Opptakskrav for bachelorstudiet i fotojournalistikk

I tillegg til generell studiekompetanse kreves en godkjent todelt opptaksprøve som består av arbeidsprøver og hjemmeprøve. Det er anledning til å velge mellom eller kombinere stillbilder og video. Søkerne blir rangert på grunnlag av resultatet av opptaksprøven kombinert med ordinær poengberegning. Du må søke på studiet på vanlig måte via Samordna opptak innenfor de vanlige fristene.

For å være kvalifisert for opptak til bachelorstudiet i fotojournalistikk kreves både generell studiekompetanse (eller godkjent realkompetanse) og godkjent opptaksprøve.

Du må lese all informasjonen du finner på denne siden, inkludert lenker.

Søknad til studiet

Opptaket til bachelorstudiet i fotojournalistikk skjer via det landsbaserte, samordna opptaket. Du må derfor søke studiet via Samordna opptak. Ordinær søknadsfrist er 20. april, men enkelte søkergrupper har søknadsfrist 1. mars.

Informasjon om selve søknads- og opptaksprosessen finner du på nettsidene til Samordna opptak, der du også oppretter nettsøknad.

Studiekoden for bachelorstudiet i fotojournalistikk er 215 848. Denne koden skal du bruke når du søker studiet.

Opptaksprøven

Opptaksprøven består av arbeidsprøver og hjemmeprøve.

Se egne retningslinjer for opptaksprøvene

Opptaksprøven regnes som godkjent når både arbeidsprøvene og hjemmeprøven er godkjent.

Alle arbeidsprøvene skal leveres elektronisk. Innleveringsportalen åpner 1. mai.

 • Frister og tidsplan for opptaksprøven 2018

  15. april: Ordinær søknadsfrist i det samordnete opptaket.

  25. aprilHjemmeprøven blir tilgjengelig på nett.

  1. mai: Side for opplasting av opptaksprøve blir tilgjengelig.

  15. mai: Frist for opplasting av arbeidsprøvene og besvarelsen på hjemmeprøven.

  Uke 26: Brev med resultatet av opptaksprøven sendes ut.

  Ca. 24. juni: Brevene går med posten.

  20. juli: Resultatet av hovedopptaket legges ut på nettsøknaden på samordnaopptak.no.

  26. juli: Svarfrist for hovedopptaket (gjør oppmerksom på at denne fristen kan endres).

  29. juli: Eventuelt suppleringsopptak.

  Det kan dessverre ikke gis utsettelse på fristen 15. mai for opplasting av opptaksprøven.

 • Innlevering og retningslinjer

  Ta kontakt for informasjon om tidligere opptaksprøver.

 • Vurdering av opptaksprøven

  Etter at resultatet av opptaksprøven foreligger, blir de kvalifiserte søkerne rangert. Dette skjer ved poengberegning etter de ordinære reglene for opptak til høyere utdanning.

  I tillegg gis det poeng for de godkjente opptaksprøvene.

 • Saksbehandling av søknaden

  Parallelt med vurdering av opptaksprøven saksbehandles søknaden i det samordnete opptaket.

  Etter at søknad om studieplass er registrert vil søkerne få tilsendt et følgeskjema som skal sendes inn sammen med bekreftede kopier av vitnemål og attester. Dette skal sendes inn slik det er forklart i følgebrevet til følgeskjemaet. Her gjelder de samme prosedyrene som for resten av søknadsalternativene i det samordnete opptaket.

  Se Samordna opptaks nettsider for informasjon om den ordinære opptaksprosessen.

 • Resultat av opptaksprøven

  Når resultatet av opptaksprøven sendes ut i løpet av uke 24, blir det oppgitt hvorvidt opptaksprøven er godkjent. Dessuten oppgis poengsummen for opptaksprøven, for de søkerne som har fått denne godkjent.

  Den totale poengsummen (poeng for opptaksprøven + ordinær poengberegning) blir oppgitt først når resultatet av hovedopptaket er tilgjengelig fra 20. juli. Ikke-kvalifiserte søkere blir ikke poengberegnet.

 • Rangering og poengberegning

  Arbeidsprøvene og hjemmeprøven blir vurdert av en bedømmelseskomité med to interne medlemmer, oppnevnt av Fakultet for samfunnsvitenskap.

  Ved uenighet skal komitéen utvides med ett medlem som også er oppnevnt av fakultetet. Søkernes besvarelser blir anonymisert før bedømmelsen og det blir utarbeidet en sensorveiledning.

  Du får opplysninger om begrunnelse og klageadgang sammen med resultatet av vurderingen av opptaksprøven.

  Rangeringsregler

  Vi rangerer (poengberegner) bare de søkerne som får godkjent opptaksprøven og i tillegg oppfyller kravene til generell studiekompetanse.

  Den endelige poengsettingen av opptaksprøven skjer ved at vi bruker en skala fra 1 – 6, der 6 er beste resultat. Poengene fra opptaksprøven regnes ut med én desimal, rundes av og multipliseres med 6. Søkere som får godkjent opptaksprøven kan dermed få fra 6 – 36 poeng for denne.

  Ved poengsetting av opptaksprøven benyttes denne vektingen:

  • Arbeidsprøvene teller 1/3 (én tredjedel).
  • Hjemmeprøven teller 2/3 (to tredjedeler).

  Ordinære poeng og poengene for opptaksprøven summeres og utgjør den totale poengsummen ved opptak til bachelorstudiet i fotojournalistikk. Du finner reglene for ordinær poengberegning på Samordna opptaks nettsider.

  Dersom søker har fått godkjent realkompetanse for studiet (inkludert at opptaksprøven er bestått), tildeles eventuell studieplass etter skjønnsmessig vurdering. Det samme gjelder for andre søkergrupper som ikke kan poengberegnes.

 • Adresseendringer og tidlig opptak

  Adresseendringer

  Eventuelle adresseendringer må du melde til OsloMet – storbyuniversitetet, Fakultet for samfunnsvitenskap, Postboks 4 St. Olavs Plass, 0130 Oslo.

  I tillegg må du endre adresse inne på nettsøknaden din på Samordna opptak sine nettsider.

  Tidlig opptak

  Noen av dere krysser av for tidlig opptak. Det kan dessverre ikke gis tidlig opptak til bachelorstudiet i fotojournalistikk. Dette skyldes tidsrammene for opptaksprøven.

 • Har du spørsmål?

  Generelle spørsmål som gjelder opptaksprøven kan rettes til Fakultet for samfunnsvitenskap:

  Spørsmål om ordinær saksbehandling av søknaden rettes til Seksjon for opptak og veiledning: t eller  

  Unntak fra dette er hvis du har Samordna opptak som saksbehandler, da må du ringe 815 48 240.

 • Statistikk

  Statistikk over opptaket til bachelorstudiet i fotojournalistikk 2007 til 2014.

  2014

  • Antall studieplasser: 12
  • Antall søkere totalt: 419
  • Antall førstevalgsøkere: 101
  • Tema for hjemmeprøven: Engasjement

  2013

  • Antall studieplasser: 12
  • Antall søkere totalt: 464
  • Antall førstevalgsøkere: 112
  • Tema for hjemmeprøven: Arbeid
  • Antall innsendte opptaksprøver: 42
  • Antall godkjente opptaksprøver: 15

  2012

  • Antall studieplasser: 12
  • Antall søkere totalt: 543
  • Antall førstevalgsøkere: 145
  • Tema for hjemmeprøven: Fellesskap
  • Antall innsendte opptaksprøver: 45
  • Antall godkjente opptaksprøver: 14

  2011

  • Antall studieplasser: 12
  • Antall søkere totalt: 705
  • Antall førstevalgsøkere: 144
  • Tema for hjemmeprøven: Transport
  • Antall innsendte opptaksprøver: 44
  • Antall godkjente opptaksprøver: 18

  2010

  • Antall studieplasser: 12
  • Antall søkere totalt: 979
  • Antall førstevalgsøkere: 196
  • Tema for hjemmeprøven: Forandring
  • Antall innsendte opptaksprøver: 50
  • Antall godkjente opptaksprøver: 14

  2009

  • Antall studieplasser: 12
  • Antall søkere totalt: 1217
  • Antall førstevalgsøkere: 294
  • Tema for hjemmeprøven: Mot
  • Antall innsendte opptaksprøver: 62
  • Antall godkjente opptaksprøver: 14

  2008

  • Antall studieplasser: 12
  • Antall søkere totalt: 739
  • Antall førstevalgsøkere: 231
  • Tema for hjemmeprøven: Møteplass i det offentlige rom
  • Antall innsendte opptaksprøver: 49
  • Antall godkjente opptaksprøver: 19

  2007

  • Antall studieplasser: 12
  • Antall søkere totalt: 801
  • Antall førstevalgsøkere: 242
  • Tema for hjemmeprøven: Arbeidslivsreportasje
  • Antall innsendte opptaksprøver: 70
  • Antall godkjente opptaksprøver: 21