oriented. Educational Research.
  • Afdal, H. W., & Spernes, K. (2018). Designing and redesigning research-based teacher education. Teaching and teacher education, 74, 215-228.
  • Hermansen, H., Lorentzen, M., Mausethagen, S., & Zlatanovic, T. (2018). Hva kjennetegner forskning på lærerrollen under Kunnskapsløftet? En forskningskartlegging av studier av norske lærere, lærerstudenter og lærerutdannere. Acta Didactica, 12(1), 1-36.
  • Hermansen, H. (2017). Knowledge relations and epistemic infrastructures as mediators of teachers’ collective autonomy. Teaching and Teacher Education: An International Journal of Research and Studies.
  • Mausethagen, S., Prøitz, T., & Skedsmo, G. (2017). Teachers’ use of knowledge sources in ‘result meetings’: thin data and thick data use. Teachers and Teaching, 1-13.
  • Prøitz, T. S., Havnes, A., Briggs, M., & Scott, I. (2017). Learning outcomes in professional contexts in higher education. European Journal of Education, 52(1), 31-43.
  • Prøitz, T. S., Mausethagen, S., & Skedsmo, G. (2017). Investigative modes in research on data use in education. Nordic Journal of Studies in Educational Policy, 1-14.

  Bøker og bokkapitler

  • Bøyum, S. (2020). Etikk for lærarar. Oslo: Samlaget.
  • Helstad, K. & Mausethagen, S. (2019) (red). Nye lærer- og lederroller i skolen. Oslo: Universitetsforlaget.
  • Mølstad, C. & Pettersson, D. (2019). New Practices of Comparison, Quantification and Expertise in Education Conducting Empirically Based Research, London: Routledge.
  • Mausethagen, S. & Helstad, K. (2019) Utviklingsarbeid i skolen – et kritisk blikk på en positiv diskurs , i Jensen, R. Karseth, B. & Ottosen, E. (red.) Styring og ledelse i grunnopplæringen. Spenninger og dynamikker, Oslo: Cappelen Damm Akademisk.
  • Prøitz, T. S. Rye, E. & Aasen, P. (2019) Nasjonal styring og lokal praksis – skoleledere og lærere som endringsagenter, i Jensen, R. Karseth, B. & Ottosen, E. (red.) Styring og ledelse i grunnopplæringen Spenninger og dynamikker, Oslo: Cappelen Damm Akademisk.
  • Mausethagen, S., Prøitz, T.S. & Skedsmo, G. (2018). Elevresultater – mellom kontroll og utvikling. Bergen: Fagbokforlaget.
  • Hermansen, H. (2018). Kunnskapsarbeid i lærerprofesjonen. Oslo: Universitetsforlaget.
  • Mausethagen, S. & Smeby, J.-C. (2017). Kvalifisering til profesjonell yrkesutøvelse. Oslo: Universitetsforlaget.

  Rapporter

  • Prøitz, T. S. Barstad, K. & Aasen, P. (2019). Utbildning, lärande, forskning. En evalueringsstudie – delrapport 1. Skriftserien nr. 19. Universitetet i Sørøst-Norge.
  • Mausethagen, S., Shavard, G., Knudsmoen, H., Lorentzen, M. & Osland, O. (2019). Regelverksetterlevelse i grunnopplæringen. Rapport. Oslo: OsloMet – storbyuniversitetet.
  • Mausethagen, S., Gundersen, T., Larsen, L.E. & Osland, O. (2018). Evaluering av lærerprofesjonens etiske råd. Rapport. Oslo: OsloMet – storbyuniversitetet.
 • Tilknyttede nettverk

Aktuelle forskningsnyheter

Klasserom med lærer og to elever som rekker opp hånda
Skal forske på bruk av forskning

Nytt forskningsprosjekt starter høsten 2020, med midler fra Norges forskningsråd.

Elin Borg, Selma Therese Lyng og Knut Fossestøl står foran et tre med grønt løv og ser glade ut.
Stort skoleprosjekt til Arbeidsforskningsinstituttet AFI

En stor satsing på en ny kompetansemodell iverksettes nå i norsk skole og yrkesopplæring. AFI har fått i oppdrag å evaluere tre av ordningene i modellen.