Grimen-forelesningen

Grimen-forelesningen holdes årlig til minne om professor Harald Grimen, som døde i 2011.

Grimenforelesning 2020

Om Grimen-forelesningen

Professor Harald Grimen døde i februar 2011 som følge av en feil under en hjerteoperasjon. Med ham mistet norsk filosofi og samfunnsvitenskap en fremragende forsker og lærer. For å hedre Haralds minne vil det bli arrangert en årlig forelesning. Minneforelesningene skal speile Haralds brede interessefelt og gis av fremragende forskere.

Harald Grimen (1955-2011) var professor i profesjonsetikk ved Senter for profesjonsstudier fra 2003. Grimen tok dr. philos.-graden i 1988 ved Universitetet i Bergen på avhandlingen Aspects of act-identification and intention-identification , og var senere professor i filosofi ved Universitetet i Tromsø og forskningsleder ved Institutt for medisinsk antropologi ved Universitetet i Oslo. Gjennom sitt arbeid var Grimen sentral for utviklingen profesjonsstudier som forskningsfelt.

Les Anders Molander og Nils Giljes portrett av Harald Grimen i Nytt Norsk Tidsskrift

Her finner du en oversikt over noen av Harald Grimens publikasjoner (forskningsdatabasen Cristin).

Avholdte forelesninger

 • Grimen-forelesningen 2012 med Jon Elster

  Jon Elster, professor ved Columbia University i New York og Collège de France, holdt foredraget Tillit og mistillit i institusjonsbygging 15. mars 2012. Flere av resonnementene i Elsters foredrag foreligger nå i boken Securities Against Misrule (Cambridge University Press, 2013).

  Han har blant annet publisert bøkene  Ulysses and the Sirens (Cambridge University Press, 1979) Making Sense of Marx (Cambridge University Press, 1985), Nuts and Bolts for the Social Sciences (Cambridge University Press, UK, 1989), The Cement of Society: A study of social order (Cambridge University Press, 1989), Alchemies of the Mind: Rationality and the Emotions (Cambridge University Press, 1999),  Explaining Social Behavior: More Nuts and Bolts for the Social  Sciences (Cambridge University Press, 2007) og Alexis de Tocqueville: The First Social Scientist (Cambridge University Press, 2009).

 • Grimen-forelesningen 2013 med Russell Hardin

  Russell Hardin, Professor ved New York University holdt den 21. mai forelesningen Government without Trust.

  Hardins arbeidsfelt er politisk teori og moralfilosofi. Han har tidligere vært professor ved Chicago University og mangeårig redaktør av det fremstående tidsskriftet Ethics. Hardin ble først kjent gjennom en analyse av logikken i kollektiv handling (Collective action, 1982) og har siden publisert bøker om blant annet utilitarisme (Morality within the Limits of Reason, 1988), konstitusjonalisme (Liberalism, Constitutionalism, and Democracy, 1999), David Humes samfunnsteori (David Hume: Moral and Political Theorist, 2007) og om fenomenet tillit (blant annet Trust and Trustworthiness, 2002 og Trust, 2006).

  Hardins forelesning ble kommentert av professor Raino Malnes, Institutt for Statsvitenskap, UiO.

 • Grimen-forelesningen 2014 med Nancy Cartwrigth

  9. september 2014 holdt professor Nancy Cartwright den årlige Grimen-forelesningen ved Senter for profesjonsstudier. Årets forelesning var den tredje i rekken. Temaet er evidensbasert politikk. Forelesningen ble fulgt opp med et seminar i Forum for vitenskapsteori ved Universitetet i Oslo dagen etter.

  Nancy Cartwright er professor i filosofi ved University of Durham og University of California, San Diego (UCSD). Hun er en ledende vitenskapsteoretiker og har arbeidet med spørsmål om realisme og kausalitet i vitenskapene. I den senere tid har hun arbeidet særlig med ideen om evidensbasert politikk, det vil si at politiske tiltak bør basere seg på pålitelig kunnskap om effekter. I boken Evidence-based policy. A practical guide to doing it better (sammen med Jeremy Hardie, 2012) gransker hun betingelsene og grensene for anvendelsen av vitenskapelige metoder i utformingen av politikk.

  Blant Cartwrights øvrige publikasjoner er How the Laws of Physics Lie (1983), Nature's Capacities and their Measurement (1989), Otto Neurath: Philosophy between Science and Politics[co-author] (1995), The Dappled World: A Study of the Boundaries of Science (1999) og Hunting Causes and Using Them (2007).

  Kravet om evidensbasering av politiske tiltak spiller en økende rolle på de virksomhetsfelter som høgskolen er innrettet mot, og invitasjonen av Cartwright er et bidrag til videre diskusjon av evidensbaseringens muligheter og begrensninger.

 • Grimen-forelesningen 2015 med Onora O'Neill

  Den britiske filosofen Onora O'Neill, Baroness O'Neill of Bengarve, holdt årets Grimen-forelesning. Forelesningen ble holdt 17. september. Tittelen på forelesningen var "Pluralism, legal positivism and the justification of human rights".

  O’Neill er professor emerita ved Cambridge University. Hun er kjent for sine arbeider om Kant, praktisk fornuft, global rettferdighet, bioetikk og tillit.

  Blant hennes bøker kan nevnes: Constructions of Reason: Explorations in Kant’s Practical Philosophy, Towards Justice and Virtue: A Constructive Account of Practical Reasoning, Faces of Hunger: An Essay on Poverty, Justice and Development, Bounds of Justice, Autonomy and Trust in Bioethics og A Question of Trust.

  I boken Reading O’Neill sier redaktørene: “What is remarkable about O’Neills work is that her writings in practical philosophy and even her non-academic interventions in the public sphere are deeply informed by her most general, abstract philosophical commitments. Rigorous theorizing about rationality and agency, drawing upon, and building upon a range of insights in Kant’s philosophy, has been at the fore of her research and has shaped her approach to, and participation in, various applied philosophical topics and projects.”

  O’Neill er uavhengig medlem av House of Lords og leder for den britiske Equality and Human Rights Commission.

 • Grimen-forelesningen 2016 med Gunnar Skirbekk

  Grimen-forelesningen 2016 Gunnar Skirbekk: Den argumenterande fornuft – i modernitetsteoretisk perspektiv.

  Onsdag 21. september kl. 15.15-17

  Gunnar Skirbekk, professor emeritus i filosofi ved universitetet i Bergen, holdt Grimen-forelesningen 2016. Han har i mer enn 50 år vært en av norsk filosofis mest markante stemmer og en viktig offentlig intellektuell. Han debuterte som filosofisk forfatter som 21-åring i 1958 med boken Nihilisme? , som vakte stor oppmerksomhet. Han har arbeidet med sannhetsteori, språk- og handlingsteori, rasjonalitets- og modernitetsteori, og i senere tid med blant annet ytringsfrihet og religionens offentlige rolle. I dialog med på den ene siden Karl-Otto Apels såkalte transcendentalpragmatikk og Jürgen Habermas diskursteori, og på den andre en prakseologi som er inspirert av den sene Wittgenstein, har Skirbekk utviklet en filosofisk posisjon som prøver å overskride dikotomien mellom universalitet og kontekstualitet. Hans filosofiske arbeidsmåte kjennetegnes av bruk av case, tankeeksperimenter og ad absurdum-argumenter.

  Skirbekk er forfatter av en rekke bøker på norsk, tysk, fransk og engelsk. For mange er han kanskje mest kjent gjennom læreboken Filosofihistorie (sammen med Nils Gilje) som er oversatt til mange språk. Skirbekk var virksom ved universitetet i Bergen fra begynnelsen av 60-tallet til sin emeritering. Han har vært gjesteprofessor ved Freie Universität i Berlin og ved East China Normal University i Shanghai. I 1987 etablerte han Senter for vitskapsteori ved Universitetet i Bergen, hvor han fortsatt er virksom og hvor han hadde et nært samarbeid med Harald Grimen.

 • Grimen-forelesningen 2017 med Bo Rothstein

  Grimen-forelesningen 2017: Korrupsjon – et spørsmål om kultur, moral eller institusjoner?

  Sted: Auditorium 130, Pilestredet 44  Dato og tid: mandag 23. oktober 2017 kl. 16.00 - 18.00

  Årets Grimen-foreleser er professor Bo Rothstein, Oxford University.

  Bo Rothstein er kjent for sine arbeider om den universelle velferdsstatens moralske og politiske logikk, om tillit og sosiale feller og om "quality of government".

  Hans siste bok er  Making Sense of Corruption. Korrupsjon er også temaet for hans Grimen-forelesning. Graden av korrupsjon varierer sterkt mellom ulike samfunn. Høy grad av korrupsjon korrelerer også negativt med i prinsippet alle mål som finnes på menneskelig velferd. Men hva forklarer korrupsjon, hvorfor er den så vanskelig å bekjempe og hvordan kan den tross alt bekjempes?

  Rothstein var tidligere professor i statsvitenskap ved Göteborgs universitet. Sammen med Sören Holmberg er Rothstein grunnlegger av forskningssenteret Quality of Government (CoG) ved Göteborgs universitet, som i dag har 30 forskere. Rothstein er nå Professor of Government and Public Policy ved Oxford University.

  Forelesningen blir kommentert av professor Karl Ove Moene, Økonomisk institutt, UiO.

 • Grimen-forelesningen 2018 med Hans Joas

  Grimen-forelesningen 2018: Hans Joas: The Power of the Sacred. An Alternative to the Narrative of Disenchantment.

  Tirsdag 11. september 2018 kl. 16.00 - 18.00

  Hans Joas er professor ved Humboldt-universitetet i Berlin og ved University of Chicago. Joas er sosiolog. Han disputerte 1979 med en avhandling om George Herbert Mead og amerikansk pragmatisme (eng. oversettelse: G. H. Mead: A Contemporary Re-examination of His Thought ). Hans andre avhandling, det som i Tyskland blir kalt “Habilitationsabhandlung”, var den handlingsteoretiske studien Kreativität des Handelns (1992; engelsk oversettelse 1996), som ble fulgt opp med en bok om verdiers opprinnelse og rolle i menneskelig handling og sosialt liv ( Die Entstehung der Werte 1999; eng. oversettelse 2000). Joas har også publisert en bok om krigens sosiologi ( Kriege und Werte , 2000; eng. oversettelse 2003: War and Modernity ) og en studie av menneskerettighetstankens genealogi ( Die Sakralität der Person , 2011; eng. oversettelse 2013). Sammen med Wolfgang Knöbel er han forfatter av en mye  brukt introduksjon til moderne samfunnsteori: Social Theory: Twenty Introductory Lectures .

  Sine seneste bøker har han viet til religionssosiologi. I fjor kom Die Macht des Heiligen (Det helliges makt), som ligger til grunn for hans Grimen-forelesning. Her presenterer han et alternativ til Max Webers berømte og innflytelsesrike teori om «die Entzauberung der Welt» («verdens avfortrylling», «disenchantment»). Joas nærmer seg Weber på bakgrunn av klassiske forsøk på å gripe religionen som fenomen – David Hume, William James og Émile Durkheim – og særlig ved å sammenligne ham med en samtidig religionshistoriker og kollega, Ernst Troeltsch. Isteden for Entzauberung – rasjonalisering og sekularisering – er Joas religionshistoriske ledetråd relasjonen makt-religion. Bindingen til det hellige er en av de sterkeste menneskelige motivasjonskildene, og religionen har både maktkritiske og maktlegitimerende potensialer. Det helliges makt både rettferdiggjør og undergraver politisk og sosial makt – og den har ikke forsvunnet med moderniteten.

 • Grimen-forelesningen 2019 med Didier Fassin

  Grimen-forelesningen 2019: "Forms of Life. Can Philosophical Concepts Help Us Understand the Condition of Exiles?"

  Årets Grimen-foreleser er professor Didier Fassin, Institute for Advanced Studies. Kommentar ved Sindre Bangstad, KIFO.

  Didier Fassin is an anthropologist and a sociologist who has conducted fieldwork in Senegal, Ecuador, South Africa, and France. Trained as a physician in internal medicine and public health, he dedicated his early research to medical anthropology, focusing on the AIDS epidemic and global health. He later developed the field of critical moral anthropology, which explores the historical, social, and political signification of moral forms involved in everyday judgment and action as well as in the making of national policies and international relations. He recently conducted an ethnography of the state, through a study of urban policing and the prison system. His current work is on the theory of punishment, the politics of life, and the public presence of the social sciences, which he presented for the Tanner Lectures, the Adorno Lectures, and at the Royal Swedish Academy of Sciences, respectively. He regularly contributes to newspapers and magazines. His recent books include Humanitarian Reason: A Moral History of the Present (2011), Enforcing Order: An Ethnography of Urban Policing (2013), At the Heart of the State: The Moral World of Institutions (2015), Prison Worlds: An Ethnography of the Carceral Condition (2016), The Will to Punish (2018), and Life: A Critical User's Manual (2018).

Kontakt

Laster inn ...