English version

Fakultetsstyret ved Fakultet for teknologi, kunst og design

Fakultetsstyret ved Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) er fakultetets øverste organ, og rapporterer til rektor via dekanen.

 • Oppgaver og mandat

  Fakultetsstyret utøver i hovedsak sin myndighet gjennom å fatte vedtak om:

  • langtidsplan og budsjett
  • fakultetets tertialrapporter og årsrapport
  • strategisk plan for utvikling av fakultetets utdanningsportefølje

  Mandat for fakultetsstyrene ved OsloMet (ansatt.oslomet.no)

  Forretningsorden for fakultetsstyrene ved OsloMet (ansatt.oslomet.no)

  Fakultetsstyret kan delegere sin myndighet til dekanen, med mindre det følger av delegasjonsfullmakten at fakultetsstyret selv skal treffe beslutninger.

  Rektor kan delegere oppgaver til fakultetsstyret, med mindre det følger av delegasjonsfullmakten at rektor selv skal treffe beslutning.

  Fakultetsstyret erstattet fakultetsrådet fra 1. januar 2020.

 • Møter og sakspapirer

  Fakultetsstyrets møter holdes for åpne dører med unntak av saker unntatt offentlighet. Observatører har ikke talerett.
  Møtene holdes primært fysisk.

  Oversikt over møtested og -tidspunkt, samt sakspapirer til møter finner du i OpenGov (opengov.360online.com)

 • Fakultetsstyrets sammensetning

  Fakultetsstyret består av 13 medlemmer: 

  • 3 ansattvalgte medlemmer i undervisnings- og forskerstilling 
  • 1 ansattvalgt medlem midlertidig ansatt i undervisnings- og forskerstilling 
  • 1 ansattvalgt medlem i teknisk og administrativ stilling 
  • 3 studentvalgte medlemmer 
  • 4 eksterne styremedlemmer 
  • Dekan – som er styrets leder 
 • Fakultetsstyrets leder

  Fakultetsstyret ledes av styreleder (dekan), og i dennes fravær av dekanens formelle stedfortreder. Dekan er ansvarlig for å legge fram saker for styret.

 • Sekretariat

  Fakultetsdirektør er sekretariatsleder for fakultetsstyret.

 • Arbeidsspråk

  Arbeidsspråket ved fakultetsstyret er norsk.

 • Funksjonstid

  • Eksterne styremedlemmer, og varamedlemmer for disse, oppnevnes for fire år.
  • Styremedlemmer som er fast ansatt ved institusjonen, og varamedlemmer for disse, velges for fire år.
  • Styremedlemmer fra studentgruppen, og varamedlemmer for disse, velges for ett år.
  • Styremedlemmer som er midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstilling, og varamedlemmer for disse, velges for ett år.

  Ingen kan gjenvelges som styremedlem hvis vedkommende har fungert sammenhengende i vervet i åtte år ved begynnelsen av den nye valgperioden.

 • Årsplan for saker ut fra universitetets planprosess

  Forkortelser: O Orientering, D Diskusjon og V Vedtak.

  Februar 

  • Oppdragsbrev til TKD (O) 
  • Årsrapport (V) 
  • Kvalitetsrapport for utdanning (D) 
  • Langtidsplan (O) 
  • Langtidsbudsjett (O) 

  April 

  • Langtidsplan: Risikobildet (O) 

  Juni 

  • Langtidsplan: Risikobildet (D) 
  • Langtidsbudsjett med måltall (O) 
  • Tertialrapport 1. tertial (V) 

  September 

  • Rammefordeling (O) 
  • Langtidsplan med risikotiltak (D) 
  • Langtidsbudsjett med måltall (D) 

  Oktober 

  • Langtidsplan med risikotiltak (V) 
  • Langtidsbudsjett med måltall (V) 
  • Møtedatoer påfølgende år (V) 
  • Tertialrapport 2. tertial (V) 
 • Saker som fakultetsstyret behandler

  I tillegg til disse sakene som korrelerer med OsloMets planprosess, behandler fakultetsstyret større saker av strategisk betydning. Øvrige saker meldes inn i linja.  

  Den lederen som har hovedansvar for saken, påser at deres sak er behandlet i andre relevante utvalg eller råd ved fakultetet, før den kommer opp til fakultetsstyret. Dersom saken ikke er behandlet i andre relevante utvalg ved fakultetet, er siste frist for innmelding av sak i linja til fakultetsstyret seks uker.

  Dersom saken har vært behandlet i andre relevante utvalg ved fakultetet, er siste frist for innmelding av sak i linja til fakultetsstyret to uker. Styreleder beslutter saksliste for hvert møte ut ifra den tiden som er tilgjengelig i møtet. 

  Styre, utvalg og råd sentralt ved OsloMet og andre utvalg og råd ved fakultetet TKD har egne frister for saksgang. 

 • Aktuelle lenker

Medlemmer

Fire eksterne styremedlemmer

Vara (verken numeriske eller personlige):

Tre ansattvalgte medlemmer i undervisnings- og forskerstilling:

En ansattvalgt medlem midlertidig ansatt i undervisnings- og forskerstilling:

En ansattvalgt medlem i teknisk og administrativ stilling:

Tre studentvalgte medlemmer: