Juss i barnevernfaglig arbeid

Videreutdanning

Denne videreutdanningen er en del av Regjeringens satsing på kompetanseheving i barneverntjenesten, hvor målet er å styrke den juridiske kompetansen. Videreutdanningen tilbys ved OsloMet og Universitetet i Stavanger.

 • Opptakskrav og poeng

  Opptakskrav

  Fullført bachelorgrad eller tilsvarende grad, og ansettelse i barnevern.

  Poengberegning og rangering

  Kvalifiserte søkere rangeres etter karaktergjennomsnittet for sin bachelorutdanning (eller tilsvarende utdanning).

  Søkere som trenger videreutdanning for å fylle kompetansekravene som vil gjelde fra 2031 prioriteres i opptaket til denne videreutdanningen. Du må dokumentere dette med en skriftlig bekreftelse fra egen arbeidsgiver om at du har behov for å ta videreutdanning. Bekreftelsen må være datert samme år som du søker opptak.

  Dersom studieplassene ikke fylles opp av søkere med anbefaling, vil søkere med hovedstilling i kommunal barnevernstjeneste prioriteres før andre kvalifiserte søkere.

  Med hovedstilling menes minimum 50 prosents ansettelse.

  Dersom det fortsatt er ledige plasser vil kvalifiserte søkere med stilling i statlig og privat barnevern gis opptak.

 • Slik søker du

  For å søke må du registrere søknad i Søknadsweb (fsweb.no). Du må registrere opplysninger om deg selv og laste opp relevant dokumentasjon.

  Velg "ny søknad" og gå til "Videreutdanning og oppdragsstudier". Deretter "Oppdragsstudier Fakultet for samfunnsvitenskap".

  Du kan registrere søknad mellom 1. februar til og med 15. april. Vi oppfordrer deg til å registrere søknad så tidlig som mulig.

  Svar på søknad sendes innen utgangen av april, før fristen for å søke tilskudd fra Bufdir.

 • Hva lærer du?

  Denne videreutdanningen tar blant annet sikte på å gi deltakerne solid kunnskap om juridisk metode, herunder rettskilder, rettsanvendelse og skjønnsutøvelse i barneverntjenesten. Videre behandles tema som makt, etikk og dømmekraft, forsvarlig saksbehandling, tverretatlig samarbeid, forholdet mellom barnevernloven og barneloven, samt barnevern og menneskerettigheter.

  Målgruppe

  Målgruppen for videreutdanningen er primært ansatte i kommunalt barnevern, men ansatte i statlige og private barnevernsinstitusjoner har også mulighet til å søke opptak. Videreutdanningen er på masternivå og kan innpasses i en mastergrad.

  Inndeling

  Videreutdanningen er delt inn i to emner à 15 studiepoeng over to semestre: «Forsvarlighet og rettsanvendelse i barneverntjenesten», og «Barneverntjenesten og dens samarbeidspartnere». Hvert emne består av tre samlinger á tre dager.

  Les mer om studiet og studiestart i studentportalen.

 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  2. semester
 • Hva koster det?

 • Bufdirs tilskuddsordning

  Videreutdanningen inngår i Barne- og likestillingsdepartementets tilskuddsordning for barnevernfaglig videreutdanning. Dette betyr at du kun må dekke semesteravgiften selv. 

  Det er også mulig å søke Bufdir om vikarutgifter, reise- og oppholdskostnader, litteraturkjøp og lignende.

  Se Bufdirs nettside for mer informasjon om ordningen. Merk at søknader om tilskudd behandles av Bufdir og må søkes om via deres side.

Har du noen spørsmål om opptak, registrering, eksamen eller lignende?

Dersom du har spørsmål angående opptak, studiestart, nettsider, registrering, eksamen eller lignende, kan du kontakte Team for etterutdanning, videreutdanning og oppdragsundervisning ved Fakultet for samfunnsvitenskap:  

Send oss e-post. 

Har du spørsmål om faglig innhold i studiet? 

Laster inn ...