English version

Strategi og visjon

Barcode i Oslo hvor nye høyblokker bygges langs Oslofjorden. Kraner preger mesteparten av bildet.

Strategi 2024

OsloMet skal være et urbant og mangfoldig universitet med tydelig internasjonalt preg, samtidig som vi er tett på samfunns- og arbeidslivets behov. Arbeidet vårt skal gjøres i en profesjonell organisasjon som er ledende å ta i bruk ny teknologi og nye løsninger.

Ny strategi ble vedtatt den 15. juni 2017. 

Visjon og slagord

Visjon: Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer.

Slagord: Ny viten – ny praksis

Våre verdier

Lærende

Vår kunnskap og våre erfaringer skal, i tett samspill med samfunns- og arbeidsliv, bidra til læring og fornyelse i våre utdanninger og til videreutvikling av institusjonen og den enkelte student og medarbeider.

Nyskapende

Nyskaping krever samhandling på tvers av fagdisipliner, yrker og aktører i samfunnet rundt oss. Vi skal være nysgjerrige og åpne i møte med samfunns-, arbeids- og næringsliv, og utvikle ny kunnskap som gir løsninger på morgendagens utfordringer.

Mangfoldige

Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir oss gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning. Vi skal stimulere til likeverd og forståelse – i samfunnet generelt, og spesielt blant våre studenter og ansatte.

Formål og profil

Formål

OsloMet skal løse sitt samfunnsoppdrag gjennom å forberede studenter, arbeidsliv og myndigheter på velferdssamfunnets fremtidige utfordringer.

Vi skal være

Profil

OsloMet skal preges av at vi er tett på samfunns- og arbeidslivets behov. Våre utdanninger skal ha høy internasjonal kvalitet basert på forskning, nærhet til praksis og oppdaterte og studentaktive læringsformer. Vår forskning skal være relevant og kunne anvendes for å løse morgendagens utfordringer. Våre kandidater skal utdannes til bevisste samfunnsborgere, som erkjenner og er motivert for livslang læring. Våre ansatte skal opptre i tråd med våre verdier. Vår organisasjon skal være veldrevet og profesjonell.

Hovedmål 1

OsloMet skal være en ledende leverandør av forskningsbasert kunnskap for velferdssamfunnet.

Aktiviteter

Hovedmål 2

OsloMet skal være ledende i å ta i bruk ny teknologi, innovative løsninger og effektive arbeidsformer.

Aktiviteter

Hovedmål 3

OsloMet skal være et urbant universitet, med regionale og nasjonale oppgaver, og med et tydelig internasjonalt preg.

Aktiviteter

Hovedmål 4

OsloMet skal være en profesjonell organisasjon med engasjerte studenter og medarbeidere, og ha en velfungerende infrastruktur.

Aktiviteter

Publisert: 01.11.18 | OsloMet