Doktorgradsutvalget ved Senter for profesjonsforskning

Doktorgradsutvalget skal bidra til å utvikle senterets forskerutdanning. Utvalget er rådgivende overfor senterledelsen og er delegert beslutningsmyndighet i enkeltsaker.

Medlemmer

Utvalgets sekretær: Seniorrådgiver Karima Bitta

Sammensetning i doktorgradsutvalget er fastsatt av senterleder august 2022. Utvalget møtes vanligvis to ganger hvert semester. 

Mandat

Mandat og sammensetning for Doktorgradsutvalget ved Senter for profesjonsforskning (SPS) er fastsatt av senterleder 05.07.2017. Mandatet er forankret i DGU ved SPS 22.06.2017. Mandatet trådte i kraft 01.08.2022.

 • Funksjon

  Doktorgradsutvalget ved Senter for profesjonsstudier (forkortet DGU og heretter referert til som utvalget) skal bidra til å utvikle senterets forskerutdanning. Utvalget skal bidra til at SPS har en helhetlig strategi for forskerutdanningen/ph.d.-programmet i profesjonsstudier, og en portefølje av ph.d. emner av høy kvalitet, som reflekterer senterets faglige profil og egenart.

  Utvalget skal bidra til utvikling av ph.d.-programmet til høy internasjonal kvalitet i tråd med krav til akkreditering som universitet i Studiekvalitetsforskriften og Studietilsynsforskriften.

  Utvalget skal fatte beslutninger i saker som er delegert fra senterleder og gi råd til senterledelsen i strategiske spørsmål knyttet til forskerutdanningen. Utvalget skal være en arena for å drøfte og utvikle senterets forskerutdanning ut fra erfaringer og resultater og ut fra anerkjente nasjonale og internasjonale standarder.

  Utvalget skal selv initiere utredninger på de områder utvalget finner nødvendig.

 • Oppgaver

  Utvalget har fått delegert beslutningsmyndighet fra senterleder til å:

  • Forvalte regelverk, retningslinjer og rutiner for forskerutdanningen ved senteret.
  • Treffe beslutninger og anbefalinger som gjelder doktorgradsprogrammet ved senteret.
  • Treffe beslutninger i enkeltsaker som angår den enkelte ph.d.-kandidat (forlengelser, innpass/godkjenning av eksterne ph.d.-emner, endringer i veilederforholdet, søknad om fremstilling til doktorgradsprøven).
  • Foreta opptak på ph.d.-programmet
  • Oppnevne veiledere
  • Godkjenne endringer i de utfyllende retningslinjer for senterets ph.d.-program
  • Godkjenne mindre endringer i programplan og emneplaner for senterets ph.d.-program
  • Anbefale større endringer i programplan og emneplaner for senterets ph.d.-program

  Følgende vedtakssaker er delegert til arbeidsutvalget (AU) for DGU:

  AV-DGU består av DGU-leder, leder av ph.d.-programmet og ph.d.-administrasjonen. Sakene det gjelder er:

  • Innpass/godkjenning av eksterne ph.d.-emner
  • Søknad om framstilling til doktorgradsprøven
  • Oppnevning av doktorgradskomite
  • Godkjenning av innstillinger når komiteen leverer enstemmig innstilling

  Sakene skal refereres på første ordinære DGU-møte etter at avgjørelsen er fattet. Saker av prinsipiell karakter skal fremdeles legges fram for DGU, det samme gjelder saker som senterleder mener DGU bør vedta eller uttale seg om.

  Utvalget skal gi råd til senterleder om

  • En helhetlig plan for å sikre og videreutvikle kvalitet i forskerutdanningen, i tråd med senterets strategi.
  • Planer og tiltak for å sikre og utvikle høy kvalitet på doktorgradsprogrammet.
  • Årsplaner og budsjettiltak som omhandler forskerutdanningen.
  • Høringsuttalelser innenfor utvalgets ansvarsområde.
  • Etableringen eller avvikling av doktorgradsemner

  Utvalget skal behandle og følge opp en årlig rapport om kvaliteten og kvalitetsarbeidet ved senterets doktorgradsprogram.

 • Valg og sammensetning av utvalget

  Doktorgradsutvalget som ressurs skal ha nødvendig kompetanse innen forskerutdanning.

  Doktorgradsutvalget skal ha følgende sammensetning

  • Utvalgsleder
  • Programleder for doktorgradsprogrammet
  • Én representant fra UF tilsatte
  • En representant for ph.d.-stipendiatene ved programmet
  • Én ekstern representant
  • Én representant fra et annet doktorgradsprogram ved OsloMet

  Oppnevning / valg av representanter

  • Senterleder oppnevner utvalgsleder
  • Senterleder oppnevner ekstern representant
  • Senterleder oppnevner UF-tilsatt og stipendiat
 • Funksjonstid, møter og sekretariat

  Utvalgets funksjonstid er fra 1. august 2022 til 31. juli 2026, men kan justeres som følge av vedtak som angår sentrets organisering. Utvalgsmedlemmer oppnevnes for samme periode. Om medlemmer faller fra i perioden, skal senterleder erstatte disse i overensstemmelse med utvalgets sammensetning.

  Doktorgradsutvalget møtes to ganger i semestret (ved behov settes det opp ekstraordinære møter).

  Ved avstemning gjelder følgende:

  I saker hvor utvalget er gitt beslutningsmyndighet av senterleder, har hvert medlem en (1) stemme. Ved stemmelikhet har utvalgsleder dobbeltstemme.

  Sekretariat

  Administrativt ansvarlig for ph.d.-programmet er sekretær for utvalget.

Ph.d.-program i profesjonsstudier

 • Profesjonsstudier

  Dette ph.d.-programmet er tverrfaglig og rekrutterer stipendiater med ulik faglig bakgrunn. Som stipendiat kvalifiserer du deg til forskning og utredning på profesjoner og profesjonell yrkesutøvelse.

Kontakt doktorgradsutvalget

Laster inn ...