English version

Empowerment

Forskergruppen er opptatt av betydningen empowerment har for forholdet bruker/pasient og behandler/profesjonsutøver, for ledelse og organisering av arbeid og for etiske spørsmål.

Begrepet empowerment kan knyttes til demokratiseringsprosesser som innebærer at individer eller grupper hjelpes til myndiggjøring og mestring. Hovedideen i empowermenttenkningen er knyttet til omfordeling av makt og sentrale prinsipp i maktomfordelingen er medvirkning og anerkjennelse av den andres kompetanse på seg selv.

Forskningsgruppeleder

Laster inn ...
 • Medlemmer

  Laster inn ...
 • Mer om forskningsgruppen

  Empowermenttenkningen kan forstås som et rammeverk for helsefremming på individ-, gruppe- og samfunnsnivå. Empowerment kan knyttes til ulike kontekster og deltakelse i prosesser som har mestring som mål er sentralt. Empowerment dreier seg om samhandling gjennom dialog, medvirkning og ressursmobilisering.

  Forskningsgruppen empowerment har tre faglige tyngdepunkt:

  • Empowerment som begrep, prosess og resultat.
  • Samhandling, brukermedvirkning, veiledning og læring.
  • Helseøkonomi, prioriteringer og etikk.