Kunst og håndverk 1, 1.-10. trinn (Kompetanse for kvalitet)

Videreutdanning

Dette er et tilbud til deg som er lærer i grunnskolen og ønsker fagdidaktisk kunnskap og praktisk erfaring i kunst- og håndverksfaget med utgangspunkt i Kunnskapsløftet 2020.

Lærere kan søke på ledige studieplasser uten vikar- og stipendordning fra Utdanningsdirektoratet fra 21. mai. 

 • Studiestart

  Informasjon om studiestart, timeplaner, pensum og mye mer finner du på studiestartsiden (student.oslomet.no).

 • Opptakskrav

  Opptakskrav er bestått lærerutdanning innrettet for undervisning i grunnskolen. Søkere med bestått førskole- eller barnehagelærerutdanning må i tillegg dokumentere PAPS 1+2 eller GLSM 60 studiepoeng. Søkere med kun GLSM 30 studiepoeng eller PAPS 1 må i tillegg dokumentere 30 studiepoeng i matematikk eller norsk rettet mot barnetrinnet.

  Studenter som får studieplass, må være i arbeid som lærer eller ha kontakt med en skole der det er mulig å ta aktivt del i undervisningen i Kunst og håndverk. 

  Kravet om bestått lærerutdanning kan fravikes dersom søkeren kun mangler faget hun/han søker på, for å fullføre lærerutdanningen sin.

  Språkkrav og godkjenning av utenlandsk høyere utdanning

  Søkere med morsmål fra land utenfor Norden må dokumentere norsk og engelsk tilsvarende kravet til generell studiekompetanse (samordnaopptak.no) 

  Barnehage- eller lærerutdanning fra utlandet må være godkjent som «Styrer og pedagogisk leder i barnehage» eller «Lærer i grunnopplæring og/eller morsmålslærer» enten av Utdanningsdirektoratet, NOKUT eller Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (hkdir.no)

  Spørsmål

  Spørsmål om opptakskrav til studiet rettes til opptak@oslomet.no

 • Slik søker du

  Søknadsprosessen er todelt. Det må søkes til Utdanningsdirektoratet (udir.no) med søknadsfrist 1. mars. Deretter skal prioriterte søkere søke opptak ved OsloMet. Søkere som er prioritert for studieplass ved OsloMet av Udir vil motta e-post med informasjon om opptak og søknadsfrist i begynnelsen av mai.

  Studieplassene er forbeholdt søkere som er prioritert av Utdanningsdirektoratet gjennom strategien Kompetanse for kvalitet.

  Ofte stilte spørsmål om Kompetanse for kvalitet

 • Hva lærer du?

  Kunst og håndverk 1 omfatter kunnskap om varierte og praktiske arbeidsmåter i faget.

  Gjennom studiet lærer du å videreutvikle din kompetanse i å legge til rette for skapende, utforskende og praktisk læring, og utvikle en praksis som blant annet ivaretar tverrfaglige perspektiver, dybdelæring og en forståelse av læreplanen som arbeidsdokument. Videreutdanningen skal gjøre deg i stand til å styrke det profesjonsfaglige samarbeidet i skolen.  

  I tråd med innholdet i Kunnskapsløftet 2020, vektlegges utforskende tilnærminger og bruk av digitale verktøy i tillegg til praktisk arbeid med materialer. Profesjonsfaglig digital kompetanse er integrert i studiet, både som et eget tema og som redskap i studentenes egen læringsprosess.

  I tillegg vektlegges erfaringsdeling og diskusjon knyttet til faglige emner og utforming av læringsaktiviteter for elevene.

  Egnede digitale verktøy og plattformer blir brukt aktivt i undervisningen, både til utprøving, produksjon, deling og samhandling. Samtidig forventes det at studentene skal kunne orientere seg i digitale verktøy som egner seg for å legge til rette for elevenes skapende arbeidsprosesser.

  Studentene skal gjennom studiet videreutvikle sin kompetanse i kunst og håndverk, i møte med nye faglige utfordringer i et flerkulturelt og multimedialt samfunn i skolen.

  Videreutdanningen vil ha en tydelig praksisforankring. Et mål er læring gjennom kompetanseutvikling på egen arbeidsplass og utvikling av læringsfellesskapet studentene imellom. 

  Gjennom studiet skal studenten også videreutvikle egen vurderingspraksis. Områder som lærelyst og skriftlig/muntlig underveisvurdering vil få et ekstra fokus gjennom studiet.

  Studentene vil få veiledning i å utvikle sin vurderingspraksis gjennom tolkning og forståelse av sammenhengen mellom kompetansemål og de ulike delene av læreplanen for fag. 

  Fagdidaktiske problemstillinger utgjør en sentral del av studiet. Gjennom innføring og utprøving i ulike teknikker, verktøy og materialer vil studentene få mulighet til å jobbe utforskende og eksperimenterende, og reflektere over egne kunst- og designprosesser.

  Videreutdanningen består av to emner à 15 studiepoeng, hvor det ene tilbys i høstsemesteret og det andre i vårsemesteret.

  Todimensjonale uttrykk (15 stp., høstsemesteret)

  • Formidling av kunst, kultur og miljø i undervisning.
  • Fra idé til ferdig produkt gjennom praktisk skapende arbeid i ulike medier.
  • Formidling gjennom digitale medier og visuell dokumentasjon.
  • Formidling og skoleutvikling gjennom lokalt FoU arbeid.

  Tredimensjonal form (15 stp., vårsemesteret)

  • Arkitektur, skulptur, design og miljø.
  • Skapende arbeid med arkitektur, skulptur og design.
  • Digital formidling av arkitektur, skulptur, design og miljø.
  • Innovasjon og entreprenørskap.

  Videreutdanningen retter seg mot 1.-10- trinn, med et differensiert tilbud for de ulike klassetrinn. 

  Se programplan på student.oslomet.no

 • Hvordan foregår undervisningen?

  Kunst og håndverk 1 er et delvis nettbasert studium med hybrid løsning.  Videreutdanningen er tilpasset studenter som på grunn av bosted, arbeids- eller livssituasjon ikke har anledning til å studere fast ved universitetets campus. Du kan følge samlingene heldigitalt eller møte fysisk på campus.

  For å kunne gjennomføre videreutdanningen heldigitalt, må du ha tilgang til pc, aktuell gratis programvare og materialer. Den fysiske og digitale undervisningen vil være samkjørt.

  I videreutdanningen skal studentene kunne samskape i et digitalt rom, gjennom en hybridløsning, samtidig som de får jobbe taktilt der de er. Studentaktivitet er sentralt i studiet. 

  Videreutdanningen er organisert med tre samlinger i hvert semester.  Fordi studieløpet legges i en hybrid form, vil verkstedsopplæring ha et overordnet fokus som har overføringsverdi til lignende verktøy og materialer som er tilgjengelig for studentene som ikke deltar på campus.

  En del av undervisningen vil også suppleres med digitale ressurser som bidrar til at praktisk opplæring kan skje asynkront. 

  Det vil bli gitt undervisning og veiledning i sentrale deler av fagområdet, og studiemodulenes innhold vil veksle mellom teoretisk kunnskap, praktisk erfaring og didaktisk refleksjon. Det forutsettes at studenten tilegner seg innsikt og ferdigheter gjennom varierte læringsformer, både digitale og fysiske.

  Det gis to arbeidskrav hvert semester. Formålet med arbeidskravene er at studentene selv skal erfare det som har vært gjennomgått i et emne gjennom eget praktisk arbeid og utprøving.

  Arbeidskravene vil være knyttet til faglig refleksjon, tekniske og praktiske erfaringer samt utprøving og kunnskapsdeling på egen skole. Innholdet i arbeidskravene danner det faglige grunnlaget for å kunne gjennomføre eksamen. Arbeidskravene er fleksible nok til å kunne tilpasses trinnet som studenten har ved sin arbeidsplass. 

 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  1. semester
  2. semester
 • Hva koster det?

 • Om Kompetanse for kvalitet – videreutdanning for lærere

  Kompetanse for kvalitet er en satsing på videreutdanning for lærere og skoleledere som skal bidra til god faglig og pedagogisk kvalitet i grunnopplæringen for å styrke elevenes læring. Videreutdanningstilbudene skal bidra til at flest mulig lærere har kompetanse i tråd med kompetansekravene til undervisning, som beskrevet i opplæringsloven § 10-2.

  "Vi ønsker å styrke elevenes læring for at elevene skal være godt rustet for livslang læring, for fremtidig arbeidsliv og til aktiv deltakelse i samfunnet. Faglig og pedagogisk sterke lærere og kompetente og dyktige ledere er en nøkkel for å oppnå det". Kompetanse for kvalitet - Strategi for videreutdanning for lærere og skoleledere frem mot 2025 (regjeringen.no).

  Du finner informasjon om søknadsprosesser og frister på Utdanningsdirektoratets nettsider (udir.no).

  Finansiering av studiene

  Skoleeier kan motta midler til stipend- eller vikarordning for ansatte som deltar på videreutdanningstilbud igangsatt av Utdanningsdirektoratet. Les mer om finansiering og hvordan midlene kan brukes på Utdanningsdirektoratets nettsider (udir.no)

Administrativ kontaktperson

Laster inn ...

Faglig leder

Laster inn ...

Har du noen spørsmål?

Send en mail til studieadministrasjonen på fakultetet.