Poengberegning og rangeringsregler

Du får poeng på grunnlag av karakterer, yrkespraksis og annen høyere utdanning. Poengsummen din regnes ut slik:

Du får poeng på grunnlag av karakterer, yrkespraksis og annen høyere utdanning. Poengsummen din regnes ut slik:

  Karakterpoeng

+ Tilleggspoeng for høyere utdanning

+ Tilleggspoeng for yrkespraksis

+ Andre tilleggspoeng

= Poengsum

For studietilbud hvor det kun er krav om generell studiekompetanse rangeres søkere etter ordinære poengregler for opptak til grunnutdanninger.

Karakterpoeng

Karakterpoengene er gjennomsnittet av karakterene i opptaksgrunnlaget ditt (vanligvis bachelorgrad). Vi gir hver karakter en tallverdi A = 5, B = 4, C = 3, D = 2 og E = 1. Du kan få maksimalt 5 karakterpoeng. Emner med karakteren "bestått" inngår ikke i poengberegningen.

Når vi regner ut gjennomsnittet vekter vi karakterene etter antall studiepoeng.

Slik regner du vektet gjennomsnitt

Hver karakter ganges med antall studiepoeng i faget:

Karakter A med 20 studiepoeng blir 5 x 20 = 100

Karakter B med 10 studiepoeng blir 4 x 10 = 40

Karakter B med 15 studiepoeng blir 4 x 15 =60

Karakter D med 10 studiepoeng blir 2 x 10 = 20

 Den totale summen av alle karakterene deles deretter på antall studiepoeng.

220 / 55 = 4 karakterpoeng

Den totale summen av karakterer (100 + 40 + 60 + 20 =220) delt på den totale summen studiepoeng (20 + 10 + 15 + 10 =) 55, som blir 4.

Hvis «Bestått» er den eneste karakteren i utdanningen din vil du få 3 karakterpoeng.

Har du utdanning fra utlandet eller karakterer i andre skalaer vil vi også gi karakterene en verdi mellom 1 og 5. Dersom omfanget av karakterene dine (studiepoeng) ikke fremkommer vil hver karakter telle like mye.

Karakterer for praksis brukes ikke i omregningen.

Tilleggspoeng for høyere utdanning

Det kan gis tilleggspoeng for annen høyere utdanning utover minstekravet. Utdanningen må være relevant for det studiet du søker opptak til.

Det kan gis 0,25 poeng per 30 studiepoeng. 30-59 studiepoeng gir 0,25 poeng, 60-89 studiepoeng gir 0,5 poeng, osv.

For opptak til masterstudier kan det gis maksimalt 1 tilleggspoeng for høyere utdanning. For opptak til videreutdanninger kan det gis maksimalt 1,5 tilleggspoeng for høyere utdanning.

Tilleggspoeng for yrkespraksis

Det kan gis tilleggspoeng for yrkespraksis utover minstekravet. Det betyr at hvis studiet har krav om to års yrkespraksis gis det først tilleggspoeng for yrkespraksis etter de første 24 månedene. Yrkespraksisen må være relevant for det studiet du søker opptak til og må være opparbeidet etter endt grunnutdanning.

Deltid regnes om til heltid. Eksempler: 50 prosent stilling i ett år utgjør seks måneder heltidspraksis, 30 prosent stilling i tre år utgjør elleve måneder.
Ekstravakter i form av timer kan legges til (150 timer er én måned), men det er ikke mulig å få uttelling for mer enn tolv måneder heltids yrkespraksis på ett år.
Søkere får godskrevet yrkespraksis fram til 1. august i opptaksåret for studier med oppstart i august dersom attesten er datert etter 1. januar i opptaksåret og viser at en står i stillingen (ved dato eller "fast ansatt").

Ett års relevant yrkespraksis kan gi 0,5 poeng. For opptak til masterstudier kan det gis maksimalt 1 tilleggspoeng for relevant yrkespraksis. For opptak til videreutdanninger kan det gis maksimalt 2,5 tilleggspoeng for relevant yrkespraksis.

Andre tilleggspoeng

For noen få studier kan det også gis andre tilleggspoeng. Dette kan være kjønnspoeng eller poeng for særskilt relevant yrkespraksis.

Informasjon om eventuelle andre tilleggspoeng finner du i hvert enkelt studiums programplan, som du finner på studiets nettside.

Poengsum og kvoter

Karakterpoeng og tilleggspoeng utgjør til sammen poengsummen din.

For masterprogram kan det fastsettes kvote for søkere med kun grunnlag i karakterpoeng og kvote for søkere som konkurrerer på grunnlag av karakterpoeng + tilleggs-/bonuspoeng. Informasjon om kvoter finner du i studieprogrammets programplan.