Ledelse på norsk – medvirkning og medbestemmelse

Dette er studiet for deg som ønsker kunnskap om den norske modellens oppbygging og virkemåte, med fokus på trepartssamarbeidet hvor høy grad av medbestemmelse, medvirkning og tillit på arbeidsplassen er sentralt.

I denne utdanningen anvendes Arbeidslivsbarometeret, Medbestemmelsesbarometeret, Norsk Ledelsesbarometeret og studentenes egne erfaringer fra arbeidslivet som ferskvarekunnskap som kan supplere, illustrere og brukes til å evaluere teorier, modeller og metoder for ledelse i norsk sammenheng. 

– I Norge har arbeidstakerne ganske stor innflytelse på arbeidsplassen gjennom fagorganisasjonene og avtalene om partssamarbeidet med arbeidsgiverne. Trepartssamarbeidet mellom partene i arbeidslivet og myndighetene bidrar til lavt konfliktnivå i norsk arbeidsliv sammenligne med de fleste andre land.

Bitten Nordrik, forsker ved Arbeidsforskningsinstituttet AFI på OsloMet.

Laster inn ...

Alt om studiet Ledelse i den norske arbeidslivsmodellen

Mot en nye teori om ledelse på norsk – medbestemmelse og medvirkning

Arbeidslivsforsker Eivind Falkum på AFI ved OsloMet forteller at de har utviklet to hovedkategorier av ledelsesmodeller:

Den ene kalles for standardisering og kontroll (importerte modeller) som innebærer høy grad av standardisering, digitalisering og automatisering. Ledelse etter denne modellen handler om å unngå avvik fra standard.

Den norske ledelsesmodellen derimot er den andre hovedkategorien. I denne modellen er begrepene medbestemmelse og medvirkning utviklet til noe mer enn ansatte og fagforeningers rettigheter i lov og avtaler.

Medbestemmelse og medvirkning kan også ses på og praktiseres som former for styring og ledelse. Etter denne modellen er ledelsen opptatt av å ha god kontakt med fagforeningene og diskutere seg frem til enighet, slik at vi får en felles oppslutning om et aktuelt tiltak og en felles forståelse av situasjonen. Da har partene et annet grunnlag for samhandling. Vi får medvirkning på det industrielle plan og de ansatte har dialog med ledelsen og med kollegene og blir enige.

Laster inn ...

Hva kan du forvente deg av studiet i Ledelse i den norske arbeidslivsmodellen?

Studiet legger vekt på kunnskap om arbeidslivsmodellens oppbygging og virkemåte, hva som skiller norsk arbeidsliv fra arbeidslivet i andre land og hvilke føringer dette legger på organisasjonsutforming og ledelsespraksis på norske arbeidsplasser. I tillegg tematiseres muligheter og utfordringer denne modellen gir for lederrollen, og for utøvelse av ledelse i norske virksomheter.

– Det er fortsatt en flat organisasjon og mindre avstand mellom ledere og ansatte på mange norske arbeidsplasser. Men, slik arbeidsmarkedet utvikler seg frykter jeg at den norske modellen settes under press. Derfor er det så viktig å løfte frem denne tenkningen. Vi tror det er viktig for verdiskapningen i landet vårt, økt lønnsomhet og lettere omstilling.

Tidligere senterleder for School of Management, Kristi Agerup.

 • Forbundsleder Audun A. Ingvartsen (Lederne) om studiet

  Arbeidstakerorganisasjonen Lederne har en visjon om å bygge gode ledere. Det legger den norske samarbeidsmodellen i arbeidslivet til rette for.

  Vår forskning i Norsk Ledelsesbarometer identifiserte for noen år siden ledelses- og styringstrender som bidro til å undergrave mellomlederes handlingsrom og kjennskapen til den norske samarbeidsmodellen. Vi ønsket da å tilby et alternativ til andre lederutdanninger i Norge, som i hovedsak bygget på arbeidslivstradisjoner fra andre kulturer enn den nordiske.

  Samarbeidet vi innledet med OsloMet er siden blitt utvidet til å omfatte andre organisasjoner, og har betydd mye ikke bare for Ledernes medlemmer men også for forståelsen av og kjennskapen til god ledelse i samfunnet generelt.

 • Anbefalinger fra tidligere studenter

  – Jeg er glad for å være blant de første som har tatt et lederprogram med den norske modellen i fokus. Den burde være et fundament for alle typer studier, da kunnskap om partssamarbeidet har gitt meg god innsikt i at det finnes gode rammevilkår for forhandlinger som er viktig for produktivitet og lavt konfliktnivå.

  – Etter mer enn 20 år i arbeidslivet har jeg erfart ulike typer lederskap og at det er høyst varierende hvordan den norske arbeidslivsmodellen blir forvaltet.

  – Den norske arbeidslivsmodellen gir større mulighet for utfoldelse, samarbeid, kreativitet og gjensidighet innenfor trygge og forutsigbare rammer – både for ledere og arbeidstakere.

  – Studiet er veldig bra. Forelesningene er solid bygget opp med toveiskommunikasjon, der alles erfaringer kommer godt fram. Dette forsterker den faglige teorien på en god måte.

  – Kunnskap og innsikt om innholdet i den norske arbeidslivsmodellen er viktigere enn noensinne.