English version

Bærekraft, natur, helse og bevegelse

Vi forsker på bevegelse, helse og natur i barnehagen. Vi er interessert i hva som skjer på utelekeplassen og i barnehagenes nærmiljø. I tillegg er vi opptatt av hvordan disse temaene undervises og forstås i barnehagelærerutdanningen.

Vi er opptatt av bærekraftperspektiver og mangfoldperspektiver og anvender disse på temaer som oppvekst i by, mat, ledelse i barnehagen og naturtilknytning hos studenter.

Sentrale forskningsinteresser i gruppa er fagdidaktikk i barnehagelærerutdanningen og utdanning for en bærekraftig framtid. Vi anvender både kvalitative og kvantitative metoder. Vi er inspirert av teorier om kroppsliggjøring, fysisk og sosial virkelighet, språk, fenomenologi, og sosialkonstruktivisme.

Forskningsgruppeleder

Laster inn ...
 • Medlemmer

  Laster inn ...
 • Samarbeidspartnere

  Via SciTalk prosjektet:

  • Høgskulen på vestlandet
  • Philipps Universität, Marburg i Tyskland 
  • HZ (Hogeschool Zeeland) University of applied Sciences, Vlissingen i Nederland
  • Barnehagetilbudet Espira- parken (Oslo)
  • Bråtveit barnehage (Stord)

  Via UCOIL prosjektet:

  • University College Copenhagen (UCC)
  • Amsterdam University of Applied Sciences and Mondragon University  

  Via prosjektet Barnehagelærerutdanningens uteundervisning og studentenes naturtilknytning:
  John Moores University, Liverpool

 • Prosjekter

  Barn i by – Natur, helse og bevegelse i byer og bynære strøk 

  Hvordan kan barnehagebarn i byene få tilstrekkelige muligheter for bevegelses- og naturopplevelser når det stadig bygges tettere? Målet med antologien «Barn i by» er å synliggjøre for barnehagelærerstudenter, barnehagepersonell og utdannere hvordan by og byrom kan tas i bruk i fagområdene ‘Natur, miljø og teknologi’, ‘Kropp, bevegelse, mat og helse’ og ‘Kunst, kultur og kreativitet’». Antologien kom ut på Universitetsforlaget i 2021.

  Les mer om prosjektet Barn i by - Natur, helse og bevegelse i byer og bynære strøk (universitetsforlaget.no).

  SciTalk - Natural Science in Everyday Conversations in Preservice Teacher’s Education

  Prosjektet ble avsluttet i februar 2022. SciTalk er et Erasmus+ prosjekt (2018-2021). Prosjektgruppa har fokus på samtaler om naturfag og naturfenomener i uformelle situasjoner og hverdagssamtaler i barnehage og småskole. I prosjektet utarbeider vi en læringsressurs og et metodisk rammeverk. SciTalk har lærerutdannere og lærerstudenter som målgruppe.

  Partnere: HVL, Stord, ved Sissel Margrethe Høisæter (prosjektleder). OsloMet, Philipps Universität, Marburg i Tyskland og HZ (Hogeschool Zeeland) University of applied Sciences, Vlissingen i Nederland, samt deltakere fra barnehager (Espira- parken og Bråtveit barnehage)

  Prosjektets nettside oppsummerer prosjektets resultater og er et metodisk verktøy for studenter, lærerutdannere og alle som er interessert i naturfag og samtaler i barnehagen. 

  Les mer om prosjektet SciTalk. Natural Science Talk in Teacher Educations (hvl.no).

  UCOILD  - Collaboration Online International Learning 

  UCOLID er et Erasmus + prosjekt (2021 – 2024). Overordnet mål for prosjektet er å møte behovet for å styrke interkulturelle og digitale kompetanser i barnehagehage profesjonen gjennom å utvikle en innovativ didaktisk digital nettbasert samarbeidsplattform - COIL (Collaboration Online International Learning) – som verktøy for undervisning. Verktøyet kan bidra til å realisere og fasilitere COIL prosjekter på måter som skal være studentsentrert, eksperimentelle, inklusive og refleksive, og derved framskaffe det best mulige virtuelle læringsmiljøet for å støtte interkulturell og digital kompetanse.
  Partnere: University College Copenhagen (UCC) leading the project, Oslo Metropolitan University, Amsterdam University of Applied Sciences and Mondragon University  

  Høst 2022: Implementering av den første COILen mellom University College Copenhagen og OsloMet.    
  Faglig akademisk tema er Circus – a space for sharing body culture and play.
  Project group UCC and OsloMet: 

  • UCC: Eva Rose Rechnagel and Anette Bruun 
  • OsloMet: Kari Bratland, Heid Osnes, Anikke Hagen and Therese Engen

  Barnehagelærerutdanningens uteundervisning og studentenes naturtilknytning. 

  I Rammeplanen for barnehager står det blant annet at: Barnehagen skal bidra til at barn får naturopplevelser og opplever tilhørighet til naturen. Bærekraftig utvikling er en del av barnehagens verdigrunnlag (Kunnskapsdepartementet, 2017). For å fullføre dette samfunnsoppdraget er det viktig at de som jobber i barnehager har nok kunnskap og er bevisst sine egne holdninger til natur. I dette prosjektet spør vi blant annet: «Hvordan kan undervisningen gjøre barnehagelærerstudentene bevisst på egen tilknytning til natur?» 

  Ideen til prosjektet er utviklet i samarbeid med skogskolen ved John Moores University i Liverpool, England.

  Les mer om prosjektet Barnehagelærerutdanningens uteundervisning og studentenes naturtilknytning (cristin.no).