Bildet viser studentene studentene Eirik Haug og Hege Høgseth fra OsloMet, sittende på en bro i Klosterenga park på Grønland i Oslo. Det er steinnisjer til vannet i bakgrunnen, men bekken er fri for vann. Det ligger et tynt lag med snø på bakken. I bakgrunnen er det en boligblokk og en villa.

Tar tak i ingeniørmangelen og utvider studietilbudet

OsloMet tilbyr nye masterspesialiseringer i geoteknikk og smart vannteknologi fra høsten 2023, for å møte stor etterspørsel etter fagfolk.

– Disse spesialiseringene er svar på noe næringsliv og forvaltning har ønsket lenge, framhever dekan Carl Christian Thodesen ved Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD).

Instituttleder Hallgrim Hjelmbrekke på Institutt for bygg- og energiteknikk legger til at han setter stor pris på tett samarbeid med næringsliv og offentlig forvaltning i utviklingen av de nye spesialiseringene.

– Dette sikrer den faglige relevansen, og er også balansert i forhold til markedets behov for kandidater innenfor bygge- og anleggsektoren.

De nye spesialiseringene kommer i tillegg til de eksisterende spesialiseringene i transportinfrastruktur, konstruksjonsteknikk og bygningsteknologi på masterstudiet i bygg – sivilingeniør.

Det har også blitt tre spesialiseringer på byggingeniørstudiet på bachelornivå: konstruksjonsteknikk, by- og transportplanlegging og vann- og miljøteknikk.

Høsten 2022 ble det dessuten startet opp et nytt masterstudium i smart mobilitet og urban analyse.

Ellers er flere nye videreutdanninger innført de siste årene.

Kritisk mangel på ingeniører

Bakgrunnen er stor mangel på ingeniører til å løse kritiske samfunnsoppgaver, samtidig som søkertallene til ingeniørstudier har gått ned både nasjonalt og internasjonalt. 

Behovet for ingeniører er nå stort innen forvaltning, planlegging, bygging, drift og vedlikehold av infrastruktur.

Det kan på lengre sikt føre til at flere store viktige byggeprosjekter innen infrastruktur må utsettes. 

Masterstudier i geoteknikk og smart vannteknologi

Det planlegges for eksempel store utbyggingsprosjekter innenfor vei og bane, og vann og miljø, der det trengs kompetanse i geoteknikk.

Geoteknikk dreier seg om ingeniørfaglig behandling av jordmaterialer som jord og stein for å finne løsninger på ulike problemer, vanligvis knyttet til hydrologisk, geologisk og geofysisk teknikk. 

Den nye spesialiseringen i geoteknikk retter seg mot bachelorkandidater fra ulike deler av Norge, og fra utlandet, og kan også egne seg for ansatte i industrien med bakgrunn i byggeteknikk, som ønsker en slik spesialisering.

Den andre nye spesialiseringen i smart vannteknologi tar for seg analyse, design og forvaltning av urbane vannressursprosesser og infrastruktur. 

Vann er en viktig ressurs i energi- og matproduksjon, og urbane vannsystemer er en av de største vannforurensingskildene globalt.

– Utvidelsen av studietilbudet er et viktig og strategisk grep som OsloMet og fakultetet tar for å sørge for at nok kompetente ingeniører bidrar inn i arbeidslivet, sier Thodesen.

Bildet viser studentene ved siden av en skulptur med nisje for rennende vann. Det er snø, og et tynt snølag ligger på bakken. I bakgrunnen et steingjerde i flere farger. Bakerst er det trær og bygninger.

Her ser du byggingeniørstudentene Eirik Haug og Hege Høgseth i Klosterenga park på Grønland i Oslo, som har skulpturer, vannførende nisjer og basseng. Foto: Olav-Johan Øye

Allierer seg for å utvide studietilbudet

Bak utvidelsen av studietilbudet ligger et omfattende samarbeid.

Institutt for bygg- og energiteknikk har gått sammen med næringsliv, bransjeorganisasjoner og offentlige etater for å styrke rekrutteringen til ingeniørstudiene og utdanne flere ingeniører.

Samarbeidet har resultert i utviding av ingeniørstudiene med innhold og sammensetning spesialtilpasset markedets behov, særlig der etterspørselen antas å øke.

Jane Bordal er divisjonsdirektør i Statens vegvesen og styreleder i Nasjonalt kompetansesenter for samferdsel – Konnekt. Hun fremhever det gode samarbeidet mellom OsloMet og bransjen, samt OsloMets evne til å se behov og møte det.

– Det er stort behov for flere ingeniører i sektoren. OsloMet viser både vilje og handlekraft når det gjelder å møte behovet. Måten OsloMet jobber sammen med Konnekt og bransjen for å tilby ny utdanning er forbilledlig, sier Jane Bordal, og fortsetter: 

– Det har for eksempel vært mye fokus på geoteknikk, og OsloMet har på kort tid tatt fram en ny utdanning sammen med bransjen. Dette møter etterspørselen og øker kapasiteten uten at det går på bekostning av kvalitet.

Oppimot 100 ulike selskaper og etater har vært involvert når instituttet har revidert porteføljen av studieprogram.

Bredere studietilbud dekker behovet bedre

OsloMet planlegger studietilbud som dekker hovedvekten av behovet innenfor infrastruktur fra høsten 2023, med en bredde som kan gi et godt bidrag til å dekke samfunnets behov. 

Institutt for bygg- og energiteknikk har som mål å ta opp 200 bachelorstudenter og 280 masterstudenter årlig fra og med 2023.

Instituttet tilbyr fra høsten 2023 disse studieprogrammene med spesialiseringer:

Bachelorstudier

Masterstudier

Videreutdanninger

På bildet øverst i artikkelen ser du studentene Eirik Haug og Hege Høgseth fra Institutt for bygg- og energiteknikk i Klosterenga park på Grønland i Oslo, som har vannførende bekk, nisjer og basseng. Tørt for vann da dette vinterbildet ble tatt.

Kontakt

Laster inn ...

Mer om satsninger på Institutt for bygg- og energiteknikk

Satser på transport- og infrastrukturutdanning

Konnekt gjør det mulig for OsloMet å satse på smart transport og infrastruktur i byggingeniørstudiene.

Bilde fra Oslo sentrum en regnfull kveld. En trikk er på vei mot Majorstua fremst i bildet, en buss kommer kjørende i mot. Gaten og bygninger til venstre og høyre er godt belyst, og gate og fortau er fuktig etter regnet.
Internasjonal allianse kan bane vei for nullutslipp fra bygg

OsloMet skal lede internasjonal forskning og utdanning som kan bidra til å redusere klimaavtrykket fra bygninger og det bygde miljøet.

Bilde av bygninger og gate ved Aker brygge i Oslo. Det er solskinn, og blå himmel i bakgrunnen.
– Singapore gir oss tilgang til teknologiutviklingen i Asia

OsloMet samarbeider nå med teknologimiljøer i Singapore. – Det gir studentene og forskerne våre innsikt i den sterke utviklingen i Asia, sier dekan Carl Christian Thodesen.

Bilde fra havna i Singapore av ansatte fra Fakultet for teknologi, kunst og design. I bakgrunnen seilskipet Statsraad Lehmkuhl.
Publisert: 20.12.2022 | Olav-Johan Øye