Forskerlinje i helsevitenskap

Masterprogram

Har du sterk interesse for forskning, stor arbeidskapasitet og ambisjoner om senere opptak til ph.d.- program? Forskerlinjen er et tilbud til masterstudenter ved Fakultet for helsevitenskap.

 • Hvordan foregår det?

  Hvem kan søke?

  Forskerlinjen er et studietilbud som tilbys parallelt med og i forlengelse av masterstudiet til masterstudenter ved Fakultet for helsevitenskap. Studentene tas opp under første semester, etter opptak på ordinært masterprogram, og gjennomfører forskerlinjen parallelt med masterutdanningen. Studentene fullfører forskerlinjen ett sommer- og høstsemester etter fullført masterutdanning. 

  Omfang

  Forskerlinjen utgjør 60 studiepoeng. Disse kommer i tillegg til 120 studiepoeng på ordinært masterprogram. 15 av studiepoengene på forskerlinjen knyttes til opplæringsdelen på ph.d.-programmet. Det vil si at studenten velger relevante emner i fakultetets ph.d.-portefølje og gjør ferdig det som tilsvarer halvparten av ph.d.-studiets opplæringsdel. De øvrige 45 studiepoengene knyttes til forskerlinjeprosjektet.

  Forskerlinjeseminar

  Tidlig i første semester på masterprogrammet inviteres interesserte studenter til et forskerlinjeseminar der aktuelle forskerlinjeprosjekter presenteres. Studenter kobler seg på aktuelle prosjekter, veiledere og forskningsgrupper, som sammen med studentene utvikler en helt ferdig prosjektbeskrivelse. Alle forskerlinjestudenter skal ha én hovedveileder og fortrinnsvis én medveileder. Hovedveileder må ha doktorgrad og erfaring med veiledning på doktorgradsnivå, og bør fortrinnsvis være samme person som veileder masteroppgaven. Selve søknaden leveres i slutten av første semester. Intervjuene foretas etter at søknader og karakterutskrifter er vurdert.

  Oppstartseminar

  Det arrangeres oppstartseminar for de nye forskerlinjestudentene kort tid etter opptak.

 • Opptakskrav

  For å bli tatt opp på forskerlinjen må du ha studieplass på et av masterprogrammene ved Fakultet for helsevitenskap.

  Masterstudenter som ble tatt opp høsten 2022 kan søke om opptak.

 • Slik søker du

  Søknadsfrist

  Høsten 2023

  Viktig: Du må søke sammen med veileder.

  Søknaden skal inneholde:

  • Personlig notat om motivasjon fra studenten, ca. 1 side
  • CV med vedlegg, inkludert karakterutskrift
  • Enkel prosjektskisse utviklet i samarbeid med veileder. 
   REK- og NSD-godkjenninger, vurdering av prosjektets videre utviklingspotensial, risiko- og sårbarhetsanalyse for prosjektet må leveres før oppstart.
  • CV for hovedveileder

  Fakultetet kan utarbeide nærmere regler for hvert av punktene ovenfor.

  Send søknaden til:

   Laster inn ...

   Opptaksprosess

   Alle aktuelle søkere kalles inn til intervju. Intervjuene gjennomføres av en komité oppnevnt av fakultetet. Komitéen innstiller søkerne etter en samlet vurdering av søknad og intervju, samt karaktersnitt fra bachelorstudiet. Det endelige opptaket vedtas av doktorgradsutvalget ved Fakultet for helsevitenskap.

  • Hva lærer du?

   Forskerlinjen gir studentene mulighet til å fordype seg i forskning. Dette skjer i tillegg til ordinære masterstudieaktiviteter ved at de gjennomfører 15 studiepoeng med emner på ph.d.-programmet i helsevitenskap og deltar aktivt på forskerlinjeseminarer.

   Forskerlinjestudentene tilbys tre seminarer hvert semester der aktuelle temaer tas opp, eksempelvis:

   • hvordan gjøre forskerkarriere
   • strategisk tenking
   • forskningsformidling
   • kritisk tenkning
   • akademisk skriving
   • innovasjon
   • medietrening
   • publisering
   • artikkelskriving
   • hvordan skrive en god CV
   • hvordan søke forskningsmidler

   Studentene blir delt inn i skrivegrupper og får oppgaver mellom hvert seminar for å få skrivetrening. Studentene skal også ha en midtveisevaluering og levere en sluttrapport om prosjektet. I tillegg forventes det at studenten deltar aktivt på minst en internasjonal konferanse.

   Programplan

   Ny programplan med emnebeskrivelser for 2023 publiseres i slutten av januar.

   Se programplan på student.oslomet.no

  • Studiets oppbygging

   Ny programplan med emnebeskrivelser for 2023 publiseres i slutten av januar.

   Det finnes dessverre ingen programplan for FORSKH 2023 VÅR i systemet.

  • Hvordan foregår undervisningen?

   Forskerlinjestudentene skal gjennomføre et ordinært masterstudium, og følger samtidig deler av en organisert forskerutdanning der de utfører et eget forskningsarbeid under veiledning. Studentene velger forskningsområde og forskningsmiljø utfra prosjekter som tilbys gjennom fakultetets forskningsgrupper.

   Studentene følger ulike masterprogram ved fakultetet, og samles jevnlig til obligatoriske forskerlinjeseminar. Forskningsprosjektet gjennomføres i tett samarbeid med en av forskningsgruppene på fakultetet. Det forventes at studentene deltar i forskningsgruppens felles møter.

  • Kostnad og stipend

   Du betaler en semesteravgift hvert semester (student.oslomet.no).

   Fulltids forskerlinjestudenter som gjennomfører normal masterstudieprogresjon og oppnår minimum B eller bedre på oppgaven gis stipend for siste sommer- og høstsemester.

  • Relevans for arbeidsliv

   Forskerlinjen er etablert for å svare på et økende behov for forskningskompetanse i helsesektoren, forvaltningen og akademia.

  • Videre studiemuligheter

   Utdanningen skal forberede studentene på en fremtidig doktorgradsutdanning, og legge grunnlag for en videre forskerkarriere. En forskerlinjekandidat som senere søker opptak på et ph.d.-program vil allerede ha fullført 15 studiepoeng som vil kunne inngå i et ph.d.-løp. I tillegg vil forskningsarbeidet som er gjort i perioden kunne inngå i et senere ph.d.-arbeid. Dette innebærer en mulighet for et noe kortere ph.d.-løp, ved at man etter søknad kan få fritak for gjennomførte emner i opplæringsdelen og få forskningsarbeidet godkjent som del av et senere ph.d.-prosjekt.

   I hvilken grad allerede avlagte doktorgradsemner og gjennomført forskningsprosjekt vil kunne gi en raskere gjennomføring av doktorgradsarbeidet, avhenger av prosjektet/institusjonen som du eventuelt søker stipendiatstilling hos.

  Faglig leder

  Laster inn ...