Årsmeldinger for Universitetsbiblioteket

Årsmeldingen viser våre fokusområder, tjenester og tilbud for studenter, ansatte og eksterne.

Årsmelding 2020

 • Sammendrag

  Den korte versjonen av årsmeldinga er at sjøl om undervisningen gikk over til å bli digital og tilbudene på campus ble redusert, så fortsatte studentene å komme til biblioteket. OsloMets egne publikasjoner i FilMet, Bokskapet, åpne tidsskrifter fikk en enorm vekst i bruk. Også bruken av kjøpte tidsskrifter, databaser og e-bøker vokste sjøl om tilbudet var mindre i 2020 enn i 2019. Det er mange som deltok på kurs, undervisning og veiledning - over halvparten av OsloMets studenter og ansatte gjorde det også i 2020.

  Universitetsbiblioteket ble nedstengt sammen med resten av OsloMet 12. mars 2020. Etter hvert kom vi i gang med en take-away-løsning der studenter og ansatte kunne få utlevert bøker utenfor biblioteket. I juni åpnet bibliotekene igjen. Siden da har det i stor grad vært digital undervisning på og dermed vesentlig færre studenter på campus. Derfor er det overraskende at besøket til de fysiske bibliotekene kun sank med 52 %.

  Vi ser en sterk økning i bruk av OsloMets egne digitale ressurser: Bokskapet med digitale kurs har hatt en økning i antallet registrerte brukere på hele 234 %. Antallet brukere er nå på 28 000 – altså vesentlig høyere enn antallet studenter og ansatte ved OsloMet – fordi kurs fra OsloMet tas i bruk i etter- og videreutdanning og grunnutdanning også ved andre UH-institusjoner. Det fysiske utlånet sank med 37 % og utgjorde i 2020 2,5 utlånstudent/ansatt ved OsloMet.

  Antallet nedlastinger fra filmarkivet FilMet har økt med 60 %. Vi ser at filmene brukes fra UH-institusjoner over hele landet. Hadde det bare vært våre studenter og ansatte som hadde brukt filmene, ville hver student/ansatt ha sett 17 filmer i 2020.

  De åpne digitale tidsskriftene som OsloMet utgir har hatt en økning i nedlastinger på hele 128%. Tidsskriftene har brukere over hele landet og for så vidt fra hele verden. Hadde det bare vært våre studenter og ansatte som hadde brukt, hadde de lest 32 artikler hver.

  Det digitale utlånet til studenter og ansatte fra bibliotekets kjøpte tidsskrifter og e-bøker, økte fra 69 til 75 utlån pr student/ansatt. Man kunne ha forventet en enda større økning, men tilbudet av tidsskrifter/databaser og innkjøp av e-bøker var vesentlig mindre i 2020 enn i 2019. 

  Universitetsbiblioteket omstilte all undervisning og veiledning til digitale plattformer når nedstengingen kom. Ved UB teller vi ikke bare undervisningstimer, men også antallet studenter og ansatte som møter fram. I 2019 deltok 67 % av OsloMets studenter og ansatte på undervisning, veiledning, kurs eller workshop i regi av UB. I covid-19-året 2020 sank dette til 51 %. Frafallet var sterkest i vårhalvåret.

  Når det gjelder arrangementer så har pandemien ført til økt deltakelse. I 2019 hadde vi 1 263 deltakere på 24 arrangementer. I 2020 har vi hatt 13 arrangementer der de fleste har vært digitale og der vi har registrert 21 000 brukere.

 • Kort om UB

  Universitetsbiblioteket har cirka 66 årsverk betalt av OsloMet. I tillegg kommer cirka 3 årsverk betalt av inntjente midler enten fra andre virksomheter i OsloMet eller eksternt. Ved skifte av stillinger har det vært noe vakanse i 2020.

  Stillingene fordeler seg slik:

  • UB-direktør med stab: 2,5 årsverk.
  • Seksjon for samling og system: 11 årsverk.
  • Akademisk språkpraksis og Studieverkstedet: 8 årsverk.
  • Biblioteket P48: 10,8 årsverk.
  • Helsefagbiblioteket: 8,3 årsverk.
  • Biblioteket Kjeller: 9 årsverk.
  • Biblioteket P35: 7,8 årsverk.
  • Sum: 70,9 årsverk.
  • Regnskap

   Regnskapet for Universitetsbiblioteket for 2019 var på cirka 83 millioner.  I overkant av 50 millioner var lønn. 

   Infrastrukturutgiftene fordelte seg slik:

   • Kopinoravgift: 8,6 millioner mot budsjett 7,7 millioner.
   • Bibsysavgift: 2,3 millioner.
   • Transport av bøker: 1,2 millioner.
   • Kjøp papirbøker: 1,7 millioner.
   • Kjøp e-bøker: 3,4 millioner.
   • Kjøp tidsskrifter: 1,6 millioner.
   • Databaser: 12,3 millioner.

   Kopinoravgiften er knyttet til antall ansatte og studenter ved OsloMet og øker med flere studenter. UB må derfor redusere sine øvrige utgifter for å dekke opp for økninger i antall studenter. 

   Avgiften for bruk av biblioteksystemet Alma med mer (Bibsysavgift) er redusert som følge av ny budsjettmodell i Unit. 
   Transport av bøker er kostnader til interntransport mellom bibliotekene og til andre bibliotek som bestiller fra oss. Utgiftene er redusert som følge av nytt anbud. 

   Kjøp av papirbøker ble redusert som følge av nedstengning ved pandemien. Fra 2019 til 2020 ble det foretatt kutt i antallet digitale tidsskrift og databaser. Likevel økte kostnadene med 1 million kroner. Det gjorde at det ble mindre penger til å kjøpe e-bøker i 2020 enn i 2019.

  • Tilpasning av virksomheten til reduserte rammer i 2021

   I løpet av høsten var personalet involvert i en omfattende prosess for å identifisere tjenester som kunne kuttes for å tilpasse virksomheten til reduserte rammer til UB, samt å øke inntektene.

   Følgende tiltak er gjennomført eller under gjennomføring: 

   • Reduksjon i innlån fra andre bibliotek til OsloMets forskere og studenter.
   • Reduksjon i utlån til andre bibliotek. 
   • Nedlegging av bibliotekets bibliometri-tjeneste overfor forskerne.
   • Nedlegging av ledelse av OsloMets arbeid med opphavsrett.
   • Redusert oppfølging av erstatningskrav for brukere som ikke leverer bøker.
   • Redusert personalarbeid for å jobbe med forskningsformidlingsarrangementer.
   • Kutte ut deltakelse KD-prosjekt for tilrettelegging av pensum for våre studenter med lesehemninger. 
   • Oppsigelse av bibliometri-basen Scopus, reduksjon avisarkivet Atekst, oppsigelse OECD iLibrary.

   Økte inntekter:

   • Fakultetene faktureres for udekkete kostnader for UB knyttet til deres ansatte som får norskopplæring.
   • Høyere timepris for gjennomføring av systematiske litteratursøk for forskerne i forbindelse med oversiktsartikler, rapporter, med mer.
   • Fakturere fakultetene for deres bruk av Gyldendal Rettsdata basert på deres antall jurister.
  • Bibliotekutredningen og samlokalisering av bibliotekene i Pilestredet

   UB fikk i 2019 i oppdrag fra rektor å sette i gang en utredning om struktur for bibliotekene i OsloMet i framtida. Rapporten ble levert 30. juni og er tilgjengelig på ansattsidene til OsloMet (ansatt.oslomet.no).

   Rektors ledermøte behandlet bibliotekutredningen i møte 13. november, hvor det ble gitt tilslutning til at det burde arbeides med forslaget om samlokalisering. Rektor nedsatte en Arbeidsgruppe for samlokalisering av bibliotekene med bred representasjon fra hele OsloMet. Arbeidsgruppen fikk i oppdrag å skrive et beslutningsnotat til rektor. Notatet skal ferdigstilles 15. mars 2021 og danne grunnlag for en beslutning om å gå videre med samlokaliseringsplanene eller ikke. 

 • Fysiske læringsressurser

  • Lokaler

   Samlet har UB OsloMet cirka 1 400 arbeidsplasser for studenter. De er fordelt på 52 grupperom ved de tre bibliotekene i Pilestredet, i underkant av 200 lesesalsplasser, cirka 270 individuelle arbeidsplasser med tilgang til stasjonær PC og i overkant av 500 andre arbeidsplasser fordelt rundt om i bibliotekene. 

   De siste årene har antallet arbeidsplasser økt noe som følge av reduksjon i den fysiske boksamlinga som har gitt plass til flere arbeidsplasser. Studentene etterspør flere arbeidsplasser og sier i brukerundersøkelsen at de foretrekker å arbeide i biblioteket.

  • Tjenester i biblioteklokalene

   Følgende tjenester ytes i de fysiske biblioteklokalene:

   • Betjent skranke med veiledning.
   • Utlånsautomater med mulighet for utlån og levering av fysiske bøker. 
   • Veiledningspunkter der det gis veiledning som kan gå mer i dybden enn spørsmål i skranken. 
   • Tilgang til arbeidsplasser, grupperom, PC-arbeidsplasser og lesesaler. 
   • Tilgang til printere og skannere.
   • IT-veiledning og utlån av teknisk utstyr i Biblioteket P48. 
  • Besøksstatistikk 2020

   Antall besøk i 2020 var 382 000 som var en nedgang på 52 % i forhold til 2020.

 • Mediesamling og bruk

  • Mediesamling

   I oppdragsbrevet for 2019 fikk biblioteket i oppgave å utvikle en policy for medieinnkjøp for biblioteket. Det ble invitert til en arbeidsgruppe med representanter for fakultet, FoU, studieadministrasjon og studenter. 

   Plan for samlingsutvikling ble behandlet av Utdanningsutvalget og FoU-utvalget i desember 2020. 

  • Bøker

   Biblioteket hadde ved utgangen av 2020 153 278 bøker som var en nedgang på cirka 5 000. I tillegg hadde biblioteket 487 654 e-bøker som var en oppgang på litt under 1 000.

   Det var 866 trykte tidsskrifter i bibliotekene og 48 076 elektroniske tidsskrifter. 

  • Fysiske utlån

   Det ble registrert 63 630 fysiske utlån i 2020 – en nedgang på 37 % i forhold til 2019. I tillegg ble det registrert 1 930 utlån av teknisk utstyr, en nedgang på 30 %.

   Fjernlån til andre bibliotek gikk tilbake fra 4 769 i 2019 til kun 326 i 2020.

  • Elektroniske utlån

   Nedlastede artikler økte fra 865 357 i 2019 til 1 500 646 i 2020.

   Utlån av e-bøker ble registrert ned fra 739 000 til 316 847, som skyldes en endring av statistikkføring. 

   Samlet gir dette en økning i digitale lån fra 69 per student og ansatt i 2019, til 75 per bruker.

 • Undervisning og veiledning

  • Deltakere på undervisning, kurs og veiledning i regi av UB i 2020

   Akademisk språkpraksis
   • Norskopplæring studenter: 128 – nedgang på 44 %.
   • Norskopplæring for ansatte: 120 – nedgang 26 %.
   • Veiledning/skrivekurs: 130 – økning på 33 %.
   • Deltakere eksterne workshops: 130 – økning på 68 %.
   • Veiledning forskere: 21 – økning på 200 %.
   Studieverkstedet
   • Veiledning studenter: 425 – nedgang 22 %.
   • Deltakere kurs: 1 026 – nedgang 26 %.
   Bibliotekundervisning
   • Timeplanlagt undervisning 7 498 – nedgang 28 %.
   • Deltakelse åpne kurs 739 – opp 67 %.
   • Veiledning 1 917 – ned 214 %.

   Sum alle som har deltatt på undervisning, veiledning og kurs i regi av UB 12 266 – ned 22 %.

  • Om UBs undervisning og veiledning

   OsloMet ble stengt ned 12. mars 2020. Fra 16. mars ble all undervisning og veiledning fra UB gjennomført digitalt. Vi så da en umiddelbar nedgang i bachelor-studenters deltakelse på undervisning og veiledning. Utover høsten har dette snudd slik at vi samlet har hatt en økning i deltakelse på åpne kurs. 

   Det er fremdeles store forskjeller mellom fakultetene når det gjelder andel av studenter som deltar på undervisning, over 60 % av deltagerne kommer fra fakultet for helsevitenskap (HV).

  • Nytt i 2020: felles kurs i kunnskapsbasert praksis

   Fra høsten 2020 begynte implementeringen av et nytt felles 5 studiepoengs emne i kunnskapsbasert praksis i alle helsevitenskapelige fag. UB utarbeidet undervisningsopplegget for spørsmålsformulering, strukturering og gjennomføring av søk. Kurset ble i sin helhet laget i Canvas i kombinasjon med studentaktive digitale forelesninger i Zoom eller klasserom. Høsten 2020 deltok til sammen 318 førsteårsstudenter fra bioingeniør-, fysioterapi- og vernepleiestudiene på UBs del av kurset.

  • Studer smart-uka

   I uke 42 (12.–16. oktober) ble det årlige arrangementet Studer smart-uka gjennomført for sjette gang. På grunn av covid-19 og de restriksjonene dette medførte, ble hele arrangementet gjennomført digitalt via Zoom. Vi opplevde en betydelig økning i antall deltakere fra ca. 355 deltakere i 2019 til ca. 471 deltakere i 2020. Økningen skyldes nok i stor grad at hele arrangementet var digitalt, og derfor nådde ut til flere.

   Det var planlagt en “miniversjon” av Studer smart-uke på våren, men denne ble avlyst på grunn av for kort tidsfrist ved nedstengingen av universitetet til å legge om til digitalt arrangement. 

   Det ble avholdt 13 kurs fra bibliotekene og Studieverkstedet gjennom uka. Temaene for kursene var: 

   • Søk smart (finn forskning, Google eller fagdatabaser i tillegg til Web of Science og Impact Factor)  
   • Skriv smart (Word og akademisk skriving)  
   • Vurdér smart (kildekritikk)  
   • Referer smart (EndNote, Zotero og kildebruk og APA 7)  
   • Studer smart (Startpakka)

   I tillegg til kursene ble det gjennomført en digital lesestund / Shared reading fra biblioteket og Studieverkstedet. 

 • Forskningsstøtte

  OsloMet legger som universitet stadig mer vekt på forskning, og antall årsverk til faglige stillinger og stipendiater øker fra år til år. UB har organisert sin forskningsstøtte i en egen faggruppe med syv medlemmer. Over 20 ansatte har en vesentlig del av arbeidet sitt knyttet til forskningsstøtte, men det er flere som bidrar i tillegg. De gir tjenester innen litteratursøk og referansehåndteringsprogram. I økende grad får vi mange spørsmål om publisering og om datalagring. UB har arbeidet med policy for implementering av datalagringssystemet Dataverse som er brukt av de fleste andre universiteter i Norge. Vi er også involvert i arbeidsgruppe og styringsgruppe for prosjektet Surveybanken.

  UB har kontaktbibliotekarer mot alle fagfelt som i stor grad er involvert i veiledning av ph.d.-studenter og forskere.

  • Bibliometri

   Som en konsekvens av budsjettet ble bibliometri-teamet avviklet høsten 2020. Bibliometri-teamet har deltatt i større forskningsprosjekter, veiledet enkeltforskere, og hatt innlegg på institutt-, og seksjonsmøter om profilbygging i forskernettverk, siteringsanalyser, samt tradisjonelle og alternative indikatorer og datakilder.

  • Ressursgruppa for litteratursøk

   UB har etablert en egen ressursgruppe for litteratursøk. Gruppa utfører oppdrag på bestilling fra forskere eller forskergrupper.

   Utvalgte aktiviteter i 2020

   I 2020 ble det reist spørsmål ved behovet for tjenesten. Det ble utarbeidet et notat om tjenestens innhold og nødvendighet på oppfordring fra viserektor Per Martin Norheim-Martinsen. Etterpå er det gjennomført en spørreundersøkelse blant medlemmene i UH-institusjonene for kartlegging av lignende tjenesteorganisering i andre institusjoner. Resultatene publiseres som artikkel i 2021.

   Kompetanseheving gjennom deltakelse på seminarer:

   • «Novel Opportunities in Reviews and Evidence Generation».
   • «UHMLG 2020 Spring Forum: Systematic Reviews: Building Our Role & Expertise».
   • «A day with the Cochrane Collaboration Information Retrieval Methods Group».

   Seminarer og nettverksbygging:

   • Gjennomført presentasjon av tjenesten på felles fagdag mellom UB og barnehagelærerutdanningen.
   • Gjennomført seminar og erfaringsdeling om tjenesten etter invitasjon fra Høgskolen i Østfold.
   • Arrangert et åpent, nasjonalt webinar om litteratursøk innen samfunnsvitenskap, samt flere innlegg fra gruppens medlemmer.
   • Planlagt og antatt presentasjon på IATUL-konferansen i Porto (utsatt til 2022).
   Omfang

   Det ble gjennomført 21 oppdrag i 2020. 15 av disse var for Fakultet for helsevitenskap, 3 for SAM og 6 for SVA-institutt. Det ble utfakturert arbeid for 736 timer som gir et gjennomsnitt på 43 timer pr oppdrag.

   Venteliste og kø

   I 2019 opplevde ressursgruppen stor interesse for litteratursøk, noe som resulterte i kø og ventetid på opp mot 6 måneder. Gjennom 2020 har ventetiden gått ned, noe som trolig skyldes at gruppen er blitt styrket med en medarbeider til, at mange konferanser og arrangementer er blitt avlyst som følge av pandemien samt færre innkomne oppdrag på grunn av omdisponering av FoU-tid hos oppdragsgivere.

  • Publikasjoner og foredrag fra UB-ansatte

   UB-ansatte har registrert følgende bidrag i Cristin i 2020:

   • 16 tidsskriftsartikler.
   • 12 konferansebidrag.
   • 2 bøker.
   • 2 del av bok.
   • 1 oversettelse.
   • 2 mediebidrag. 
 • Akademisk språkpraksis

  Enheten Akademisk språkpraksis (AKS) ved UB bidrar til vitenskapelig publisering, fagutvikling og studiekvalitet gjennom forskning og ved å styrke ansattes akademiske tekstkompetanse. Enheten har i tillegg ansvaret for OsloMets norskopplæringstilbud for internasjonalt rekrutterte kollegaer og internasjonale studenter.

  AKS ga norskopplæring til 128 studenter i 2020, av dem 102 om våren og kun 26 om høsten på grunn av færre innreisende utenlandske studenter. Usikkerhet om finansieringen av norskopplæring for ansatte førte til avlysning av en del kurs våren 2020.

  • Kursportefølje fra AKS

   Gjennom OsloMet-akademiet ble det tilbudt følgende kurs:

   • Academic writing course.
   • Oral communication and presentation skills.
   • Presenting and teaching in Norwegian.
   • Writing for international journals, two-day workshop.
   • Kappe workshop.
   • Reading to write.
   • English grammar for researchers.
   • Teaching online.
   • Teaching writing in the disciplines.
   • Experimental writing.
   • Discussing discussions.
   • Seminarrekke masteroppgaven (3 timer, 3 dager).

   AKS har også holdt seminarer og workshops for ph.d.-kandidater om publisering og litteraturgjennomgang, og generelle skrivemetodiske kurs for ph.d.-kandidater og masterstudenter ved LUI, SAM og HV.

   I tillegg har AKS hatt skriveseminar for USN, forskerskolene ved NTNU, UiO, UiA med flere, samt workshop for VID og NMBU.

  • AKS-forskning

   Forskningsgruppa AKS bidrar med undersøkende analyser av språkpraksiser i en flerspråklig og flerkulturell kontekst, med hovedfokus på bruken av norsk og engelsk i høyere utdanning. De deltar i 7 forskningsprosjekter, og har i 2020 publisert 2 vitenskapelige artikler, 2 bøker, 2 populærvitenskapelige artikler og 9 konferansepresentasjoner og foredrag (se Cristin).

 • Studieverkstedet

  Studieverkstedet driver studiestøttende arbeid og tilbyr veiledning og kurs for alle studenter. Vi bidrar med og i prosjekter og ulike tiltak som støtter opp om studentenes læring.

  • Veiledning

   Studieverkstedet hadde i 2020 12–17 skrivementorer (studenter) som dette året har drevet veiledning av andre studenter i oppgaveskriving og studieteknikk. Skrivementorene har hurtig lært seg nye digitale plattformer og tilpasset seg til enhver tids gjeldende smittevernregler. De har utført veiledning på campus når det har vært mulig i tillegg til digital veiledning siden mars 2020.

   Vi hadde til sammen 425 veiledninger, dette er en nedgang fra 547 veiledninger i 2019. Hovedårsaken til nedgang ser vi kan være at vi blitt mer «usynlige» etter at campus har vært (delvis) nedstengt. Studenter som ikke kjenner til oss, vet heller ikke å lete etter oss.

  • Kurs

   Etter nedstengningen i mars 2020 ble kursporteføljen lagt om til digitale flater. Bare enkelte kurs i slutten av mars 2020 ble avlyst på grunn av nedstengningen. Studieverkstedet innhenter kontinuerlig tilbakemeldinger fra kursdeltakerne og vi ser at en pedagogikk med aktivitet og dialog er vesentlig for å fremme læring og unngå passivisering på digitale kurs.

   Studieverkstedet holder mange typer kurs: ulike skrivekurs, studieteknikk-kurs, eksamensforberedende kurs og kurs for studenter med norsk som andrespråk i samarbeid med ulike utdanninger. I tillegg er en del kurs åpne, da disse når studenter som aktivt søker mer kunnskap.

  • Prosjekter

   • «Den gode Studentopplevelsen»: Peer Assisted Learning. Studieverkstedet har blitt involvert i flere prosjekter dette året støttet av DGSO.
   • Peer Assisted Learning (PAL): Studenter leder studiegrupper for 1.årsstudenter i samme fag. Dette er Studieverkstedets eget prosjekt og prosjektleder er Grethe Moen Johansen.
   • Facility Management med Peer Assisted Learning (PAL): I emnet gis studenten pedagogisk kompetanse til bruk for ledelsen for å kunne tilrettelegge for ressursutvikling og livslang læring hos medarbeiderne. Her er tiltaksleder Ellen Nygard (Handelshøyskolen, SAM), vi bidrar med å integrasjon av PAL- pedagogikk i utdanningen.
   • Klar for arbeidslivet: Karrierelæring på timeplanen. Prosjektleder er Bodil Innset (UTD) og Ingunn M. Nilsen bidrar med aktiviteter om læringsstrategier.
   • Skrivekafe for studenter: Studieverkstedet åpnet en skrivekafé for studenter over Zoom 23.10, og har holdt på hver fredag siden. Målet var å skape et skrivefellesskap hvor alle arbeider med egne tekster, men også kan diskutere og gi hverandre råd. Besøket har variert fra 0 til 7 besøkende per gang. Ellers viderefører vi ulike samarbeid som videreutvikling av Startpakka i oppgaveskriving, Shared Reading / Lesestund, Full Pakke-søke og skrivekurs, Studer Smart-uka, PAL-opplæring på ulike utdanninger og så videre.
 • Open research / kunnskapsforvaltning

  • Bokskapet

   Antallet unike brukere av Bokskapet økte fra 8500 i 2019 til 28 391 i 2020 – en økning på 234 %.

   Det er produsert 6 nye helhetlige digitale læreverk i Bokskapet i løpet av 2020, samt revisjoner av eksisterende læreverk.
   Av de 6 nytilkomne læreverkene finner vi:

   • Et samarbeidsprosjekt mellom Det arktiske Universitet UiT og OsloMet – Grunnleggende Radiografi (ansatt.oslomet.no).
   • Et felles-emne innenfor Helsefag, Public Health, publisert som et helhetlig digitalt læreverk i Bokskapet høsten 2020.
   • Videre har en revisjon blitt videreutviklet til et EVU-tilbud. Tilbudet er bygd opp på bakgrunn av det digitale læreverket Epilepsi og helseveiledning. Dette er et 10 studiepoeng EVU-tilbud som kjøres heldigitalt våren 2021 med fulltallig påmelding. 
   • I tillegg ble de obligatoriske smittevernskursene på norsk og engelsk publisert på Bokskapet.

   Ved nedstengingen så vi økt bruk av flere av de digitale læreverkene.

  • ODA/Fagarkivet

   ODA er OsloMets vitenskapelige arkiv som inneholder vitenskapelige artikler fra OsloMets forskere. Fagarkivet inneholder faglige artikler, rapporter fra SVA-instituttene samt utvalgte studentoppgaver.

   Den tekniske driften av arkivene har vært outsourcet og det har vært problemer knyttet til dette. Det gjør blant annet at vi ikke kan levere statistikk på antall nedlastinger fra arkivene.

   I løpet av 2021 vil arkivene gå inn i Units Brage-løsning inntil de integreres i Norsk Vitenarkiv.

   Ved utgangen av 2020 inneholdt OsloMets institusjonelle arkiv, ODA, 3 174 studentoppgaver, 86 doktorgrader, 4 546 vitenskapelige publikasjoner samt 2 238 andre publikasjoner som i stor grad er SVA-rapporter.

  • FilMet

   FilMet er OsloMets åpne arkiv filmarkiv. Det ble lastet opp 495 nye filmer i 2020 mot 435 i 2019.  Antall avspillinger økte fra 251 120 i 2019 til 408 292 i 2020 – en økning på 60 %.

   Total tid for avspilling av FilMet-filmer i 2020 er 24 600 timer.

   Mediasite er en tjeneste som UF-ansatte har brukt til å gi sine studenter digital tilgang til forelesninger. Som følge av pandemien økte antall opplastinger med 1 850 %. Hele 7 800 filmer ble lastet opp i 2020.

  • Åpne tidsskrifter

   UB utgir 16 åpne vitenskapelige tidsskrifter. I 2020 ble det publisert 139 fagfellevurderte artikler i disse tidsskriftene. Antallet nedlastinger økte fra 348 579 i 2019 til 795 825 i 2020 – en økning på 128 %.

  • Skriftserien

   Utgivelsene i OsloMets Skriftserie er del av formidlingen av OsloMets kunnskapsproduksjon. Gjennom Skriftserien utgir OsloMet rapporter og utredninger, fagbøker for ulike profesjonsutdanninger og populariserte fremstillinger av forskningsarbeider, alle med tilknytning til universitetet og universitetets fagtilbud.

   Skriftserien er også utgiver av doktorgradsavhandlinger med opphav i OsloMets doktorgradsprogrammer.

   Utgivelser i Skriftserien (skriftserien.oslomet.no) er basert på redaksjonell vurdering, bearbeiding og kvalitetskontroll. Slik bearbeiding skjer alltid i tett samarbeid med forfatteren(e).

   Salget av dokumenter fra Skriftserien var på 82 i 2020, i tillegg kommer 31 avhandlinger.

  • Strømming av møter og konferanser

   Antallet konferanser og møter som ble strømmet doblet seg fra 30 til 60 i perioden mars–desember 2020 sammenlignet med samme periode året før.

 • Utstillinger og arrangementer

  • Lunsjpåfyll

   Lunsjpåfyll er jevnlige arrangementer i og rundt bibliotekene der ansatte, studenter og andre presenterer en bok eller et tema.

   2020 startet med 6 fysiske arrangementer i Biblioteket P48 og Kjeller der temaene var Afrika, avhengighet, norske spisevaner, samisk kultur, filmvisning og om forfatteren Olga Tokarczuk. Årets siste ordinære OsloMet-arrangement var under kvinnedagsmarkeringen der blant annet Marta Breen gjestet Studenthallen P52 med 200 publikummere til stede.

   Allerede en uke etter nedstengingen av Norge i mars ble det vist et digitalt bokbad om Kjell Aukrust som ville fylt 100 år. Arrangementet hadde over 4 200 visninger første uken.

   Den digitale arrangementsrekken fortsatte med bokbad av Henrik Øxnevad under Pride-markeringen i juni, OsloMet-professor Irene Levin snakket om boken sin «Vi snakket ikke om Holocaust: Mor, jeg og tausheten» i august og Finn Skårderud og Maria Kjos Fonn ble bokbadet mot slutten av 2020.

   En del av disse arrangementene ligger tilgjengelig i FilMet, og til sammen hadde de 13 arrangementene i 2020 over 21 000 tilskuere den første uken de ble vist.

  • Utstillinger i galleriet i Biblioteket P48

   Perioden er preget av covid-19-situasjonen, og dette har begrenset utstillingsaktiviteten i biblioteket i 2020. Det har vært følgende utstillinger:

   • Formskaperne på OsloMet  - Studentutstilling 29.1.–28.2.2020. Utstillingen viste arbeider fra studiet i Fordypning i kunst, håndverk og kultur i barnehagen høsten 2019, med fokus på Samiske tradisjoner, kultur og historie. Inspirasjon er hentet fra en studiereise over Finnmarksvidda.
   • Familien Min! 29.1.–7.2. 2020.
   • iPad-tegninger laget av barn (5–6 år) fra Skistua barnehage i samarbeid med barnevernspedagogstudenter fra OsloMet. Fokuset er familie og kropp.
   • Perioden 12. mars til 12. oktober: Ingen utstillinger grunnet covid-19.
   • Kunst og Vitenskap - Å være en god lærer er en kunst! 12.10.–12.12.2020. Presentasjon av bilder og tekst fra boka «Lærerpraksis og pedagogisk teori»: En vitenskapelig fremstilling av lærerkunsten gjennom ord og bilder. Forfattere: Trine Sofie Dybvikstrand, Hilde Sofie Fjeld (begge fra Høgskolen i Østfold) og Knut Ove Æsøy (OsloMet, LUI).
   • Alt blir bra! - med kunst og håndverk under covid-19. 21.12.2020–31.03.2021. Utstillingen viste arbeider av studenter fra fordypningsstudiet i Ledelse av kunst, håndverk og kultur i barnehagen høsten 2020. Gjennomgangstema er opplevelsen av å være student i en tid preget av covid-19. Teknikker og materialer: Tre, leire, tekstil og visuell kommunikasjon. Biblioteket planlegger filmopptak av utstillingen som kan legges ut på nett.
 • UBs kommunikasjonsgruppe

  UBs kommunikasjonsgruppe arbeider med intern og ekstern informasjon til UBs brukere og ansatte. Dette gjør de primært gjennom UBs nettsider, infoskjermer og i sosiale medier (Facebook, Instagram, og Twitter). 

  Nedstengingen i mars medførte en betydelig økning i arbeid for UBs kommunikasjonsgruppe. Gruppen har hovedsakelig jobbet med å publisere informasjon om de ulike tiltakene, tjenester og tilbud fra UB som til enhver tid var gjeldende.

  • UBs nettsider

   For å synliggjøre UBs ulike tilbud og tjenester under covid-19, ble det opprettet en egen informasjonsboks på UBs forside. Under denne «boksen» ble det laget 3 nye nettsider for å synliggjøre smittevernregler i bibliotekene, tilbud om digitale tjenester og kurs og veiledning. Disse sidene blir jevnlig oppdatert ut ifra gjeldene regler for smittevern og tilbud fra UB. Det ble også gjort et betydelig arbeid med nettsidene i forbindelse med omleggingen til ny databaseliste i Oria.

   Topp 5 nettsider for UB i 2020
   1. Universitetsbibliotekets forside
   2. Databaser og tidsskrifter (sammenlagte tall for ny og gammel side)
   3. APA og referering
   4. Åpningstider og kontakt
   5. EndNote og Zotero
   UB på topp 100-lista på oslomet.no
   • 4. Universitetsbibliotekets forside
   • 7. Databaser og tidsskrifter
   • 11. Databaser (gammel side)
   • 40. Referering (APA, EndNote med mer)
   • 43. APA og referering
   • 69. Åpningstider og kontakt