English version

Opptak til ph.d.-program ved Fakultet for helsevitenskap (HV)

Søker du opptak til et doktorgradsprogram ved HV? Her er det du trenger å vite.

 • Søknad om opptak på ph.d.-program

  Opptak på ph.d.-programmet i helsevitenskap er løpende, dvs. at det ikke er søknadsfrist.

  Søknadene om opptak til programmet blir vurdert og behandlet i fakultetets doktorgradsutvalg (DGU-HV).

  Oversikt over når DGU-HV har møter (opengov.360online.com).

  Komplette søknader om opptak til ph.d.-program må være mottatt senest tre uker før møtet skal avholdes.

  Før du søker er det viktig at du setter deg inn i hvilke krav som stilles for opptak. Dette reguleres av:

  For å få opptak på et ph.d.-program må du være finansiert enten gjennom en stipendiatstilling eller fra egen arbeidsgiver og/eller forskningsinstitusjon.

  Utdypende kommentarer med hensyn til opptakskrav til utdanning

  Vilkår for opptak reguleres av paragraf 2-1 i ph.d.-forskriften. For å bli tatt opp til ett doktorgradsstudium må søkeren ha fullført bachelor (180 sp/ECTS) pluss master (120 sp/ECTS) eller tilsvarende utdanning.

  Fakultetet kan etter individuell vurdering godkjenne følgende utdanninger som grunnlag for opptak: 

  Utdanning på mastergradsnivå som formelt vil kvalifisere for opptak til doktorgradsprogrammet i det land hvor utdanningen er avlagt.

  Karakterkrav: For å få opptak til ph.d.-programmene på Fakultet for helsevitenskap må søker ha B eller bedre på masteroppgaven/hovedfagsoppgaven og gjennomsnittskarakter tilsvarende B eller bedre på mastergraden.

  I særskilte tilfeller kan søkere med karakteren C vurderes for opptak. I slike tilfeller kan søkerens meritter etter avlagt hovedfag/master vektlegges, for eksempel fagfellevurderte publikasjoner. Det må skriftlig redegjøres for dette i søknaden, gjerne i form av et vedlegg fra hovedveileder.

  Dokumentasjonskrav for søknad reguleres av paragraf 2-2 i ph.d.-forskriften. Fakultet for helsevitenskap har fastsatt ytterligere krav til dokumentasjon (jf. paragraf  2-2 (2)).

  Komplett søknad skal derfor inneholde følgende vedlegg

  • Søknad om opptak på bokmål (ansatt.oslomet.no), søknad om opptak på nynorsk (ansatt.oslomet.no) eller søknad om opptak på engelsk (ansatt.oslomet.no).
  • Kopi av originalt vitnemål, inkludert diploma supplement, for avlagt mastergrad / hovedfag / profesjonseksamen eller tilsvarende. Dersom du har utenlandsk utdanning ber vi deg legge ved dokumentasjon for hele utdanningsløpet, dvs. bachelor og mastergrad (evt. cand.mag. og hovedfag). 
  • Curriculum Vitae (CV).
  • En (individuell) prosjektbeskrivelse på 5-11 sider – se ph.d.-forskriften for OsloMet (lovdata.no) for krav til prosjektbeskrivelsen. A. Dersom prosjektet ditt er en del av et større forskningsprosjekt, må du i tillegg til prosjektbeskrivelsen legge ved en kort beskrivelse av akkurat hvilke deler av det større prosjektet som skal utgjøre ditt ph.d.-prosjekt.
  • Alle ph.d.-prosjekter skal være fagfellevurdert i forbindelse med opptak. A. Dersom ph.d.-prosjektet ditt er fagfellevurdert skal du føre opp når og av hvem i prosjektbeskrivelsen (f.eks. NFR, sakkyndig komité  i forbindelse med ansettelsesprosess eller annet). B. Dersom prosjektet ikke er fagfellevurdert som nevnt i punkt A må du i forbindelse med søknad om opptak få prosjektet fagfellevurdert av to personer, hvor minst en må være intern. Det er hovedveileders ansvar å utpeke de som skal vurdere prosjektbeskrivelsen før søknad om opptak kan behandles i doktorgradsutvalget. Fagfellevurderingen skal følge mal for fagfellevurdering, bokmål (ansatt.oslomet.no) eller mal for fagfellevurdering, nynorsk (ansatt.oslomet.no),og habiliteten til aktuelle personer må ivaretas (se habilitetskriteriene nederst i Skjema for fagfellevurdering). Fagfellen skal ha en doktorgrad og kjenne fagfeltet ditt, men ikke være involvert i prosjektet.
  • Dokumentasjon på finansiering. Finansieringen skal dekke 3 års fulltidsstudium.
  • Driftsbudsjett (en kortfattet oversikt over hva det koster å gjennomføre prosjektet, lønnskostnader skal ikke inkluderes.)
  • Plan for opplæringsdelen
  • Forslag til minst to veiledere, som skal være forespurt og ha takket ja.
   A. Hvis veileder(e) ikke er ansatt på Fakultet for helsevitenskap skal CV legges ved.
   B. Mer enn tre veiledere må særskilt begrunnes.
  • For kandidater som er ansatt eksternt skal veileder ved OsloMet redegjøre for følgende:
   A. Har kandidaten en stedlig veileder?
   B. Tilhører kandidaten et fagmiljø ved egen institusjon?
   C. Er det et eksisterende, faglig samarbeid mellom veiledermiljøet ved OsloMet og kandidat/fagmiljø ved ekstern institusjon? Dette kan for eksempel synliggjøres ved felles publikasjoner etc.
  • Redegjørelse for eventuelle rettslige, etiske og personvernmessige problemstillinger som prosjektet reiser. En skriftlig bekreftelse fra foreslått hovedveileder om at dette avklart i ph.d.-prosjektet skal vedlegges.
  • Eventuelle godkjenninger fra REK, SIKT eller andre nødvendige godkjenninger (Dersom dette ikke er avklart ved søknadstidspunkt, skal det fremlegges senest tre måneder etter opptak). 
  • Datahåndteringsplan (ansatt.oslomet.no) (Dersom dette ikke er avklart ved søknadstidspunktet, skal det fremlegges senest tre måneder etter opptak).
  • ROS-analyse (ansatt.oslomet.no) av prosjektet (Dersom dette ikke er avklart ved søknadstidspunktet, skal det fremlegges senest tre måneder etter opptak).
  • Eventuell publikasjonsliste (ut over masteroppgaven).
 • Nærings-ph.d. og offentlig sektor-ph.d.

  Er du arbeidsgiver for eller en arbeidstaker som er interessert i å ta en doktorgrad mens du jobber? Nærings- og offentlig sektor ph.d.-ordningen gir mulighet til å ta en ordinær doktorgrad samtidig som du er ansatt i en norsk bedrift eller offentlig virksomhet. Fakultet for helsevitenskap ønsker slike prosjekter velkommen, men her er noen punkter du bør være spesielt oppmerksom på: 

  • Bedrifter eller virksomheter i offentlig sektor som inngår avtale om nærings-ph.d. eller offentlig sektor-ph.d. får et årlig økonomisk tilskudd fra Norges forskningsråd som tilsvarer maksimalt 50 prosent av gjeldende stipendiatsats i tre år. Pengene gis som prosjektstøtte til bedriften og ikke som personlig stipend til kandidaten. Utgifter og kostnader i prosjektet skal settes opp i et budsjett og vi ber deg ta kontakt med fou-hv@oslomet.no for spørsmål knyttet til dette. Se også anbefalingene gitt i notat fra nasjonal arbeidsgruppe oppnevnt av UHR (Nærings-ph.d.-ordningen (forskningsradet.no): Kostnadsberegning og finansiering av veiledning og opphold ved gradsgivende UH-institusjon, Oslo 2015).
  • Kandidaten skal dele tida mellom virksomheten og universitetet og skal ha veileder begge steder. Hovedveileder skal som hovedregel være tilsatt ved HV/OsloMet. Alle veiledere må ha en doktorgrad og ha førstekompetanse. 
  • Du må sette deg inn i opptakskravene for ph.d.-programmene ved fakultetet (se søknad om opptak på programmene).
  • I tillegg til kravene beskrevet over, vær oppmerksom på følgende krav for nærings- /offentlig sektor ph.d.-kandidater:
  1. Opptak til ph.d.-programmet for nærings-ph.d./offentlig sektor ph.d.-kandidater betinger en samarbeidsavtale. Normalt bør samarbeidsavtalen være utferdiget og signert av alle parter før det søkes om opptak på ph.d.-programmet. Kontakt fou-hv@oslomet.no for mal for samarbeidsavtale.
  2. Krav om til tildeling av midler fra NFR (bekreftelse/tilslagsbrev fra NFR) skal ligge ved søknad om opptak (se søknad om opptak på programmene).
  3. Prosjektbeskrivelsen skal fagfellevurderes før søknad om opptak
  4. Før opptak skal det foretas en vurdering av spørsmål knyttet til personvern, databehandling og behov for eventuelle etiske godkjenninger. Alle prosjekter skal ha en datahåndteringsplan og en risikoanalyse.

  Dersom du planlegger en søknad om nærings- eller offentlig sektor-ph.d. i samarbeid med Fakultet for helsevitenskap/OsloMet, anbefaler vi at du så tidlig som mulig tar kontakt med fakultetets forskningsseksjon (fou-hv@oslomet.no) for råd og veiledning.

 • Søknad om opptak sendes til

  Søknad om opptak sendes til post@oslomet.no med kopi til phd-hv@oslomet.no.

  Ved innsending per e-post: På grunn av Personopplysningsloven ber vi deg om å kun skrive inn fødselsdato i søknadsskjema og sladde personnummeret i vedleggene. Personnummeret ettersendes dersom du får opptak.

 • Avgjørelse om opptak til ph.d.-program

  Komplette søknader om opptak til ph.d.-program må være mottatt senest 3 uker før møtet skal avholdes.

  Avgjørelse om opptak til programmene baseres på en samlet vurdering av søknaden.

  Når DGUs møtereferat er godkjent, vil søker få tilsendt informasjon om vedtak vedrørende deres søknad. For mer informasjon om HVs doktorgradsutvalg og planlagte møtedatoer, se DGU-HV.

 • Ledige stipendiatstillinger

  Følg med på ledige stillinger ved OsloMet.

  Rekruttering til en stipendiatstilling ved OsloMet avhenger av to ulike prosesser; ansettelse og opptak til ph.d.-program. Begge prosessene må være avsluttet før du kan starte i en stipendiatstilling ved Fakultet for helsevitenskap.

 • Ønsker du kun å søke på enkeltemner?