English version

Individeksponering i journalistikken (INDEX)

Denne forskningsgruppen undersøker ulike former for individeksponering og fokus på individet i journalistikken, utviklingen over tid og verdinormer knyttet til individet.

I løpet av noen tiår har journalistikken blitt stadig mer individorientert. Individorienteringen gjelder alt fra politikere til idrettsutøvere og andre mer eller mindre offentlige personer, men det berører også den rollen publikum tildeles i nyhetsproduksjonen. Samtidig ser vi en stigende tendens til mer subjektivitet hos journalistene selv. INDEX utvikler kunnskap om denne utviklingen, i Norge og andre land.

Vi undersøker hvordan ulike utviklingstrekk i samfunnet fører til individualisering i journalistikken, hvordan det arter seg i praksis og hvordan individualisering i journalistikken kan påvirke samfunnsutviklingen. En viktig del av gruppens arbeid er å styrke grunnlaget for en diskusjon både med profesjonens utøvere og den øvrige offentligheten.

INDEX  har både et historisk, samtidig og delvis komparativt perspektiv, og forskerne undersøker hvordan fokuset på individet har påvirket både fremstillingen av kildene, journalisten selv og forholdet til publikum. 

Forskningsgruppeledere

Laster inn ...
 • Medlemmer

   Laster inn ...
  • Mer om forskningsgruppen

   Vi undersøker hvordan ulike utviklingstrekk i samfunnet fører til individualisering i journalistikken, hvordan det arter seg i praksis og hvordan individualisering i journalistikken kan påvirke samfunnsutviklingen. En viktig del av gruppens arbeid er å styrke grunnlaget for en diskusjon både med profesjonens utøvere og den øvrige offentligheten.

   Sentrale spørsmål er: 

   • På hvilke måter eksponeres individet i de journalistiske mediene?
   • Hvordan har individets plass i journalistikken, og roller, verdier og normer knyttet til individet, endret seg over tid?
   • Hvilke endringstendenser i kulturen og samfunnet er eksponeringen av individer i journalistikken uttrykk for? 
   • Hvilken betydning har journalistikken for publikums oppfatning av den status og de rollene individet har eller bør ha i og overfor samfunnet?
  • Aktivitet og nettverk

   INDEX samarbeider med forskere fra andre nordiske institusjoner og andre europeiske land. Så langt har gruppen publisert to antologier og arbeider med en tredje. 

   Vår nyeste antologi, fra 2017, er en internasjonal open access-utgivelse med tittelen Putting A Face on It. Individual Exposure and Subjectivity in Journalism (press.nordicopenaccess.no).

   Antologien  drøfter hvordan eksponering av individer og subjektive erfaringer i dag kan prege de fleste journalistiske temaer og områder, fra politikk til sport og fra forskningsjournalistikk til reportasjer om terrorisme. Boken undersøker hvordan individer og subjektivitet blir eksponert i nyheter og featureartikler, og i journalistikkens bilder, enten det er i fotografier eller karikaturtegninger, og analyserer dessuten hvordan subjektive synspunkter kommer til uttrykk i journalistenes dialog med digitale mediebrukere. Et mål med boken er å vise fram noe av den variasjonen som finnes. I tillegg ønsker forfatterne å bidra til debatten om hvilken retning dagens journalistikk går. Denne vitenskapelige antologien har bidragsytere fra flere europeiske land.

   I 2015 ble gruppens første antologi, Individet i journalistikken (cappelendamm.no), utgitt på forlaget Cappelen Damm Akademisk. Et utdrag med antologiens innledning er tilgjengelig på forlagets nettside. 

   Gruppen arbeider for tiden med en tredje antologi som skal publiseres i 2020. Arbeidstittel er "Individualization of Health Issues in Media. Journalistic practices, patient narratives and authorities’ strategies".

   Gruppen holder årlige seminarer der medlemmene utvikler papers, artikler og bokkapitler til INDEX-publikasjoner og til internasjonale konferanser og tidsskrifter. Et viktig mål for INDEX-medlemmene er å søke ekstern finansiering av prosjekter, spesielt fra relevante EU programmer. Vi har inkludert studenter i gruppens aktiviteter og vil fortsette med dette framover.

  • Metoder

   INDEX belyser de over nevnte forskningsspørsmålene ved å anvende ulike metoder, med spesiell vekt på narrativ analyse, kritisk diskursanalyse, retorisk analyse, innholdsanalyse og analyse av fortolkningsrammer (frames). Teoretisk arbeider vi med felt som narratologi, diskursteori og politisk teori, og med uttrykk som «personalisering», journalistisk «subjektivitet» og «individualisering».  

  • Forskning i utdanningene

   Resultater av avsluttet og pågående forskning blir formidlet på bachelorkursene i Journalistisk teori og metode, Sports journalism og helsejournalistikk, og på masterkursene i Litterær journalistikk, Science and the Media og Språk og diskurs i journalistikken. Dessuten er arbeider som opprinnelig er skrevet av tidligere studenter ved masterkurs i litterær journalistikk, i Science and the Media og ved OsloMets Fagforfatterstudium videreutviklet og publisert i gruppens antologier.

   Gruppens forskning er også relevant for bachelorkurs som Økonomijournalistikk og Featurejournalistikk samt masterkurset Innføring i teori og metode.