English version

Retningslinjer for samlingsutvikling

Overordna retningslinjer for Universitetsbiblioteket vart godkjende av dåverande rektor Curt Rice 2. april 2021.

OsloMet – storbyuniversitetet skal vere ein leiande leverandør av forskingsbasert kunnskap for velferdssamfunnet. Universitetsbiblioteket (UB) OsloMet skal bidra til dette målet ved å tilby ei relevant samling som dekker studentar og behovet til tilsette i forsking og utdanning. 

UB skal skaffe og tilgjengeleggjere trykte og digitale kunnskapskjelder, fortrinnsvis opne og elektroniske, innanfor fagområda til universitetet. 

Samlinga skal støtte dei til kvar tid strategiske satsingane ved OsloMet. Utviklinga av samlinga skal skje gjennom aktiv dialog med brukarane, og vere forankra i behovet til studentane og fagmiljøa og ønsker.

Retningslinjer for samlingsutvikling

Med samlingsutvikling meiner vi materiale som Universitetsbiblioteket kjøper, eller kjøper tilgang til, til studentar og tilsette ved OsloMet. I tillegg kjem opne, gratis kjelder som biblioteket gjer tilgjengeleg.

Samlinga

UBs samling består av trykte og elektroniske kjelder, hovudsakleg bøker, tidsskrift og fagdatabasar, som UB enten eigar eller abonnerer på. Den fysiske samlinga er plassert i fire bibliotek og magasin. 

Den digitale samlinga er tilgjengeleg for alle studentar og tilsette ved OsloMet, og dessutan allmenheten når dei oppsøkjer eit av biblioteka våre. 

Gjennom det norske og internasjonale fjernlånssamarbeidet skaffar vi også materiale som ikkje er tilgjengeleg i eiga samling. Den trykte samlinga skal på sikt ikkje auke i omfang.

Tilvekst

Samlinga blir utvikla basert på ønske og behov til brukarane innanfor dei økonomiske rammene som UB til kvar tid har tilgjengeleg. I samlingsutviklingsarbeidet skaffar UB materiale etter prinsippet når det trengst og ikkje i tilfelle behov skulle oppstå. Innkjøp blir basert på ønske frå fagtilsette og studentar, pensumlitteratur og ønske om fjernlån. 

Materiale blir skaffa innan rimeleg tid enten via innkjøp, abonnement eller fjernlån ut frå ei vurdering om det er behov for varig tilgang. Der elektronisk versjon er tilgjengeleg, blir dette føretrekt fordi det sikrar tilgang uavhengig av stad og talet på samtidige brukarar. 

I tillegg til innkjøp gjer UB opne, digitale kunnskapskjelder tilgjengeleg for brukarane våre.

Anskaffing skjer i form av:

Elektronisk versjon

Universitetsbiblioteket skaffar materiale primært i elektronisk form basert på:

Pensumlitteratur 

UB kvalitetssikrar og gjer pensumlistene tilgjengeleg for studentane. Pensumlitteraturen blir skaffa enten via innkjøp eller digitalisering. Talet på innkjøpte eksemplar avheng av storleiken og etterspurnaden til studentkullet. 

For å sikra rask tilgjengelegheit blir elektronisk tilgang føretrekt i kombinasjon med trykt versjon. 

Prioritering ved innkjøp av medium ved OsloMet

Ved innkjøp og samlingsoppbygging skal UB OsloMet prioritere etter følgjande kriterium:

Digitalt framfor analogt

Ved samlingsoppbygging skal UB føre vidare OsloMets digitale ambisjonar. Biblioteket bør tilby både digitale kjelder og kjelder på papir, men viss UB må velje skal digitale medium som sparer plass og ikkje medfører transportkostnader, bli prioriterte. Det er eit mål at alle pensumbøker skal vere digitalt tilgjengeleg.

Lågast mogleg kostnad per utlånt eining

Det må vere eit mål for OsloMet å gjere effektive innkjøp slik at vi får lågast mogleg kostnad per bruk eller per lån. Det betyr at UB skal kjøpe inn databasar, tidsskrift og bøker som blir etterspurde og brukte. 

Databasar og tidsskrift som etter ei tid viser seg å ha låg bruk i forhold til pris, trass i marknadsføring, kan seiast opp til fordel for meir etterspurde kunnskapskjelder. Prinsippet om lågast mogleg kostnad per eining utlån skal vanlegvis telje meir enn prioritering av strategiske fagområde i OsloMet.

Tilgang til mange, ikkje for dei få

Biblioteket skal prioritere å ha ei oppdatert samling for undervisningsformål og forskingsformål for studentar og tilsette. Ved behov for å prioritere skal ein legge vekt på tilgang som kjem mange til gode.

Etterspurnadsstyrte innkjøp

Ventelister skal reduserast gjennom innkjøp. Biblioteket skal raskt følge opp førespurnader om innkjøp av bøker. Ved førespurnader om innlån skal innkjøp vurderast som alternativ.