English version

Fakultetsstyret ved Fakultet for samfunnsvitenskap

Fakultetsstyret ved fakultet for samfunnsvitenskap (SAM) er fakultetets øverste organ, og rapporterer til rektor via dekanen.

Mandat, møtedatoer og sakspapirer

 • Mandat og oppgaver

  Fakultetsstyrets mandat er å sette mål, prioriteringer og tiltak for fakultetets virksomhet i samsvar med lover, forskrifter og regler, samt rammer og mål gitt av universitetsstyret, rektor eller den rektor bemyndiger. Styret skal

  • uttale seg på vegne av fakultetet i saker av prinsipiell betydning, eller i saker hvor rektor har bedt fakultetsstyrene behandle saken
  • behandle rapporter som skal sendes fra fakultetet til rektor

  Fakultetsstyret kan delegere sin myndighet til dekanen, med mindre det følger av delegasjonsfullmakten at fakultetsstyret selv skal treffe beslutninger.

  Rektor kan delegere oppgaver til fakultetsstyret, med mindre det følger av delegasjonsfullmakten at rektor selv skal treffe beslutning.

  Fakultetsstyret utøver i hovedsak sin myndighet gjennom å fatte vedtak om

  • langtidsplan- og budsjett
  • fakultetets tertialrapporter og årsrapport
  • strategisk plan for utvikling av fakultetets utdanningsportefølje

  Fakultetsstyret erstattet fakultetsrådet 1. januar 2020.

 • Møtedatoer

  2023

  • 2. februar
  • 23. mars
  • 1. juni
  • 7. september
  • 19. oktober
  • 30. november
 • Sakspapirer

  Sakspapirer fra råd og utvalg ved OsloMet blir offentleggjort i nettportalen OpenGov (opengov.360online.com).

Sammensetning

Fakultetsstyret ved fakultet for samfunnsvitenskap i Pilestredet 35

Foto: Pål A. Kvalnes

Fakultetsstyret ledes av styreleder (dekan), og i dennes fravær av dekans formelle stedfortreder. Dekan er ansvarlig for å legge frem saker for styret.

  Laster inn ...

  Eksterne representanter

  Studentrepresentanter

  Representanter for faste UF-ansatte

   Laster inn ...

   Representanter for faste TA-ansatte

    Laster inn ...

    Representanter for midlertidige UF-ansatte

     Laster inn ...

     Sekretariat

      Laster inn ...

      Øvrig informasjon

      • Varamedlemmer

       Eksterne representanter

       • Robert Helland-Olsen, daglig leder HKKR (konsulentbyrå) og assisterende professor ved Universitetet i Agder. 
       • Joh Ekollo, seniorrådgiver ved IMDI.
       • Eskil Wadensjö, professor i arbeidsmarkedspolitikk ved institutt for sosial forskning, Stockholms universitet.

       Studentrepresentanter

       • Siri Isdal
       • Berit Andrea Grav

       Faste UF-ansatte

        Laster inn ...

        Faste TA-ansatte

         Laster inn ...

         Midlertidige UF-ansatte

          Laster inn ...
         • Regelverk

          Mandatet bygger på vedtak fattet av universitetsstyret jf. UH-loven §9-2 (4).

          Fakultetsstyrene skal ha følgende sammensetning:

          • Dekanen (styrets leder)
          • 4 eksterne medlemmer oppnevnt av rektor etter forslag fra fakultetet
          • 5 representanter for ansatte, hvorav 3 velges av og blant vitenskapelige ansatte, 1 velges av og blant teknisk/administrativt ansatte, og 1 velges av og blant vitenskapelige midlertidige ansatte
          • 3 representanter, valgt av og blant studentene på fakultetet

          Valg av medlemmer (ansatte og studenter) til fakultetsstyrer skal gjennomføres i henhold til gjeldende valgreglement for OsloMet.

          Fakultetsstyret ledes av styreleder (dekan), og i dennes fravær av dekans formelle stedfortreder. Dekan er ansvarlig for å legge frem saker for styret. Fakultetsdirektør er sekretariatsleder for fakultetsstyret.

          For møteordning mv vises det til "Forretningsorden for fakultetsstyret".