English version

Forskning på den nasjonale skolelederutdanningen

Utdanningsledelse er et forskningsfelt som har fått økt oppmerksomhet de siste årene. Fra og med 2009 har et utvalg universiteter og høgskoler tilbudt nasjonale skolelederutdanninger på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier ved OsloMet har fått i oppdrag å forske på utdanningene.

Om prosjektet

Prosjektet gjennomføres i perioden 2020-2024, og har til hensikt å utvikle kunnskap om følgende tema:

Forskningen skal bidra med kunnskap som er nyttig for utdanningsmyndigheter, tilbydere av utdanningene, skoleeiere, skoleledere og for skolers praksiser med tanke på ansatte og elevers læring.  

Prosjektet ledes av professor Marit Aas ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier og gjennomføres i et formalisert samarbeid med NTNU v/Institutt for lærerutdanning (ILU) og HINN v/Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SEPU). 

Prosjektet består av tre delprosjekter og dokumenteres gjennom tre delrapporter og en sluttrapport, samt gjennom artikler i internasjonale forskningsjournaler. 

Les mer om deltakende institusjoner i prosjektet, delprosjektene og publisering. 

 • Om delprosjekt 1

  Kunnskapsoversikt over skoleledelse og skolelederutdanninger 

  Delprosjekt 1 gjennomføres i 2020-2021 og undersøker hva vi vet om ledelse i utvikling av skoler og om skolelederutdanninger som fremmer ledelse av skoleutvikling.

  Vi stiller to hovedspørsmål:

  • Hva kjennetegner ledelse i utvikling av skoler?
  • Hva kjennetegner skolelederprogrammer som fremmer ledelse av skoleutvikling?

  Metodisk tilnærming

  Forskningsspørsmålene bevares ved at vi lager en kort systematisk kunnskapsoversikt av internasjonal og nasjonal forskning innen feltene skoleledelse og skolelederutvikling. At kunnskapsoversikten er kort signaliserer at den har følgende tre begrensninger: 1) det er inkludert artikler publisert i utvalgte fagfellevurderte tidsskrifter; 2) databasesøkene er begrenset til studier publisert mellom 1. januar 2010 og 30. desember 2020; og 3) språk er begrenset til engelsk og de skandinaviske språkene. 

  Mål

  Dette delprosjektet vil gi kunnskap om sammenhenger mellom ledelse og skoleutvikling og om skolelederprogrammer og gi innsikt i hvordan programmer kan fremme ledelse av skoleutvikling. Kunnskapsoversikten vil bidra med viktig kunnskap og danne grunnlag for delprosjekt 1 og 2.   

  Delprosjektleder 

  Førsteamanuensis Fred Carlo Andersen

 • Om delprosjekt 2

  Karakteristikker ved den nasjonale skolelederutdanningen, dens forbedringspotensialer og hvordan den kan forbedres.

  Delprosjekt 2 gjennomføres i 2021-2023 og undersøker sammenhenger mellom oppdragsgivers utforming av den nasjonale skolelederutdanningen og tilbyderes utforming og praktisering av utdanningen samt hvordan utdanningen kan forbedres. 

  Vi stiller to hovedspørsmål:

  • Hva karakteriserer den nasjonale skolelederutdanningen?
  • Hva er utdanningens forbedringspotensialer for læringsaktiviteter
  • Og hvordan kan sammenhenger mellom dem styrkes og forbedres?

  Metode

  For å få innsikt i hva som karakteriserer den nasjonale skolelederutdanningen vil vi analysere sentrale policy- og styringstekster og programplaner for enkelte programmer hos et utvalg tilbydere. Vi vil også undersøke hvordan tilbydere forstår og praktisk løser de nasjonale programoppdragene ved å gjennomføre fokusgruppeintervjuer med de som har programansvar hos tilbyderne.

  For å få innsikt i utdanningens forbedringspotensial for læringsaktiviteter og hvordan sammenhenger mellom dem kan styrkes og forbedres, gjennomfører vi aksjonsforskning på enkelte av programmene som gjennomføres av OsloMet/HINN og NTNU-nettverket.

  Mål

  Dette delprosjektet vil gi utvidet kunnskap om den nasjonale skolelederutdanningens politiske hensikter og om hvordan tilbydere forstår og praktiske løser de nasjonale programoppdragene. Prosjektet vil også gi kunnskap om praksis som kan brukes til å avdekke forbedringspotensialer og forbedre praksiser.

  Delprosjektleder 

  Professor Kirsten Foshaug Vennebo

 • Om delprosjekt 3

  Skolelederutdanning i et «nytte-perspektiv 

  Delprosjekt 3 gjennomføres i 2021-2023 undersøker sammenhenger mellom skolelederutdanningen og endringer i ledelsesutøvelse og skoleutvikling i praksis; utdanningens avtrykk i praksis.

  Vi stiller to hovedspørsmål:

  • I hvilken grad og hvordan har nasjonale skolelederutdanninger betydning for skolelederes egenutvikling i rollen som leder, utvikling av ledelsespraksis i skolen og utvikling av skolen som organisasjon og konteksten den befinner seg i? 
  • Hvilke ytre kontekstuelle forhold kan identifiseres som drivere eller barrierer for at skolelederutdanningene skal få betydning og gi resultater i praksis?  

  Metode

  For å få kunnskap om sammenhengen mellom utdanningens innhold og arbeidsmåter og deltakernes komplekse hverdagspraksis vil vi gjennomføre casestudier. En ambisjon er å følge skolene/lederne over to år for slik å kunne fange opp skolenes organisering og kultur for læring underveis og etter endt utdanningsløp. Casestudiene vil omfatte observasjon av ledergrupper og intervjuer med skoleledere, ledergrupper, avdelingsledergrupper, lærergrupper og representant for skoleeier.

  Mål

  Dette prosjektet vil gi kunnskap om og hvordan lederutdanningen gir avtrykk i praksis. Prosjektet vil gi kunnskap om hvilke ledelsesinitiativ som har ført til ny ledelsespraksis på skolene og hvordan denne praksisen har bidratt til skoleutvikling og endring i skolens læringsmiljø.   

  Delprosjektleder 

  Professor Brit Bolken Ballangrud

 • Medlemmer

   Laster inn ...
  • Deltakende institusjoner

   Prosjektet gjennomføres i et formalisert samarbeid mellom

   OsloMet – storbyuniversitetet
   NTNU v/Institutt for lærerutdanning (ILU)
   HINN v/Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SEPU).

   I prosjektet deltar forskere fra alle tre institusjonene i tillegg til forskere ved Nord Universitetet og Universitetet i Tromsø (UiT), i alt 14 forskere.

  • Aktuelt om prosjektet

   Utdanningsdirektoratet arrangerer tilbydersamlinger for tilbydere av den nasjonale skolelederutdanningen to ganger i året. 

   Prosjektet ble første gang presentert på en tilbydersamling i juni 2020, og videre har tilbydersamlingene i 2021, 2022 og 2023 fungert som gode arenaer for formidling fra forskningen og for drøftinger mellom og innspill fra deltakerne til oss i prosjektgruppa.

   Delprosjekt 1 er gjennomført og dokumentert i delrapport 1 som ble publisert i desember 2021. 

   Delprosjekt 2 er nå også gjennomført. Rapporten fra dette delprosjektet er overlevert Utdanningsdirektoratet. Sammen med delrapport 1, er den tilgjengelig via denne nettsiden under Publikasjoner. Prosjektet har i prosjektperioden vært presentert og drøftet med tilbyderne på flere samlinger.

   I arbeidet med delprosjekt 2 er følgende tre forskningsspørsmål besvart: 1) Hva karakteriserer den nasjonale skolelederutdanningen, 2) hva er dens forbedringspotensialer for læringsaktiviteter og 3) hvordan kan aktiviteter og sammenhenger mellom dem styrkes og forbedres? Forskerspørsmålene er undersøkt gjennom tre metodiske tilnærminger: dokumentanalyse, fokusgruppeintervjuer og aksjonsforskning. 

   Det første spørsmålet er besvart ved hjelp av dokumentanalyser. Først ble det gjennomført en analyse av kravspesifikasjonen for rektorutdanningen fra 2019, der nasjonale myndigheter beskriver hvorfor de ønsker en nasjonal rektorutdanning, hva de ønsker innholdet skal være, og hvordan de tenker seg tilbyderne kan operasjonalisere oppdraget. Dernest ble det gjennomført dokumentanalyser av tilbydernes programplaner for rektorutdanningen og fokusgruppeintervjuer med de faglig ansvarlige for utdanningen for å fange opp tilbydernes operasjonalisering av og praktiske utforming av programmet.

   For å undersøke det andre og tredje forskningsspørsmålet om hva som er den nasjonale skolelederutdanningens forbedringspotensialer for læringsaktiviteter er det gjennomført fire aksjonsforskningsstudier. Disse studiene har undersøkt læringsaktiviteter som alle tilbyderne av utdanningen bruker mye samt nye aspekter ved aktiviteter og nye aktiviteter som prøves ut i utdanningen. Følgende læringsaktiviteter er undersøkt: gruppesamtaler i forlengelsen av forelesninger, veiledningsmøter mellom student, veileder og skoleeier, gruppecoaching og skriving og veiledning i rektorutdanningen. Aksjonsforskningen ledes henholdsvis av Ann Margareth Gustavsen (HINN, SePU), Brit Bolken Ballangrud (OsloMet), Marit Aas (OsloMet) og Mari-Ana Jones, (NTNU). 

   Vi er nå godt i gang med delprosjekt 3. Prosjektet ble presentert for tilbyderne på samlingene i august 2022 og i januar 2023. I denne studien der vi er opptatt av å finne ut om skolelederutdanningen setter spor i praksis, har vi gjennomført casestudier ved 4 grunnskoler, 2 ungdomsskoler og 2 videregående skoler i ulike deler av landet. Forskningsfokuset er på hvilke ledelsesinitiativ som kan føre til nye lederpraksiser og organisasjonspraksiser. Forskningen ledes av professor Marit Aas (OsloMet) sammen med Brit B. Ballangrud (OsloMet), Kristen F. Vennebo (OsloMet), Fred C. Andersen (OsloMet), Idunn Seland (OsloMet), Kristin Helstad (OsloMet), Elisabeth Stenshorne (OsloMet/USN), Lars Arild Myhr (HINN), Ann Margareth Gustavsen (HINN), Mette Marit Jenssen (HINN), Hilde Forfang (HINN), Åse Slettbakk (UiT), Trond Lekang (Nord Universitet), Lars Aage Rotvold (UiT). Vi arbeider nå med analyser av casene. Endelig rapport leveres til Utdanningsdirektoratet 1. november 2023.

  • Publikasjoner

   Publiseringsplan for rapporter til Utdanningsdirektoratet:

   • Delrapport 3 publiseres november 2023.
   • Sluttrapporten publiseres i april 2024.