Vurdering av barnets beste

Videreutdanning

Videreutdanningen om vurderingen av barnets beste er en del av Bufdirs satsning på kompetanseheving i barnevernet. Hva som vurderes som barnets beste innebærer en avveining av mange ulike hensyn som drøftes i utdanningen. Videreutdanningen er på masternivå og kan inngå i en mastergrad.

 • Opptakskrav og poeng

  Opptakskrav

  Fullført bachelorgrad eller tilsvarende grad, og ansettelse i barnevern.

  Poengberegning og rangering

  Kvalifiserte søkere rangeres etter karaktergjennomsnittet for sin bachelorutdanning (eller tilsvarende utdanning).

  Søkere som trenger videreutdanning for å fylle kompetansekravene som vil gjelde fra 2031 prioriteres i opptaket til denne videreutdanningen. Du må dokumentere dette med en skriftlig bekreftelse fra egen arbeidsgiver om at du har behov for å ta videreutdanning. Bekreftelsen må være datert samme år som du søker opptak.

  Dersom studieplassene ikke fylles opp av søkere med bekreftelse fra arbeidsgiver, vil søkere med hovedstilling i kommunal barnevernstjeneste prioriteres før andre kvalifiserte søkere.

  Med hovedstilling menes minimum 50 prosents ansettelse.

  Dersom det fortsatt er ledige plasser vil kvalifiserte søkere med stilling i statlig og privat barnevern gis opptak.

 • Slik søker du

  For å søke må du registrere søknad i Søknadsweb (fsweb.no). Du må registrere opplysninger om deg selv og laste opp relevant dokumentasjon.

  Velg "ny søknad" og gå til "Videreutdanning og oppdragsstudier". Deretter "Oppdragsstudier Fakultet for samfunnsvitenskap".

  Du kan registrere søknad mellom 1. februar til og med 15. april. Vi oppfordrer deg til å registrere søknad så tidlig som mulig.

  Svar på søknad sendes innen utgangen av april, før fristen for å søke tilskudd fra Bufdir.

 • Hva lærer du?

  Denne videreutdanningen er et samarbeid mellom OsloMet – storbyuniversitetet og VID vitenskapelige høgskole.

  Målgruppen for videreutdanningen er primært ansatte i kommunalt barnevern, men ansatte i statlige og private barnevernsinstitusjoner har også mulighet til å søke opptak.

  Du vil blant annet lære om

  • ulike kunnskapstradisjoner og vurderinger av barnets beste
  • innhenting av informasjon i samarbeid med barn og foreldre
  • barnets beste i lys av ulike teoretiske innfallsvinkler
  • vurdering av barnets beste på ulike arenaer og i ulike beslutningssituasjoner
 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre
 • Hvordan foregår undervisningen?

  Undervisningen har en praksisnær tilnærming og bygger på utøvernes erfaringer. Studiet gjennomføres som et samlingsbasert deltidsstudium på 30 studiepoeng fordelt på to emner á 15 studiepoeng.

  Undervisningen går over to semestre der hvert semester inneholder ett emne. Hvert emne består av tre samlinger á tre dager.

 • Hva koster det?

 • Bufdirs tilskuddsordning

  Videreutdanningen inngår i Barne- og likestillingsdepartementets tilskuddsordning for barnevernfaglig videreutdanning. Dette betyr at du kun må dekke semesteravgiften selv. 

  Det er også mulig å søke Bufdir om vikarutgifter, reise- og oppholdskostnader, litteraturkjøp og lignende.

  Se Bufdirs nettside for mer informasjon om ordningen. Merk at søknader om tilskudd behandles av Bufdir og må søkes om via deres side.

Har du noen spørsmål?

Kontakt oss på e-post