English version

Fag- og yrkesopplæring i kontinuerlig endring (FYKE)

Gruppen jobber med prosjekter knyttet til kontinuerlige endringer i yrker, arbeid og utdanning. Endringer som krever nytenking både når det gjelder krav til kompetanse og til læringsprosesser på tvers av læringsarenaer.

Prosjektene våre vil preges av kontinuerlige endringer og utfordringer både i yrkene, utdanningsstrukturen, arbeidsmarkedets og samfunnets behov for kompetanse, samt tilrettelegging av gode læringsprosesser basert på tidligere erfaringer. Dette berører også den framtidige kompetansen til yrkesfaglærere, instruktører i lærebedrifter og opplæringskontor samt lærerutdannere og skoleledere.

Forskningsgruppeledere

Laster inn ...
 • Medlemmer

   Laster inn ...
  • Mer om forskningsgruppen

   Fag- og yrkesopplæringen i Norge er basert på et trepartssamarbeid mellom utdanningsmyndigheter, arbeidstakerorganisasjoner og arbeidsgiverorganisasjoner. Dette er i tråd med konvensjon nr. 142 vedtatt av Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO). Det innebærer at området har mange interessenter og aktører i utvikling av utdanningstilbud. Skoler, lærebedrifter og opplæringskontor inngår i utdanningssystemet og bør spille på lag. I tillegg finnes det mange nettbaserte opplæringstilbud og digitale læringsstøttesystemer initiert av både bransjeorganisasjoner og private aktører. De siste årene har vi sett at opplæringsløpene i fag- og yrkesopplæringen åpner for alternative/parallelle veier i tillegg til dagens 2+2 modell (2 år i skole, 2 år i lærebedrift). Det er ordninger som bl.a. praksisbrev, vekslingsmodell, fagbrev på jobb, modulbasert fagbrev og kombinert yrkes- og studiekompetanse. 

   I Kunnskapsløftet 2006 og fagfornyelsen i Kunnskapsløftet 2020 er strukturen i flere av de yrkesfaglige utdanningsprogrammene endret, med ny overordnet del og læreplaner for fag. Flere av våre prosjekter er relatert til innføring og vurdering av fagfornyelsen. 

   Omstillinger i arbeidslivet vil i økende grad stille krav til ny og endret kompetanse. Yrkesfagene preges også av en stor andel innvandrere og voksne med annen utdannings- og erfaringsbakgrunn. Dette gjelder på alle nivåer – også innenfor høyere utdanning. Vurdering og verdsetting av realkompetanse blir derfor sentralt. Den høye andelen innvandrere og bruk av utenlandsk arbeidskraft i noen bransjer, utfordrer også organisering av arbeid og det norske/nordiske verdigrunnlaget som likestilling, demokrati, og arbeidsmiljøforskrifter. 

  • Forskningsprosjekter

   • Evaluering av fagfornyelsen for yrkesfag (i samarbeid med NIFU og Fafo)
   • Innhold og struktur i yrkesopplæringen (INNSTRUK) – fagfornyelsen.
   • Relevant og profesjonsrettet yrkesfaglærerutdanning.
   • Matematikk som verktøy i arbeidsliv og yrkesfaglærerutdanning.
   • Yrkesrelevant og meningsfull opplæring for elever med ulike utdanningsplaner.
   • European Green Mastery: Comparison and development of skills and competences in the green sectors, EQF levels 2-6, through Learning Outcome based qualifications (Erasmus+ Sector Skills Alliances 2018-2021).
   • Nye verktøy for helhetlig dokumentasjon og analyse av læring (HELDAL). Et Innovasjonsprosjekt finansiert av Norges Forskningsråd/ Finnut Innovasjon (2019 – 2023).
   • Strategisk og operativt arbeid med verdsetting av realkompetanse.
   • DIKU prosjekt for praksislærere
   • Fagskolepedagogikk - Fagskolelæreren som yrkesfaglærer i høyere yrkesfaglig utdanning og hvordan yrkespedagogiske prinsipper tas i bruk gjennom PPF.

   PhD prosjekter:

   • Den profesjonelle smaken (Daniel Bødker Lund)
   • Skoleledelse mellom skole og arbeidsliv i yrkesfagutdanningen (Merete C. Rekdahl)
   • Helsefagarbeideres utvikling av ferdigheter; en kvalitativ studie av hvilke ferdigheter helsefagarbeidere trenger i møte med brukere av hjemmebasert omsorg - og hvordan disse utvikles og anvendes i læretiden (Siw Watz)
   • Yrkesfaglærerens profesjonsfaglige digitale kompetanse ved utprøving av digitale e-portfolier (PRODYRK) (Svanhild Kristine Berntsen)

   Post doc prosjekt:

   • Fra fagarbeider til yrkesfaglærer, kunnskapsformer og -regimer i yrkesfaglærerprofesjonen (Marit Lensjø)
  • Ph.d.-prosjekter

   • Den profesjonelle smaken (Daniel Bødker Lund).
   • Yrkesrelevant og meningsfull opplæring for elever med ulike utdanningsplaner  (Åse Norunn Nedrebø Bruvik).
  • Samarbeidspartnere

   • Diku
   • Fafo
   • NIFU
   • NHO
   • NTNU
   • Rogaland fylkeskommune
   • Telemark fylkeskommune
   • Utdanningsdirektoratet

   Partnere i EGREEN + -prosjektet:

   • NTI-MMM
   • Euromasc
   • Norges Grønne fagskole – Vea
   • Sächsische Bildungsgesellschaft für Umweltschutz und Chemieberufe
   • KALIBAO
   • Wiener Institut für Arbeitsmarkt- und Bildungsforschung (WIAB)
   • Eesti Maatikuehitajate Liit
   • Yebisu Eesti
   • European Landscape Contractors Association
   • Asociacion para el Desarrollo de la Comarca de la Loma (ADLAS)
   • Van Senten Groenprojecten