English version

Kvalitetsområder

Her finner du informasjon om OsloMets kvalitetsområder

Arbeidet med kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av utdanningene skal dekke alle forhold av vesentlig betydning for utdanningskvaliteten, studentenes læringsutbytte og samfunnets behov for kompetanse på kort og lang sikt. Dette er konkretisert i fire overordnede kvalitetsområder:

lllustrasjon av kvalitetsområder: En stor blokk med teksten Rammekvalitet, og til høyre for den tre mindre blokker som ligger oppå hverandre med tekstene Inntaksvalitet (nederst), Læringskvalitet (i midten) og Resultatkvalitet (øverst)

Illustrasjon av kvalitetsområder: rammekvalitet, inntakskvalitet, læringskvalitet og resultatkvalitet.

De fire kvalitetsområdene:

Rammekvalitet

Resultatkvalitet

Læringskvalitet

Inntakskvalitet

De fire kvalitetsområdene inneholder underliggende temaer som til sammen gir et helhetlig bilde av utdanningskvaliteten ved OsloMet. Kvalitetsområdene og de underliggende temaene omfatter alle aspekter ved studentenes studieforløp, fra informasjon til potensielle studenter, tilværelsen som student, kandidatenes oppnådde læringsutbytte, samt i hvilken grad utdanningene er relevante for arbeidslivet. Rammekvalitet dekker nødvendige rammer rundt studiene, som lokaler, utstyr og hjelpemidler, antall undervisere og deres kompetanse. 

For å gi anledning til fordypning og gode analyser i den årlige kvalitetsrapporteringen, vil hvilke temaer som har hovedfokus i den årlige rapporteringen rullere. Hvilke temaer som skal vektlegges i det enkelte år fastsettes av Avdeling for utdanning i samråd med prorektor og fremkommer i rapporteringsmalene. For å holde oversikt over øvrige forhold skal det imidlertid også hvert år rapporteres tall på en fast og bredt anlagt indikatortavle.  

Se ansattesider/verktøykasse for mer informasjon om temaer for henholdsvis 1. og 2. syklus og 3. syklus, samt oversikter over indikatorer som kan bidra til å belyse tilstanden innenfor de ulike temaene.