English version

Retningslinjer for samlingsutvikling

Overordnede retningslinjer for Universitetsbiblioteket ble godkjent av daværende rektor Curt Rice 2. april 2021.

OsloMet – storbyuniversitetet skal være en ledende leverandør av forskningsbasert kunnskap for velferdssamfunnet. Universitetsbiblioteket (UB) OsloMet skal bidra til dette målet ved å tilby en relevant samling som dekker studenter og ansattes behov i forskning og utdanning. UB skal skaffe og tilgjengeliggjøre trykte og digitale kunnskapskilder, fortrinnsvis åpne og elektroniske, innenfor universitetets fagområder. Samlingen skal støtte de til enhver tid strategiske satsinger ved OsloMet. Utviklingen av samlingen skal skje gjennom aktiv dialog med brukerne, og være forankret i studentenes og fagmiljøenes behov og ønsker.  

Retningslinjer for samlingsutvikling

Med samlingsutvikling mener vi materiale som Universitetsbiblioteket kjøper, eller kjøper tilgang til, på vegne av studenter og ansatte ved OsloMet. I tillegg kommer åpne, gratis kilder som biblioteket gjør tilgjengelig.

Samlingen

UBs samling består av trykte og elektroniske kilder, hovedsakelig bøker, tidsskrifter og fagdatabaser, som UB enten eier eller abonnerer på. Den fysiske samlingen er plassert i fire bibliotek og magasin. Den digitale samlingen er tilgjengelig for alle studenter og ansatte ved OsloMet, samt allmenheten når de oppsøker et av bibliotekene våre. Gjennom det norske og internasjonale fjernlånssamarbeidet skaffer vi også materiale som ikke er tilgjengelig i egen samling. Den trykte samlingen skal på sikt ikke øke i omfang.

Tilvekst

Samlingen utvikles basert på brukernes ønsker og behov innenfor de økonomiske rammene som UB til enhver tid har tilgjengelig. I samlingsutviklingsarbeidet anskaffer UB materiale etter prinsippet når det trengs og ikke i tilfelle behov skulle oppstå. Innkjøp baseres på ønsker fra fagansatte og studenter, pensumlitteratur og ønsker om fjernlån. Materiale skaffes innen rimelig tid enten via innkjøp, abonnement eller fjernlån ut ifra en vurdering om det er behov for varig tilgang. Der elektronisk versjon er tilgjengelig, foretrekkes dette fordi det sikrer tilgang uavhengig av sted og antall samtidige brukere. I tillegg til innkjøp gjør UB åpne, digitale kunnskapskilder tilgjengelig for våre brukere.

Anskaffelse skjer i form av:

Elektronisk versjon

Universitetsbiblioteket anskaffer materiale primært i elektronisk form basert på:

Pensumlitteratur 

UB kvalitetssikrer og gjør pensumlistene tilgjengelig for studentene. Pensumlitteraturen skaffes enten via innkjøp eller digitalisering. Antall innkjøpte eksemplarer avhenger av studentkullets størrelse og etterspørsel. For å sikre rask tilgjengelighet foretrekkes elektronisk tilgang i kombinasjon med trykt versjon. 

Prioritering ved innkjøp av medier ved OsloMet

Ved innkjøp og samlingsoppbygging skal UB OsloMet prioritere etter følgende kriterier:

Digitalt framfor analogt

Ved samlingsoppbygging skal UB videreføre OsloMets digitale ambisjoner. Biblioteket bør tilby både digitale kilder og kilder på papir, men hvis UB må velge skal digitale medier som sparer plass og ikke medfører transportkostnader, prioriteres. Det er et mål av alle pensumbøker skal være digitalt tilgjengelig.

Lavest mulig kostnad per utlånt enhet

Det må være et mål for OsloMet å gjøre effektive innkjøp slik at vi får lavest mulig kostnad per bruk eller per lån. Det betyr at UB skal kjøpe inn databaser, tidsskrifter og bøker som blir etterspurt og brukt. Databaser og tidsskrifter som etter en tid viser seg å ha lav bruk i forhold til pris, til tross for markedsføring, kan sies opp til fordel for mer etterspurte kunnskapskilder. Prinsippet om lavest mulig kostnad per enhet utlån skal vanligvis telle mer enn prioritering av strategiske fagområder i OsloMet.

Tilgang til mange, ikke for de få

Biblioteket skal prioritere å ha en oppdatert samling for undervisningsformål og forskningsformål for studenter og ansatte. Ved behov for å prioritere skal man legge vekt på tilgang som kommer mange til gode.

Etterspørselstyrte innkjøp

Ventelister skal reduseres gjennom innkjøp. Biblioteket skal raskt følge opp henvendelser om innkjøp av bøker. Ved forespørsler om innlån skal innkjøp vurderes som alternativ.