2 studenter skriver på en tavle

Sosialt arbeid (master i sosialfag)

Master

Ønsker du dypere forståelse og mer kunnskap om sosialt arbeid? En master i sosialfag med studieretning sosialt arbeid gir deg innsikt i det sosialfaglige feltet. Både utviklingen og funksjonen til velferdstjenestene, men også utviklingen av sosialt arbeid som eget kunnskapsområde og vitenskapelig fag.

 • Opptakskrav og poeng

  Opptakskrav

  Fullført bachelorgrad i barnevern, sosialt arbeid eller tilsvarende.

  C-Krav

  For opptak til masterprogrammer ved OsloMet er det krav om at du har gjennomsnittskarakter på minst C fra bachelorgraden din. 

  Poenggrense ved forrige opptak

  Sosalt arbeid heltid: 3,69

  Sosialt arbeid deltid: 3,89

   

 • Slik søker du

  Slik søker du

  For å søke må du registrere søknad i Søknadsweb. Du må registrere opplysninger om deg selv og laste opp relevant dokumentasjon.

  Les mer om søknadsprosessen her.

  Når er søknadsfristen?

  Når får du svar på søknaden?

  • 1. mai: Tidlig opptak
  • 10. juli: Hovedopptak

  Svarfristen er normalt en uke, enkelte ganger kortere.

   

 • Hva lærer du?

  Samtlige studieretninger i masterprogrammet i sosialfag kombinerer praksisnær og forskningsbasert undervisning og gir deg forståelse for hvilken betydning kjønn, etnisitet, alder, seksualitet, sosial klasse og funksjonskapasitet har for menneskers helse og opplevd livskvalitet.

  Studieretningen sosialt arbeid

  Denne studieretningen gir deg utdypet kunnskap om forholdet mellom individ og samfunn. Studiet bidrar til at du utvikler kompetanse for å utforske og analysere sosialfaglige fenomener og gir deg innsikt i samfunnsmessige betingelser   for det enkelte individs velferd og deltakelsesmuligheter. Du lærer om sammenhenger mellom velferdsordninger, sosialpolitiske beslutninger og individets  konkrete hverdagsliv. Gjennom masterutdanningen lærer du om velferdsstatens tjenester og hvordan tverrprofesjonell forståelse og samarbeid kan utvikles rundt barn og familier.

  Ved fullført studium har du inngående kunnskap om:
  • Samfunnsvitenskapelige teorier som er relevante for sosialt arbeid

  Sosialfaglige teorier og ulike analytiske perspektiver på praksis, institusjoner og sosialpolitiske intervensjoner

  Du utvikler ferdigheter som gjør at du kan:
  • Analysere sosialfaglige fenomener og sosialfaglig praksis i lys av relevante samfunnsvitenskapelige teorier, begreper og forståelsesgrunnlag.
  • Stille deg kritisk til egen og andres praksis
  • Anvende sosialt arbeid i praksis
  • Reflektere over samfunns mandat og sosialt arbeids funksjon i samfunnet
  • Delta i forskning og utviklingsarbeid knyttet til det sosialfaglige feltet
  • Gjennomføre en systematisk og kritisk analyse av en problemsstilling, bruke sentrale forskningsprinsipper og gi en klar akademisk framstilling av resultatene
  • Vurdere metodiske fremgangsmåter for utforskning av fagfeltet

  Som ferdig utdannet kan du formidle kunnskap og egne forskningsresultater skriftlig og muntlig, og du kan bruke ferdighetene dine på områder knyttet til utøvelsen av sosialt arbeid og iverksettelse av sosialpolitiske tiltak.

 • Hvordan foregår undervisningen?

  Studiet tilbys som heltid over to år og deltid over tre år. Studiet består av flere obligatoriske emner og to valgfrie emner, i tillegg til masteroppgaven.

  Heltid

  Som heltidsstudent fullfører du de obligatoriske emnene i 1 og 2. semester. De valgfrie emnene kan tas i 3. og 4. semester. Masteroppgaven ferdigstilles i 4. semester.

  Deltid

  Som deltidsstudent fullfører du de obligatoriske emnene i 1., 2. og 3. semester. De valgfrie emnene kan tas i 3., 4. og 5. semester. Masteroppgaven ferdigstilles i 6. semester.

  Som student blir du presentert for varierte arbeidsformer underveis i studieløpet, blant annet:

  • Skriftlige arbeider
  • Muntlige framlegg og diskusjoner

  For alle emner vil det være obligatorisk oppmøte første dagen, utover dette er det kun obligatorisk oppmøte dersom det kreves som en del av et arbeidskrav. Du leverer inn ulike former for arbeidskrav underveis.

  Fellesemner

  50 %

  Masteroppgaven

  25 %

  Valgemner/utveksling

  25 %
 • Hva koster det?

  Du må betale en semesteravgift hvert semester (student.oslomet.no).

 • Studiets oppbygging

   

 • Hva kan du jobbe som?

  Studiet kvalifiserer til

  • stillinger i kommunal og statlig sosial- og helsetjeneste
  • stillinger knyttet til utvikling- og forskningsprosjekter innen fagfeltet
  • opptak til ph.d.-studier
 • Utveksling

  Du har mulighet til å ta en del av studiet ved et lærested i utlandet. OsloMet samarbeider med flere utenlandske universiteter og høgskoler slik at du kan velge relevante emner som kan passe inn i masterstudiet ditt.

  Hvis du ønsker å ta et semester i utlandet bør du gjøre dette i samråd med studieadministrasjonen.

  Det anbefales heltidsstudentene å reise ut i forbindelse med valgfag i 3. semester. Deltid anbefales å reise ut i 4. eller 5. semester.

  Du kan også søke studier i utlandet på eget initiativ, men har da selv ansvar for å velge emner som kan godkjennes som del av en norsk mastergrad.

 • Videre studiemuligheter

Spørsmål om utdanningen?

Kontaktskjema