English version

Fakultetsstyret ved Fakultet for samfunnsvitenskap

Fakultetsstyret ved fakultet for samfunnsvitenskap (SAM) er fakultetets øverste organ, og rapporterer til rektor via dekanen.

Mandat, møtedatoer og sakspapirer

 • Mandat og oppgaver

  Fakultetsstyrets mandat er å sette mål, prioriteringer og tiltak for fakultetets virksomhet i samsvar med lover, forskrifter og regler, samt rammer og mål gitt av universitetsstyret, rektor eller den rektor bemyndiger. Styret skal

  • uttale seg på vegne av fakultetet i saker av prinsipiell betydning, eller i saker hvor rektor har bedt fakultetsstyrene behandle saken
  • behandle rapporter som skal sendes fra fakultetet til rektor

  Fakultetsstyret kan delegere sin myndighet til dekanen, med mindre det følger av delegasjonsfullmakten at fakultetsstyret selv skal treffe beslutninger.

  Rektor kan delegere oppgaver til fakultetsstyret, med mindre det følger av delegasjonsfullmakten at rektor selv skal treffe beslutning.

  Fakultetsstyret utøver i hovedsak sin myndighet gjennom å fatte vedtak om

  • langtidsplan- og budsjett
  • fakultetets tertialrapporter og årsrapport
  • strategisk plan for utvikling av fakultetets utdanningsportefølje

  Fakultetsstyret erstattet fakultetsrådet 1. januar 2020.

 • Møtedatoer

  2023

  • 2. februar
  • 23. mars
  • 1. juni
  • 7. september
  • 19. oktober
  • 30. november
 • Sakspapirer

  Sakspapirer fra råd og utvalg ved OsloMet blir offentleggjort i nettportalen OpenGov (opengov.360online.com).

Sammensetning

Fakultetsstyret ved Fakultet for samfunnsvitenskap.

Fakultetsstyret ved Fakultet for samfunnsvitenskap. Tatt september 2023. Foto: Pål Arne Kvalnes

Fakultetsstyret ledes av styreleder (dekan), og i dennes fravær av dekans formelle stedfortreder. Dekan er ansvarlig for å legge frem saker for styret.

Laster inn ...

Eksterne representanter

Studentrepresentanter

Representanter for faste UF-ansatte

Laster inn ...

Representanter for faste TA-ansatte

Laster inn ...

Representanter for midlertidige UF-ansatte

Laster inn ...

Sekretariat

Laster inn ...

Øvrig informasjon

 • Varamedlemmer

  Eksterne representanter

  • Arne Backer Grønningsæter, seniorforsker ved FAFO. 
  • Hanne Graver Møvig, fakultetsdirektør ved Universitetet i Agder. 
  • Lisa Esohel Knudsen, nestleder i Minotenk.
  • Frode Thorjussen, enhetsleder for barnehage i Bydel Søndre Nordstrand.

  Studentrepresentanter

  • Kommer.

  Faste UF-ansatte

  Laster inn ...

  Faste TA-ansatte

  Laster inn ...

  Midlertidige UF-ansatte

  Laster inn ...
 • Regelverk

  Mandatet bygger på vedtak fattet av universitetsstyret jf. UH-loven §9-2 (4).

  Fakultetsstyrene skal ha følgende sammensetning:

  • Dekanen (styrets leder)
  • 4 eksterne medlemmer oppnevnt av rektor etter forslag fra fakultetet
  • 5 representanter for ansatte, hvorav 3 velges av og blant vitenskapelige ansatte, 1 velges av og blant teknisk/administrativt ansatte, og 1 velges av og blant vitenskapelige midlertidige ansatte
  • 3 representanter, valgt av og blant studentene på fakultetet

  Valg av medlemmer (ansatte og studenter) til fakultetsstyrer skal gjennomføres i henhold til gjeldende valgreglement for OsloMet.

  Fakultetsstyret ledes av styreleder (dekan), og i dennes fravær av dekans formelle stedfortreder. Dekan er ansvarlig for å legge frem saker for styret. Fakultetsdirektør er sekretariatsleder for fakultetsstyret.

  For møteordning mv vises det til "Forretningsorden for fakultetsstyret".