Statistikk med Stata – Forkurs til Statistiske Metoder

Etterutdanning

Programmering i statistikkprogrammer er avgjørende for å kunne bearbeide og analysere store datasett. Dette kurset gir deltagerne grunnleggende ferdigheter som kreves for å analysere tallmateriale i Stata.

 • Om kurset

  Målgruppe

  Kurset går over to dager og er tilpasset ph.d.-stipendiater som skal delta på emnet Statistiske metoder og analysedesign og som har lite eller ingen erfaring med statistikkprogrammet Stata fra før. Ved ledige plasser er emnet åpent for andre interesserte. 

  Forkunnskapskrav

  Emnet er særlig velegnet for personer som har erfaring med statistikk, men som ikke har benyttet statistikkprogrammet Stata før. Personer uten forkunnskaper i statistiske analyser kan også få utbytte av forkurset, men dette vil normalt kreve noe ekstrainnsats.

  Innhold

  Kurset starter med en generell introduksjon til statistikkprogrammet Stata, inkludert hvordan man åpner og laster inn data. Deretter går vi gjennom syntaks, noen viktige kommandoer, samt hvordan Stata kan gi hjelp i form av forklaringer og tips. Forskjellen mellom numeriske og alfanumeriske variabler blir presentert, og vi viser hvordan variabler kan gis navn og merkelapp slik at de blir enklere å bruke. 

  Etter hvert skal vi gjøre oss bedre kjent med datamaterialet, og blant annet undersøke hvor mye manglende informasjon det er for utvalgte variabler. Fordeler og mulige fallgruver knyttet til omkoding av variabler blir dekket inngående. Både enkel og mer avansert presentasjon av deskriptiv statistikk dekkes også i kurset, og vi skal blant annet vise ulike måter å presentere tallmaterialet grafisk på. 

  Mot slutten av kurset skal vi se på sammenhengen mellom to eller flere variabler ved hjelp av korrelasjonsmatriser og lineære regresjonsanalyser. Deretter vil vi se hvordan regresjonsresultatene presenteres grafisk og i tabeller.

  Læringsutbytte

  Etter fullført kurs har kandidaten følgende læringsutbytte, definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

  Kunnskap

  • har kjennskap til ulike kommandoer (f.eks. ’tabulate’, ‘summarize’, ‘if’, ‘recode’, ‘generate’, ‘regress’) i statistikkprogrammet Stata. 
  • har inngående kunnskaper om hvordan man løser forskjellige tekniske og praktiske utfordringer i bearbeiding og tilrettelegging av data for analyser. 
  • har oversikt over hvilke muligheter og begrensninger som finnes for ulike typer variabler (kontinuerlig, kategorisk og dikotom). 

  Ferdigheter

  • kan tilrettelegge data for analyser i Stata. 
  • kan kode om og lage nye variabler.
  • kan få ut deskriptiv statistikk 
  • kan estimere en enkel lineær regresjonsanalyse (OLS)
  • kan presentere resultater i tabeller og grafisk

  Generell kompetanse 

  • vet at de valgene man tar i omkoding og operasjonalisering av variabler kan ha stor innvirkning på resultatene fra analysen. 
  • er bevisst rundt forskningsetiske prinsipper om etterprøvbarhet og åpenhet.

  Arbeids- og undervisningsformer

  Emnet gjennomføres primært som arbeid med ulike øvelser i laben. Det vil også være innslag av undervisning, samt diskusjoner og gruppearbeid. 

  Vi kommer til å benytte oss av åpent tilgjengelige datasett, og deltakerne trenger derfor ikke tilgang til sitt eget datamateriale. Det kan imidlertid være en fordel å ha data fra sitt eget ph.d.-prosjekt slik at oppgavene blir mer relevant for det kursdeltakerne jobber med til daglig. 

  Kurset går over 2 dager med lab og undervisning fra kl. 09:00 til 16:00. 

  Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

  Aktiv deltakelse i laben/ undervisning er en forutsetning for å få fullt utbytte av kurset.
  Det er ingen arbeidskrav som må leveres for å få godkjent deltakelse på kurset.

  Vurderings-/eksamensform og sensorordning. Vurderingsuttrykk

  Det er ingen eksamen eller annen vurdering av kandidatene på dette forkurset.

  Kursbevis

  Etter fullført kurs vil deltakerne få utlevert kursbevis.

 • Søknad og opptak

  Dette kurset er primært lagt til rette for ph.d.-stipendiater som skal delta på Statistiske metoder og analysedesign.

  Dersom det er ledige plasser, vil det åpnes for at (i) deltagere i Statistiske Metoder som ikke er ph.d.-stipendiater, (ii) interesserte masterstudenter ved OsloMet, og (iii) interesserte OsloMet-ansatte kan delta, i prioritert rekkefølge.

  Høsten 2024

  Ta kontakt med senteradministrasjonen dersom du ønsker å bli varslet når opptaket åpner.

 • Pensum

  Stata har omfattende dokumentasjon av alle kommandoer, med eksempler (>17,000 sider). Disse manualene er tilgjengelig via stata (stata.com) og inneholder alt man trenger for å gjennomføre emnet.

  Pensumlitteraturen utfyller manualene og kan være nyttige oppslagsverk.

  Totalt antall sider: 544

  Bøker

  • Ringdal, K. & Wiborg, Ø. (2017). Lær deg Stata - innføring i statistisk dataanalyse. [295 sider]
  • Cameron, A. C. & Trivedi, P.K. (2022). Microeconometrics Using Stata. Volume I: Cross-Sectional and Panel Regression Methods. Stata Press. Pages 1-204 and 709-754. [249 sider]

  Anbefalt tilleggslitteratur, som blant annet dekker mer avansert bruk av Stata

  • Long, J. S. (2009). The Workflow of Data Analysis Using Stata. Stata Press. 
  • Baum, C. F. (2016). An Introduction to Stata Programming. Stata Press. 
  • Mehmetoglu, M. & Jakobsen, T. G. (2016). Applied Statistics using Stata: A Guide for the Social Sciences. Thousand Oaks, CA: Sage. 

Har du spørsmål om kurset?

Dette kurset driftes av Senter for profesjonsforskning.

Dersom du har spørsmål om opptak- og søknadsprosessen, vennligst kontakt senteradministrasjonen.