Delstrategi for forskning og utvikling

Strategi og delstrategier

OsloMets universitetsstrategi gir retning for universitetet fram mot 2050. Universitetsstrategien er bygget opp rundt noen av vår tids viktigste langsiktige samfunnsutfordringer og områder der OsloMet kan gi et særlig bidrag: 

  • Varige velferdsløsninger
  • Et velfungerende demokrati
  • En bærekraftig utvikling
  • Kompetanse for en uforutsigbar verden

Det er utviklet delstrategier som følger opp universitetsstrategien. Disse gir retning for universitetets kjerneoppgaver: utdanning; samfunnsforbedringer; og forskning og utvikling fram mot 2030. 

Delstrategiene gjelder for hele universitetet. 

OsloMets fakulteter og sentre utvikler strategiske handlingsplaner for sin virksomhet. 

Delstrategi for forskning og utvikling gir retning for OsloMet som forskningsuniversitet fram mot 2030.

OsloMet skal være et sted hvor akademisk frihet står sterkt, hvor kunnskap utvikles, utveksles, og utfordres. OsloMet skal videreutvikle sin posisjon som et universitet som driver forskning tett på og i samarbeid med samfunnet rundt oss. 

Målene for forskningsvirksomheten krever betydelig innsats og utviklingsarbeid både i forskningsmiljøene, og i universitetets funksjoner for forskningsstøtte. 

Forskning ved OsloMet skal være av høy kvalitet

OsloMet skal ha forskning drevet av faglig nysgjerrighet og ønsket om å bidra med viktig kunnskap for samfunnet. Vi skal ha langsiktig forskning som bidrar til den internasjonale forskningsfronten. Vi skal ha forskning som møter konkrete behov i samfunnet, og kunstnerisk forskning og utviklingsarbeid. 

Vår forskning skal ha høy kvalitet. Dette innebærer at den skal være sannhetssøkende og følge anerkjente vitenskapelige og metodiske standarder, uavhengig av hvor og i hvilket format forskningen publiseres.

OsloMet skal

OsloMet skal utvikle kunnskap som løser samfunnets utfordringer

OsloMet skal fremme forskning som møter samfunnets behov regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Gjennom egen forskningsinnsats og i samarbeid med andre skal OsloMet bidra til universitetsstrategiens mål: 

OsloMet skal

Forskning ved OsloMet skal bidra til å utvikle utdanningene

OsloMets utdanninger leder fram til noen av de viktigste yrkene i samfunnet. Mange av utdanningene er tett på praksis. Gjennom forskning utvikles det faglige grunnlaget både for utdanningene og profesjonene de kvalifiserer til. Samspillet mellom forskning, utdanning og praksis bidrar til utvikling av fagene. 

OsloMet skal