!
Studiet har ikke opptak i 2020.

Forskerlinje i helsevitenskap

Masterprogram

Har du sterk interesse for forskning, stor arbeidskapasitet og ambisjoner om senere opptak til ph.d.- program? Forskerlinjen er et tilbud til masterstudenter ved Fakultet for helsevitenskap.

 • Gjennomføring

  Forskerlinjen er et studietilbud som tilbys parallelt med og i forlengelse av masterstudiet til masterstudenter ved Fakultet for helsevitenskap. Studentene tas opp på forskerlinjen første semester etter opptak på ordinært masterprogram, og gjennomfører forskerlinjen parallelt med masterutdanningen. Studentene fullfører forskerlinjen ett sommer- og høstsemester etter fullført masterutdanning. 

  Forskerlinjen utgjør 60 studiepoeng. Disse kommer i tillegg til 120 studiepoeng på ordinært masterprogram. 15 av studiepoengene på forskerlinjen knyttes til opplæringsdelen på ph.d.-program ved Fakultet for helsevitenskap. Det vil si at studenten velger relevante emner i fakultetets ph.d.-portefølje og gjør ferdig det som kan tilsvare halvparten av ph.d.-studiets opplæringsdel. De øvrige 45 studiepoengene knyttes til forskerlinjeprosjektet. 

 • Opptakskrav

  Opptakskrav

  For å søke opptak på forskerlinjen må du være tatt opp som student ved et av fakultetets masterprogram som inneholder en masteroppgave på 60 studiepoeng*, og der du følger heltidsprogresjon på masterprogrammet.

  For pilotgjennomføringen gjelder dette studenter med studierett på kull 2019, heltid, ved følgende masterprogram: 

  • Biomedisin
  • Empowerment og helsefremmende arbeid 
  • Ergoterapi
  • Fysioterapi
  • Rehabilitering og habilitering
  • Samfunnsernæring*
  • Sykepleie – klinisk forskning og fagutvikling

  * Med unntak av masteroppgaven i samfunnsernæring som er på 55 studiepoeng.

  Det vil bli gjennomført separat opptak til forskerlinjen i løpet av 1. semester på ordinært masterprogram. Studenten vil deretter være registrert parallelt på to separate studieprogram.  

  Studiet gjennomføres som en pilot, i første omgang for kull 2019.

 • Slik søker du

  Søknadsfrist: utløpt. 

  Forskerlinjen er et pilotprosjekt. Det er ikke nytt opptak i 2020.

  Opptaket til Forskerlinjen i 2019 er begrenset til inntil 6 plasser, basert på søknad, intervju og karaktersnitt fra bachelorstudiet. Tidlig i første semester på masterprogrammet inviteres interesserte studenter til et forskerlinjeseminar der aktuelle forskerlinjeprosjekter presenteres. Studenter kobler seg på aktuelle prosjekter, veiledere og forskningsgrupper, som sammen med studentene utvikler en helt ferdig prosjektbeskrivelse. Alle forskerlinjestudenter skal ha én hovedveileder og fortrinnsvis én medveileder. Hovedveileder må ha doktorgrad og erfaring med veiledning på doktorgradsnivå, og bør fortrinnsvis være samme person som veileder masteroppgaven. Selve søknaden leveres i slutten av første semester. Intervjuene foretas etter at søknader og karakterutskrifter er vurdert. 

  Søknaden skal inkludere:

  • Søknadsbrev med personlig motivasjon, ca. 1 side
  • CV med vedlegg, herunder karakterutskrift fra bachelorutdanningen
  • Prosjektbeskrivelse utviklet i samarbeid/overenstemmelse med veileder, med følgende elementer:
   • Tittel
   • Introduksjon
   • Bakgrunn
   • Hensikt/problemstilling
   • Metode
   • Etiske vurderinger knyttet til forskningsprosjektet
   • Planlagt publikasjon
   • Forskningsgruppe/samarbeid
   • Fremdriftsplan for opplæringsdel og forskerlinjeprosjekt
   • Redegjørelse for ressursbehov
  • Veiledererklæring inklusive
   • CV for hovedveileder
   • Vurdering av etiske og personvernmessige problemstillinger i forskerlinjeprosjektet og eventuelle behov for REK- og NSD-godkjenninger
   • Vurdering av prosjektets videre utviklingspotensial 
  • Risiko- og sårbarhetsanalyse for prosjektet 

  Fakultetet kan utarbeide nærmere regler for utforming og innhold av hvert av punktene ovenfor. 

  Alle aktuelle søkere kalles inn til intervju. Intervjuene gjennomføres av en komité oppnevnt av fakultetet. Komitéen innstiller søkerne etter en samlet vurdering av søknad og intervju. Det endelige opptaket vedtas av doktorgradsutvalget ved Fakultet for helsevitenskap. 

  Oppstartseminar

  Det arrangeres oppstartseminar for de nye forskerlinjestudentene kort tid etter opptak. 

 • Hva lærer du?

  Forskerlinjen gir studentene mulighet til å fordype seg i forskning. Dette skjer i tillegg til ordinære masterstudieaktiviteter ved at de gjennomfører 15 studiepoeng med emner på ph.d.-programmet i helsevitenskap og deltar aktivt på forskerlinjeseminarer.

  Forskerlinjestudentene tilbys tre seminarer hvert semester der aktuelle temaer tas opp, eksempelvis:

  • hvordan gjøre forskerkarriere
  • strategisk tenking
  • forskningsformidling
  • kritisk tenkning
  • akademisk skriving
  • innovasjon
  • medietrening
  • publisering
  • artikkelskriving
  • hvordan skrive en god CV
  • hvordan søke forskningsmidler

  Studentene blir delt inn i skrivegrupper og får oppgaver mellom hvert seminar for å få skrivetrening. Studentene skal også ha en midtveisevaluering og levere en sluttrapport om prosjektet. I tillegg forventes det at studenten deltar aktivt på minst en internasjonal konferanse. 

 • Hvordan foregår undervisningen?

  Forskerlinjestudentene skal gjennomføre et ordinært masterstudium, og følger samtidig deler av en organisert forskerutdanning der de utfører et eget forskningsarbeid under veiledning. Studentene velger forskningsområde og forskningsmiljø utfra prosjekter som tilbys gjennom fakultetets forskningsgrupper.

  Studentene følger ulike masterprogram ved fakultetet, og samles jevnlig til obligatoriske forskerlinjeseminar. Forskningsprosjektet gjennomføres i tett samarbeid med en av forskningsgruppene på fakultetet. Det forventes at studentene deltar i forskningsgruppens felles møter.

 • Kostnad og stipend

  Du betaler en semesteravgift hvert semester (student.oslomet.no).

  Fulltids forskerlinjestudenter som gjennomfører normal masterstudieprogresjon og oppnår minimum karakter B/C på oppgaven gis stipend for siste sommer- og høstsemester.

 • Studiets oppbygging

  Se programplanen

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  1. semester
  2. semester

  2. studieår

  3. semester
 • Relevans for arbeidsliv

  Forskerlinjen er etablert for å svare på et økende behov for forskningskompetanse i helsesektoren, forvaltningen og akademia.

 • Videre studiemuligheter

  Utdanningen skal forberede studentene på en fremtidig doktorgradsutdanning, og legge grunnlag for en videre forskerkarriere. En forskerlinjekandidat som senere søker opptak på et ph.d.-program vil allerede ha fullført 15 studiepoeng som vil kunne inngå i et ph.d.-løp. I tillegg vil forskningsarbeidet som er gjort i perioden kunne inngå i et senere ph.d.-arbeid. Dette innebærer en mulighet for et noe kortere ph.d.-løp, ved at man etter søknad kan få fritak for gjennomførte emner i opplæringsdelen og få forskningsarbeidet godkjent som del av et senere ph.d.-prosjekt.

  I hvilken grad allerede avlagte doktorgradsemner og gjennomført forskningsprosjekt vil kunne gi en raskere gjennomføring av doktorgradsarbeidet, avhenger av prosjektet/institusjonen som du eventuelt søker stipendiatstilling hos.

Faglig leder

Laster inn ...