English version

Fag- og yrkesopplæring i kontinuerlig endring (FYKE)

Gruppen jobber med prosjekter knyttet til kontinuerlige endringer i yrker, arbeid og utdanning. Endringer som krever nytenking både når det gjelder krav til kompetanse og til læringsprosesser på tvers av læringsarenaer.

Prosjektene våre preges av kontinuerlige endringer og utfordringer både i yrkene, utdanningsstrukturen, arbeidsmarkedets og samfunnets behov for kompetanse. Det handler også om tilrettelegging av gode læringsprosesser basert på tidligere erfaringer. Dette berører den framtidige kompetansen til yrkesfaglærere, instruktører i lærebedrifter og opplæringskontor samt lærerutdannere og skoleledere.

Forskningsgruppeledere

Laster inn ...
 • Medlemmer

   Laster inn ...
  • Mer om forskningsgruppen

   Fag- og yrkesopplæringen i Norge er basert på et trepartssamarbeid mellom utdanningsmyndigheter, arbeidstakerorganisasjoner og arbeidsgiverorganisasjoner. Dette er i tråd med konvensjon nr. 142 vedtatt av Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO). Det innebærer at området har mange interessenter og aktører i utvikling av utdanningstilbud. Skoler, lærebedrifter og opplæringskontor inngår i utdanningssystemet og bør spille på lag. I tillegg finnes det mange nettbaserte opplæringstilbud og digitale læringsstøttesystemer initiert av både bransjeorganisasjoner og private aktører. De siste årene har vi sett at opplæringsløpene i fag- og yrkesopplæringen åpner for alternative/parallelle veier i tillegg til dagens 2+2 modell (2 år i skole, 2 år i lærebedrift). Det er ordninger som bl.a. praksisbrev, vekslingsmodell, fagbrev på jobb, modulbasert fagbrev og kombinert yrkes- og studiekompetanse. 

   I Kunnskapsløftet 2006 og fagfornyelsen i Kunnskapsløftet 2020 er strukturen i flere av de yrkesfaglige utdanningsprogrammene endret, med ny overordnet del og læreplaner for fag. Flere av våre prosjekter er relatert til innføring og vurdering av fagfornyelsen. 

   Omstillinger i arbeidslivet vil i økende grad stille krav til ny og endret kompetanse. Yrkesfagene preges også av mangfold og kjønnsskjevhet og voksne med annen utdannings- og erfaringsbakgrunn. Dette gjelder på alle nivåer – også innenfor høyere utdanning. Vurdering og verdsetting av realkompetanse blir derfor sentralt. 

  • Forskningsprosjekter

   • Evaluering av fagfornyelsen for yrkesfag (i samarbeid med NIFU og Fafo)
   • Innhold og struktur i yrkesopplæringen (INNSTRUK) – fagfornyelsen.
   • Relevant og profesjonsrettet yrkesfaglærerutdanning.
   • Matematikk som verktøy i arbeidsliv og yrkesfaglærerutdanning.
   • Yrkesrelevant og meningsfull opplæring for elever med ulike utdanningsplaner.
   • Nye verktøy for helhetlig dokumentasjon og analyse av læring (HELDAL). Et Innovasjonsprosjekt finansiert av Norges Forskningsråd/ Finnut Innovasjon (2019 – 2023).
   • Strategisk og operativt arbeid med verdsetting av realkompetanse.
   • DIKU prosjekt for praksislærere
   • Fagskolepedagogikk - Fagskolelæreren som yrkesfaglærer i høyere yrkesfaglig utdanning og hvordan yrkespedagogiske prinsipper tas i bruk gjennom PPF.

   Ph.d.-prosjekter:

   • Den profesjonelle smaken (Daniel Bødker Lund)
   • Skoleledelse mellom skole og arbeidsliv i yrkesfagutdanningen (Merete C. Rekdahl)
   • Helsefagarbeideres utvikling av ferdigheter; en kvalitativ studie av hvilke ferdigheter helsefagarbeidere trenger i møte med brukere av hjemmebasert omsorg - og hvordan disse utvikles og anvendes i læretiden (Siw Watz)
   • Yrkesfaglærerens profesjonsfaglige digitale kompetanse ved utprøving av digitale e-portfolier (PRODYRK) (Svanhild Kristine Berntsen)

   Post.doc.-prosjekt:

   • Fra fagarbeider til yrkesfaglærer, kunnskapsformer og -regimer i yrkesfaglærerprofesjonen (Marit Lensjø)
  • Samarbeidspartnere

   • Diku
   • Fafo
   • NIFU
   • NHO
   • NTNU
   • Rogaland fylkeskommune
   • Telemark fylkeskommune
   • Utdanningsdirektoratet

   Partnere i EGREEN + -prosjektet:

   • NTI-MMM
   • Euromasc
   • Norges Grønne fagskole – Vea
   • Sächsische Bildungsgesellschaft für Umweltschutz und Chemieberufe
   • KALIBAO
   • Wiener Institut für Arbeitsmarkt- und Bildungsforschung (WIAB)
   • Eesti Maatikuehitajate Liit
   • Yebisu Eesti
   • European Landscape Contractors Association
   • Asociacion para el Desarrollo de la Comarca de la Loma (ADLAS)
   • Van Senten Groenprojecten