English version

Fakultetsstyret ved TKD

Fakultetsstyret ved Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) er fakultetets øverste organ, og rapporterer til rektor via dekanen.

Oppgaver, mandat, møtedatoer og sakspapir

 • Oppgaver og mandat

  Fakultetsstyret skal

  • fastsette mål, prioriteringer og tiltak for virksomheten ved fakultetet, i samsvar med lov, forskrift og regler, samt rammer og mål gitt av universitetsstyret, rektor eller den rektor bemyndiger
  • uttale seg på vegne av fakultetet i saker av prinsipiell betydning, eller i saker hvor rektor har bedt fakultetsstyrene behandle saken
  • behandle rapporter som skal sendes fra fakultetet til rektor

  Fakultetsstyret kan delegere sin myndighet til dekanen, med mindre det følger av delegasjonsfullmakten at fakultetsstyret selv skal treffe beslutninger.

  Rektor kan delegere oppgaver til fakultetsstyret, med mindre det følger av delegasjonsfullmakten at rektor selv skal treffe beslutning.

  Fakultetsstyret utøver i hovedsak sin myndighet gjennom å fatte vedtak om

  • langtidsplan- og budsjett
  • fakultetets tertialrapporter og årsrapport
  • strategisk plan for utvikling av fakultetets utdanningsportefølje

  Fakultetsstyret erstattet fakultetsrådet fra 1. januar 2020.

  Mandat for fakultetsstyrene ved OsloMet

  Forretningsorden for fakultetsstyrene ved OsloMet

 • Møtedatoer

  Fakultetsstyret har vedtatt disse møtedatoene:

  2021

  • 4. februar. 
  • 25. mars. Ekstraordinært fakultetsstyremøte om campus-programmet, kl. 1200 -1400.
  • 15. april. Ekstraordinært fakultetsstyremøte om campus-programmet, kl. 1200-1400. Møtet skal holdes digitalt i Zoom. Dersom du ønsker å delta som observatør uten talerett, kan du melde deg på fakultetsstyremøtet innen onsdag 14. april kl. 14.00. Du vil da få tilsendt møtelenke. Sakspapir legges ut i OpenGov innen 9. april.
  • 29. april
  • 17. juni
  • 2. september. 
  • 14. oktober
 • Sakspapirer

Sammensetning

Fakultetsstyret ledes av styreleder (dekanen), og i dennes fravær av dekanens formelle stedfortreder. Dekanen er ansvarlig for å legge frem saker for styret.

  Laster inn ...

  Fire eksterne styremedlemmer

  Rektor har utnevnt de eksterne styremedlemmene etter forslag fra dekanen.

  Tre representanter valgt av studentene

  2020 - 2021:

  Vararepresentanter for studentene:

  Fem representanter valgt av de ansatte

  Tre representanter for fast ansatte i undervisnings- og forskerstillinger.

   Laster inn ...

   To vararepresentanter, Tore Gulden er første vara:

    Laster inn ...

    Én representant for ansatte i teknisk-administrative stillinger

     Laster inn ...

     Én vararepresentant: 

      Laster inn ...

      Én representant for midlertidige ansatte i undervisnings- og forskerstillinger, 2020 - 2021:

       Laster inn ...

       Én vararepresentant:

        Laster inn ...
        Bilde av fakultetsstyret

        Fakultetsstyret på Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD), fotografert på det første styremøtet 6. mars 2020. Foto: Olav-Johan Øye