Bilete av alvorleg baby med morosamt, mørkt hår som ser i kamera.

Barnevernsatsing 2018–2021

NOVA ved Seksjon for forsking om barndom, familie og barnevern har ansvar for ei fireårig satsing med siktemål å auke samspelet mellom forskinga, utdanningane og praksisfeltet.

Barnevernsatsinga har til hensikt å styrkje barnevernsforskinga, betre utdanningane og betre barnevernstenesta (særleg det kommunale). I tillegg skal forskinga særleg hjelpe inn i politikk- og policy-utvikling og implementering i sentralforvaltning, noko som har innverknad på både utdanning og praksis.

Gjennom etablering av samarbeidsflater med utdanningane, forskinga og praksisfeltet skal det etablerast ein infrastruktur for auka grad av integrasjon mellom forsking, utdanning og praksisfelt som sikrar at relevante problemstillingar og utfordringar blir løfta fram og blir svarte på. Forskingsaktivitetar vil ha ei sentral rolle i denne utviklinga.

Det er utarbeidd ein strategi for dette med mellom anna følgjande oppgåver:

Satsinga er ein av fleire strategiske satsingar ved forskingsinstitutta på Senter for velferds- og arbeidslivsforsking (SVA) ved OsloMet.

Leiar

Laster inn ...
  • Forskarar

    Laster inn ...

Barnevernsforskinga ved NOVA

NOVAs barnevernsforsking har lange tradisjonar og barnevernsforskinga ved Seksjon for forsking om barndom, familie og barnevern er etterspurd av styresmakter som Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) og Barne- og likestillingsdepartementet (BLD).

Seksjonen deltek i fleire internasjonale nettverk og forskingseiningar: Nordic Research Network on Care Leaver's Transition to Adulthood, Nordic Network of Register Research on Child Protection, Centre on Law and Social Transformation og Transitions from Care to Adulthood International Research Group (INTRAC).

For publikasjonar på feltet, sjå tilsettsidane til forskarane eller søk etter rapportar i vitenarkivet ODA (oda.oslomet.no).

Les meir om forskingsseksjonen

  • Barndom, familie og barnevern

    Hvilke forutsetninger må være til stede for en god og trygg barndom og oppvekst? Hvilken rolle spiller det offentlige og familien i barnas liv? Slike spørsmål er utgangspunktet for vår forskning om barn, familier og barnevern.