English version

Kvalitet i studieprogram

På denne siden finner du informasjon om hvordan OsloMet jobber med utdanningskvalitet i studieprogrammer.

Kvalitetsarbeid på studieprogramnivå skal

Studieprogramansvarlige er ansvarlige for kvalitetsarbeidet på studieprogramnivå. Instituttleder følger opp kvalitetsarbeidet på studieprogramnivå.

Verktøy for kvalitetsarbeid på studieprogramnivå

 • Etablering av nye studier

  Krav og myndighet til å etablere nye studier og endre program- og emneplaner framgår av OsloMets «Retningslinjer for etablering av nye studier og utarbeiding av program- og emneplaner». 

  Når nye studier skal etableres, gjennomgår de en grundig formell godkjenningsprosess, hvis formål er å sikre at studiet tilfredsstiller kravene til akkreditering av studietilbud nedfelt i studiekvalitetsforskriften og studietilsynsforskriften, samt institusjonsspesifikke krav. Vesentlige endringer i et program, som f.eks. innføring av en ny studieretning på et fagområde som ikke allerede er del av det eksisterende studieprogrammet, kan også kreve at det gjennomføres en tilsvarende prosess. 
   

 • Løpende kvalitetsvurdering

  For å sikre at alle studier oppfyller krav fastsatt i aktuelt lov- og regelverk (forskrifter, retningslinjer) over tid skal det ved vesentlige endringer i etablerte studietilbud gjøres en vurdering av hvilken betydning endringen(e) har for kvaliteten i studiet. En kort oppsummering av vesentlige endringer og vurderingene som er gjort i den forbindelse tas inn i studieprogramrapporten i forbindelse med den årlige kvalitetsrapporteringen. Eventuelle tiltak som må settes inn for at studietilbudet fortsatt skal oppfylle krav i lov og forskrift skal også omtales her.

  Endringer som vurderes som vesentlige i denne sammenheng er endringer i:​​​​​​​

  • Finansiering
  • Antall studieplasser
  • Krav i lov- og regelverk (inkludert rammeplan)
  • Fagmiljøet tilknyttet studiet (for eksempel fagansatte slutter, behov for nyrekruttering eller kompetanseheving)
  • Ordninger for internasjonalisering
  • Ordninger for praksis
  • Programplan - som følge av større omlegginger av studiet
 • Studentundersøkelser

  OsloMet gjennomfører hvert år tre spørreundersøkelser på programnivå rettet mot egne studenter:

  • Studiestartundersøkelsen
  • Sisteårsstudenten
  • Ph.d.-undersøkelsen

  OsloMet gjennomfører også jevnlig kandidatundersøkelser for å få kunnskap om hvor tilfreds de som er utdannet ved OsloMet er med utdanningen de har gjennomført, og der jobbrelevans er vektlagt. Også resultater fra nasjonale undersøkelser som Studiebarometeret og Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) brukes aktivt i vurderingen og oppfølgingen av studieprogrammene. Se analyseresultater
   

 • Periodisk evaluering

  OsloMet skal evaluere bachelor-, master- og forskerutdanninger, samt andre avsluttede utdanninger av omfang 60-120 studiepoeng senest tre år etter oppstart av studiet, og deretter hvert sjette år.

  Periodiske evalueringer av studietilbud

 • Årlig kvalitetsrapport på programnivå

  Alle studieprogrammer skal årlig utarbeide en kvalitetsrapport. Rapporten skal gi en oversikt over, og en vurdering av, status på relevante kvalitetsindikatorer på programnivå (indikatortavlen), resultater fra emnerapporter, studentundersøkelser og eventuelle andre evalueringer. 

  Rapporten skal inneholde en redegjørelse for og vurdering av utdanningskvaliteten ved det gitte studieprogrammet, med hovedvekt på utvalgte temaer. Den skal også inneholde en vurdering av om alle gjeldende krav til studieprogrammet er tilfredsstilt, samt forslag til prioriterte tiltak med tidsplan. 

  Minstekrav til rapportering fastsettes av Avdeling for utdanning i en rapporteringsmal. Det foreligger en egen noe forenklet rapporteringsmal for videreutdanninger. Se verktøykasse
   

 • Årlig kvalitetsrapport på instituttnivå

  Alle institutter skal hvert år utarbeide en kvalitetsrapport på instituttnivå. Rapporten skal gi en samlet vurdering av utdanningskvaliteten i instituttets studieportefølje med hovedvekt på utvalgte temaer, en vurdering av om alle gjeldende krav til studieprogrammene er tilfredsstilt for studieporteføljen, samt forslag til prioriterte tiltak med tidsplan. 

  Minstekrav til rapportering fastsettes av Avdeling for utdanning i en rapporteringsmal. Se verktøykasse.

  Instituttleder er ansvarlig for årlig kvalitetsrapport på instituttnivå.

   

 • Internt studietilsyn/reakkreditering av studier

  Ved ønske eller behov for spesiell oppfølging av enkelte studier kan utdanningsutvalget vedta igangsetting av internt tilsyn, jf. OsloMets «Retningslinjer for internt tilsyn av studier». Rektor kan også på eget initiativ be om oppfølging av utdanningskvalitet i enkeltstudier. 

  Internt tilsyn omfatter følgende prosesser:

  • Tematisk oppfølging, ved ønske om spesielt fokus på et område.
  • Behovsrettet tilsyn, ved mistanke om kvalitetssvikt. Dette er tilsyn som kan medføre behov for vedtak om reakkreditering.