En gruppe studenter smiler

Barnevern (master i sosialfag)

Masterprogram

Ønsker du dypere forståelse og mer kunnskap om barnevernsfeltet? En master i sosialfag med studieretning barnevern gir deg innsikt i barndom i den norske velferdsstaten, om barnevernets praksiser og kunnskapsgrunnlag, og hvilke forhold i samfunnet som særlig har betydning for barns velferd, hverdagsliv og deltakelsesmuligheter.

 • Studiestart

  Informasjon om studiestart høsten 2020 finner du på oslomet.no

  Alle nye studenter bør gjøre seg kjent med studiets programplan: Masterstudium i sosialfag - studieretning barnevern, heltid eller Masterstudium i sosialfag - studieretning barnevern, deltid (student.oslomet.no). Her finner du også pensum og timeplan. NB! Vær obs på at timeplanen ikke nødvendigvis stemmer overens med din personlig tilpassede etter at du har akseptert tilbudet fra oss og registrert deg som student. For å få personlig tilpasset timeplan må du logge deg inn på "Min side" (student.oslomet.no).

 • Opptakskrav og poeng

  Opptakskrav

  Bachelorgrad i barnevern, sosialt arbeid eller vernepleie. 

  Poengberegning og rangering

  Les om hvordan vi poengberegner søknader til mastere og videreutdanninger her  

  Det kan gis tilleggspoeng for relevant yrkespraksis og relevant høyere utdanning utover opptaksgrunnlaget.  

  Relevant yrkespraksis er arbeid innen helse- og sosialfeltet. Relevant utdanning er høyere utdanning innenfor helse- og sosialfag. 

  C-krav

  For opptak til masterprogrammer ved OsloMet er det krav om at du har gjennomsnittskarakter på minst C fra bachelorgraden din. 

  Poenggrense ved forrige opptak

  Barnevern heltid: Alle kvalifiserte
  Barnevern deltid: 3,78 ( med tilleggspoeng) / 3,7 (kun karakterpoeng)

 • Slik søker du

  Slik søker du

  For å søke må du registrere søknad i Søknadsweb (fsweb.no). Du må registrere opplysninger om deg selv og laste opp relevant dokumentasjon.

  Les mer om søknadsprosessen her.

  Når er søknadsfristen?

  Når får du svar på søknaden?

  • 1. mai: Tidlig opptak
  • 10. juli: Hovedopptak

  Svarfristen er normalt en uke, enkelte ganger kortere.

  Søk med studiekode

  215 6037 (heltid) / 215 6038 (deltid)

 • Hva lærer du?

  Samtlige studieretninger i masterprogrammet i sosialfag kombinerer praksisnær og forskningsbasert undervisning. Studiene gir innsikt i samfunnsmessige betingelser for ulike grupper mennesker, i sosial ulikhet, og i velferdstjenestenes betydning for folks hverdag. Studiene bidrar til forståelse for betydninger av kjønn, etnisitet og sosial klasse for helse, nettverk og levekår.. Studiene gir kompetanse i å vurdere og kritisk reflektere over ulike teoretiske perspektiver som preger de sosialfaglige praksisfeltene.

  Studieretningen barnevern

  Denne retningen gir deg utdypet kunnskap om alminnelige og utsatte barndommer i den norske velferdsstaten, og om barnevernsfeltets praksiser. Gjennom studiet får du innsikt i hvordan du kan samarbeide med barn og foreldre i vanskelige situasjoner. Studiet bidrar til at du utvikler kompetanse for å utforske og analysere barnevernrelaterte fenomener.

  Studieretningen gir deg innsikt i samfunnsmessige betingelser   for barns velferd og deltakelsesmuligheter, og i betingelser for foreldreskap. Du lærer om sammenhenger mellom velferdsordninger, sosialpolitiske beslutninger og barns og familiers konkrete hverdagsliv. Studiet gir deg metodologisk kompetanse til å utforske barnevernrelaterte fenomener og slik skape kunnskap som kan komme til nytte i barnevernet.Gjennom masterutdanningen lærer du om  barnevernets plass i velferdsstatens tjenester, sammen med velferdsforvaltningen, sosialtjenesten, helsesektoren og skole/barnehage, , og hvordan tverrprofesjonell forståelse og samarbeid kan utvikles,barndom  sammen med barn og familier.

  Ved fullført studium har du inngående kunnskap om:
  • Samfunnsvitenskapelige teorier som er relevante for barnevernets virksomhetsområde
  • Ulike analytiske perspektiver på praksis, institusjoner og sosialpolitiske intervensjoner
  Du utvikler ferdigheter som gjør at du kan:
  • Analysere barnevernfaglige fenomener og barnevernets praksis i lys av relevante samfunnsvitenskapelige teorier, begreper og forståelsesgrunnlag.
  • Reflektere over barnevernets mandat og funksjon i samfunnet
  • Delta i forskning og utviklingsarbeid knyttet til barnevernets fagfelt
  • Gjennomføre en systematisk og kritisk analyse av en problemsstilling, bruke sentrale forskningsprinsipper og gi en klar akademisk framstilling av resultatene
  • Vurdere metodiske fremgangsmåter for utforskning av fagfeltet

  Som ferdig utdannet kan du bruke forskningsbasert kunnskap på områder knyttet til barnevernfaglig arbeid, og kan formidle egne forskningsresultater både skriftlig og muntlig.

 • Hvordan foregår undervisningen?

  Studiet tilbys som heltid over to år og deltid over tre år. Studiet består av flere obligatoriske og to valgfrie emner, i tillegg til masteroppgaven.

  Heltidsstudent

  Som heltidsstudent fullfører du de obligatoriske emnene i 1., og  2.. semester. De valgfrie emnene kan tas i  3. og 4. semester. Masteroppgaven ferdigstilles i 4. semester.

  Deltidsstudent

  Som deltidsstudent fullfører du de obligatoriske emnene i 1., 2. og 3. semester. De valgfrie emnene kan tas i  3., 4. og 5. semester. Masteroppgaven ferdigstilles i 6. semester.

  Som student blir du presentert for varierte arbeidsformer underveis i studieløpet, blant annet:

  •  Skriftlige arbeider
  •  Muntlige framlegg og diskusjoner

  For alle emner vil det være obligatorisk oppmøte første dagen, utover dette er det kun obligatorisk oppmøte dersom det kreves som en del av et arbeidskrav. Du leverer inn ulike former for arbeidskrav underveis.

  Fellesemner

  50 %

  Masteroppgaven

  25 %

  Valgemner/utveksling

  25 %
 • Hva koster det?

  Du må betale en semesteravgift hvert semester (student.oslomet.no).

 • Studiets oppbygging

  • Masterstudium i sosialfag - studieretning barnevern

    

   Feil ved henting av programplan eller ikke implementert enda. ( MSBH/2020/HØST )

  • Masterstudium i sosialfag - studieretning barnevern, deltid

    

   Feil ved henting av programplan eller ikke implementert enda. ( MSBD/2020/HØST )

 • Hva kan du jobbe som?

  Studiet kvalifiserer til

  • stillinger i kommunal og statlig barneverntjeneste
  • stillinger knyttet til utvikling- og forskningsprosjekter innen fagfeltet
  • opptak til ph.d.-studier
 • Utveksling

  Du har mulighet til å ta en del av studiet ved et lærested i utlandet. OsloMet samarbeider med flere utenlandske universiteter og høgskoler slik at du kan velge relevante emner som kan passe inn i masterstudiet ditt.

  Hvis du ønsker å ta et semester i utlandet bør du gjøre dette i samråd med studieadministrasjonen.

  Det anbefales heltidsstudentene å reise ut i forbindelse med valgfag i 3. semester. Deltid anbefales å reise ut i 4. eller 5. semester.

 • Videre studiemuligheter

Spørsmål om utdanningen?

Kontaktskjema

Studenthistorier

Henriette står og smiler inn i kameraet

– Skulle jeg valgt utdanning på nytt, ville jeg fremdeles valgt barnevern

Henriette Lillevand Svendby visste hun ville jobbe med barn, og etter hvert ble det klart at hun trekkes mot de sårbare barna. Nå tar 29-åringen master i barnevern.