Fasaden til universitet med OsloMet logo på veggen

Kva skjer når forskarar sjølv er del av feltet dei forskar på?

Ny bok drøftar korleis forskingskvaliteten kan varetakast når bandet mellom forskar og forskingsobjekt er tett.

Forskarar inngår i stadig fleire og tettare relasjonar med samfunns- og næringsliv, skriv redaktørane av den nye metodeboka Tett på profesjon, arbeid og politikk (press.nordicopenaccess.no).

I oppdragsforsking og profesjonsforsking kan forskaren ha tette band til dei politiske aktørane, profesjonsutøvarane eller oppdragsgivarane ho forskar på. 

Dette er ein del av ei større utvikling der vilkåra for kunnskapsproduksjon kan utfordra kvaliteten på forsking. 

Forskaren kan vera i såkalla blindsoner der ho «finn det ho ønskjer å finna» eller der oppdragsgivar legg føringar på korleis funn skal presenterast.

Det er desse utfordringane redaktørane bak den nye metodeboka ønskjer å setja søkjelyset på.

Frå seminarrekke til bokutgiving

Forskarane som står bak boka, er på ulike måtar knytt til Senter for Profesjonsforsking og seminarrekka Kvalitativt metodeforum ved OsloMet.

Dette forumet har lenge invitert ulike forskarar for å drøfta aktuelle problemstillingar dei har møtt på i sine forskingsprosjekt, og dei fleste av kapitla i boka er ei handsaming av innlegg frå metodeforumet.

Å forska på eigen profesjon

Å vera tett på feltet ein forskar på, er ei velkjent problemstilling i metodeforumet.

Forskinga på OsloMet har ein lengre tradisjon for å forska på profesjonar, der forskarar sjølv kan ha ein bakgrunn som til dømes barnehagelærarar, sjukepleiarar, lærarar eller sosialarbeidarar.

Å gå frå å jobba som til dømes sjukepleiar og seinare forska på profesjonen, kan vera ein utfordrande overgang for mange.

Vilkår for kunnskapsproduksjon

Å vera tett på feltet ein forskar på kan også handla om å dela røyndomsforståingar, forklaringsmodellar, politiske overtydingar og kultur med eins informantar.

Dette er ikkje alltid ei ulempe for forskinga. 

Eit tett band kan vera nødvendig for at forskaren etablerer tillit og kontakt med feltet, og vera heilt avgjerande for at forskaren får tilgang til feltet.

Likevel kan slike band påverka relasjonen mellom forskaren og forskingsobjektet, analysearbeidet og den endelege kvaliteten på forskingsprosjektet. 

Oppdragsforsking og profesjonsforsking blir vanlegare, og vilkåra for kunnskapsproduksjon endrar seg i rekordfart. Derfor kan det vera viktig å drøfta utfordringane og ikkje minst utvikla metodiske verktøy for å løysa dei.

Om boka: Tett på profesjon, arbeid og politikk

En antologi på 13 kapitler, publisert med åpen tilgang.

Forfattarane har bakgrunn frå sosiologi, sosialantropologi, kriminologi og profesjonsutdanningar ved ulike nordiske universitet og høgskular.

Boka er redigert av:

Publisert: 19.02.2024 | Emil Asbøll