Organisasjonskultur i Osloskolen – Ledelse for økt opplevelse av tillit og tilhørighet blant lærere

Prosjektet undersøker hvordan rektorer og ulike mellomledere kan skape et arbeidsmiljø hvor lærere og andre ansatte opplever en sterk grad av tillit og tilhørighet.

Den norske skolen har en stor utfordring med å holde på lærere, og det er et stort antall personer med lærerutdanning som i dag ikke arbeider i skolen. Denne utfordringen krever ny kunnskap om ulike lederroller i skolen, og hvordan ledelse kan bidra til å skape en arbeidshverdag hvor ansatte opplever en sterk grad av tillit og tilhørighet. 

Ansattes opplevde tillit og tilhørighet til sin skole er essensielt for å beholde kompetanse i skolen. Tillit og tilhørighet er også avgjørende for indre motivasjon, initiativ, kunnskapsutvikling og utvikling av en god kultur. En kultur som kjennetegnes av at lærere trives og opplever støtte og tilhørighet til sin arbeidsplass vil igjen påvirke de viktigste i skolen, nemlig elevene. 

Finansiering og metode

Med økonomisk støtte fra Kunnskapsdepartementet og Norges forskningsråd samarbeider Utdanningsetatens seksjon for lederutvikling og rekruttering med Senter for profesjonsstudier ved OsloMet og Institutt for ledelse og organisasjon ved Høyskolen Kristiania om dette prosjektet. 

Avhandlingen baserer seg på kvalitative case-studier. Det vil bli gjort observasjoner og intervjuer på skoler i Oslo. Fokus for observasjonen vil være samspillet mellom ledere og lærere, samt mellom ledere på ulike nivåer i skolen. Intervjuer vil bli gjennomført med både lærere og ledere på de enkelte skolene. 

Veiledere

Hovedveileder: Cathrine Filstad, Professor, Institutt for ledelse og organisasjon, Høyskolen Kristiania (kristiania.no)

Biveileder: Sølvi Mausethaget, Professor, Senter for profesjonsstudier, OsloMet


 

Kontakt

Laster inn ...