Juss i barnevernfaglig arbeid

Videreutdanning

Denne videreutdanningen er en del av Regjeringens satsing på kompetanseheving i barneverntjenesten, hvor målet er å styrke den juridiske kompetansen. Videreutdanningen tilbys ved OsloMet og Universitetet i Stavanger.

 • Opptakskrav og poeng

  Opptakskrav

  Fullført bachelorgrad eller tilsvarende grad, og ansettelse i barnevern.

  Poengberegning og rangering 

  Mer om hvordan søknaden din poengberegnes.

  • Det kan gis tilleggspoeng for relevant yrkespraksis. Yrkespraksis må være opparbeidet etter endt grunnutdanning. Praksis skal være i kommunalt, statlig eller privat barnevern.
  • Søkere med hovedstilling i kommunal barnevernstjeneste prioriteres før andre kvalifiserte søkere. Med hovedstilling menes minimum 50 prosents tilsetning.
  • Hvis det er ledige plasser vil søkere fra statlig og privat barnevern kunne gis opptak. 
 • Slik søker du

  For å søke må du registrere søknad i Søknadsweb (fsweb.no). Du må registrere opplysninger om deg selv og laste opp relevant dokumentasjon. Trykk "ny søknad" og gå til "samfunnsfag og økonomisk-administrative fag". Deretter "oppdragsstudier fakultet for samfunnsvitenskap". Yrkespraksis og utdanning må dokumenteres. Du finner krav til dokumentasjon på nettsiden om opptak til masterstudier og videreutdanninger..

  Når kan du søke opptak? 

  Du kan registrere søknad mellom 1. januar til og med 20. april 2022. Søkere oppfordres til å registrere søknad så tidlig som mulig.

  Når får du svar på søknaden?

  Svar på søknad sendes innen utgangen av april, før fristen for å søke tilskudd fra Bufdir (se under).

 • Hva lærer du?

  Denne videreutdanningen tar blant annet sikte på å gi deltakerne solid kunnskap om juridisk metode, herunder rettskilder, rettsanvendelse og skjønnsutøvelse i barneverntjenesten. Videre behandles tema som makt, etikk og dømmekraft, forsvarlig saksbehandling, tverretatlig samarbeid, forholdet mellom barnevernloven og barneloven, samt barnevern og menneskerettigheter.

  Målgruppe

  Målgruppen for videreutdanningen er primært ansatte i kommunalt barnevern, men ansatte i statlige og private barnevernsinstitusjoner har også mulighet til å søke opptak. Videreutdanningen er på masternivå og kan innpasses i en mastergrad.

  Inndeling

  Videreutdanningen er delt inn i to emner à 15 studiepoeng over to semestre: «Forsvarlighet og rettsanvendelse i barneverntjenesten», og «Barneverntjenesten og dens samarbeidspartnere». Hvert emne består av tre samlinger á tre dager.

  Les mer om studiet og studiestart i studentportalen.

 • Semesteroversikt og timeplan

  Se timeplanen i Studentportalen og i Canvas (for aktive studenter).

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  2. semester
 • Kostnader

 • Bufdirs tilskuddsordning

  Videreutdanningen inngår i Barne- og likestillingsdepartementets tilskuddsordning for barnevernfaglig videreutdanning. Dette betyr at du kun må dekke semesteravgiften selv. 

  Det er også mulig å søke Bufdir om vikarutgifter, reise- og oppholdskostnader, litteraturkjøp og lignende. Merk at du da må søke tilskudd før du har fått svar om opptak på videreutdanningen.

  Se  Bufdirs nettside for mer informasjon om ordningen. Merk at søknader om tilskudd behandles av Bufdir og må søkes om via deres side.

   

Har du noen spørsmål om opptak, registrering, eksamen eller lignende?

Dersom du har spørsmål angående opptak, studiestart, nettsider, registrering, eksamen eller lignende, kan du kontakte Team for etterutdanning, videreutdanning og oppdragsundervisning ved Fakultet for samfunnsvitenskap:  

Send oss e-post. 

Har du spørsmål om faglig innhold i studiet? 

Laster inn ...