Vurdering av barnets beste

Videreutdanning

Videreutdanningen om vurderingen av barnets beste er en del av Bufdirs satsning på kompetanseheving i barnevernet. Hva som vurderes som barnets beste innebærer en avveining av mange ulike hensyn som drøftes i utdanningen. Videreutdanningen er på masternivå og kan inngå i en mastergrad.

 • Opptakskrav og poeng

  Opptakskrav

  Fullført bachelorgrad eller tilsvarende grad, og ansettelse i barnevern.

  Poengberegning og rangering 

  Mer om hvordan søknaden din poengberegnes.

  • Det kan gis tilleggspoeng for relevant yrkespraksis. Yrkespraksis må være opparbeidet etter endt grunnutdanning. Praksis skal være i kommunalt, statlig eller privat barnevern.
  • Søkere med hovedstilling i kommunal barnevernstjeneste prioriteres før andre kvalifiserte søkere. Med hovedstilling menes minimum 50 prosents tilsetning.
  • Hvis det er ledige plasser vil søkere fra statlig og privat barnevern kunne gis opptak. 
 • Slik søker du

  For å søke må du registrere søknad i Søknadsweb (fsweb.no). Du må registrere opplysninger om deg selv og laste opp relevant dokumentasjon. Trykk "ny søknad" og gå til "samfunnsfag og økonomisk-administrative fag". Deretter "oppdragsstudier fakultet for samfunnsvitenskap". Yrkespraksis og utdanning må dokumenteres. Du finner krav til dokumentasjon på nettsiden om opptak til masterstudier og videreutdanninger..

  Når kan du søke opptak? 

  Du kan registrere søknad mellom 1. januar til og med 20. april 2022. Søkere oppfordres til å registrere søknad så tidlig som mulig.

  Når får du svar på søknaden?

  Svar på søknad sendes innen utgangen av april, før fristen for å søke tilskudd fra Bufdir (se under).

 • Hva lærer du?

  Denne videreutdanningen er et samarbeid mellom OsloMet – storbyuniversitetet og VID vitenskapelige høgskole.

  Målgruppen for videreutdanningen er primært ansatte i kommunalt barnevern, men ansatte i statlige og private barnevernsinstitusjoner har også mulighet til å søke opptak.

  Noen sentrale temaer

  • Ulike kunnskapstradisjoner og vurderinger av barnets beste.
  • Innhenting av informasjon i samarbeid med barn og foreldre.
  • Barnets beste i lys av ulike teoretiske innfallsvinkler.
  • Vurdering av barnets beste på ulike arenaer og i ulike beslutningssituasjoner.
 • Semesteroversikt og emneplan

  Valgfritt emne Løper over flere semestre
 • Undervisning og datoer

  Undervisningen har en praksisnær tilnærming og bygger på utøvernes erfaringer. Studiet gjennomføres som et samlingsbasert deltidsstudium på 30 studiepoeng fordelt på to emner á 15 studiepoeng.

  Undervisningen går over to semestre der hvert semester inneholder ett emne. Hvert emne består av tre samlinger á tre dager.

  Besøk studentportalen for mer informasjon om dette studiet (student.oslomet.no).

   

 • Kostnader

 • Bufdirs tilskuddsordning

  Videreutdanningen inngår i Barne- og likestillingsdepartementets tilskuddsordning for barnevernfaglig videreutdanning. Dette betyr at du kun må dekke semesteravgiften selv. 

  Det er også mulig å søke Bufdir om vikarutgifter, reise- og oppholdskostnader, litteraturkjøp og lignende. Merk at du da må søke tilskudd før du har fått svar om opptak på videreutdanningen.

  Se Bufdirs nettside for mer informasjon om ordningen. Merk at søknader om tilskudd behandles av Bufdir og må søkes om via deres side.

Har du noen spørsmål?

Kontakt oss på e-post

Faglig ansvarlig

Laster inn ...

Ansvarlig ved VID vitenskapelige høgskole: Inger Oterholm