Retningslinjer for opptak til Tolking i offentlig sektor (grunnmodul og bachelor)

Retningslinjer om opptaksprøve, alternative opptaksgrunnlag og rangering av søkere til bachelorstudium i tolking i offentlig sektor (180 studiepoeng) og tolking i offentlig sektor (30 studiepoeng) ved OsloMet – storbyuniversitetet.

Fastsatt av Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier 20.09.2018 i henhold til universitets- og høyskoleloven § 3-6 første til tredje ledd og femte ledd, forskrift om opptak til høgre utdanning, forskrift om opptak til studier ved OsloMet – storbyuniversitetet, programplan for bachelorstudium i tolking i offentlig sektor og vedtatt plan for tolking i offentlig sektor (30 studiepoeng). Endringer gjort 10.07.2019 på bakgrunn av Kunnskapsdepartementets Rundskriv F-03-18 Forskrift om opptak til høgre utdanning datert 23.11.2018.

Kapittel 1: Innledende bestemmelser

1.1. Formål

Formålet med disse retningslinjene er å utfylle lov- og forskriftsbestemmelser med tilhørende rundskriv samt program- og emneplanenes bestemmelser om opptak til bachelorstudium tolking i offentlig sektor og studieprogrammet tolking i offentlig sektor ved OsloMet. Enhver skal gjennom retningslinjene kunne sette seg inn i hvordan opptaket og opptaksprøven foregår.

1.2. Virkeområde

Retningslinjene gjelder opptak til bachelorstudium tolking i offentlig sektor (180 studiepoeng) og studieprogrammet tolking i offentlig sektor (30 studiepoeng) ved OsloMet – storbyuniversitetet (heretter OsloMet). 

Retningslinjene regulerer:

1.3. Opptakskrav

Opptakskrav fremgår av det enkelte studies program- eller emneplan. Opptakskrav er generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse og bestått Tospråktesten. Testresultatet som opptaksgrunnlag er gyldig i 5 år. Det finnes alternativer til bestått Tospråktesten for å dokumentere de nødvendige språkkunnskaper (se kapittel 3 nedenfor).

Kapittel 2: Tospråktesten

Tospråktesten er en muntlig prøve for potensielle tolker. OsloMet tilbyr testing to ganger i året over hele Norge.

Mer informasjon om retningslinjer for Tospråktesten.

Kapittel 3: Alternativer til Tospråktesten for å dokumentere språkkunnskaper

3.1. Alternative grunnlag som kan erstatte opptaksprøve og dokumentasjon av disse

Følgende kan erstatte tilfredsstillende resultat på Tospråktesten:

Søker som vil bruke et av disse alternative grunnlagene for å søke om opptak til studiene må selv gi beskjed om dette til OsloMet og dokumentere sitt resultat.

3.2. Poengberegning for de alternative opptaksgrunnlagene

Autorisasjonsprøven i tolking

Når Autorisasjonsprøven i tolking benyttes som opptaksgrunnlag i stedet for opptaksprøven, tildeles søker maksimal poengsum (100 poeng) i stedet for prøveresultat.

Autorisasjonsprøven i oversettelse

Når Autorisasjonsprøven i oversettelse benyttes som opptaksgrunnlag i stedet for opptaksprøven, tildeles søker maksimal poengsum (97 poeng) i stedet for prøveresultat.

Bachelorgrad i oversettelse

Når bachelorgrad i oversettelse benyttes som opptaksgrunnlag i stedet for opptaksprøven, tildeles søker maksimal poengsum (97 poeng) i stedet for prøveresultat.

Grunnemnet Innføring i tolking i offentlig sektor

Når Grunnemnet Innføring i tolking i offentlig sektor (30 studiepoeng) benyttes som opptaksgrunnlag i stedet for opptaksprøven, tildeles søker følgende poengsum i stedet for prøveresultat:

For karakter F gis det ikke poeng.

Kapittel 4: Rangering av søkere

4.1. Tilfellene hvor det rangeres

Når det er flere kvalifiserte søkere enn det er ledige studieplasser på et tolkespråk, må søkerne til dette tolkespråket rangeres innen denne gruppen av søkere.

4.2. Hvordan det rangeres

Rangeringen gjøres på grunnlag av poeng fra Tospråktesten eller alternativ til Tospråktesten, se kapittel 3 ovenfor.

4.3. Hvilket resultat som legges til grunn i rangeringen

Dersom søker har flere gyldige prøveresultater og/eller alternativer til Tospråktesten, er det beste resultat som gjelder i rangeringen.