English version

Ledelse, veiledning og organisasjonsbygging

Forskningen i gruppa omhandler ledelse, veiledning og organisasjonsbygging knyttet til barnehage. Fagområdet inngår i utdanningsledelse, som er flerfaglig og integrerer teorier og forskning på tvers av disipliner.

Deler av forskningsgruppas aktivitet belyser organisasjonsmessige perspektiver som endrings,- og utviklingsprosesser, profesjonelle læringsfellesskap og organisasjonskultur. Ledelsesstudier sette søkelyset på relasjoner og innflytelse mellom grupper og personer i organisasjoner, og sentrale temaer er lederes samhandling med medarbeidere, lederes autonomi, handlingsrom, identitet og profesjonsutvikling. Dessuten ses ledelse i relasjon til makroorientert forskning om offentlig forvaltning, organisasjonslæring og pedagogisk arbeid.

Forskningsinteressene omhandler også mangfoldsledelse, der fokus blant annet er hvordan ledere håndterer forskjellighet i samfunnet og i barnehagen. Veiledning er en viktig oppgave for ledere i barnehagen, og medlemmer i gruppa forsker også på denne lederoppgaven. 

Forskning innenfor utdanningsledelse omhandler også styring. Studier av styring handler ofte om målrettet koordinering av institusjoner og organisasjoner.

Forskningsgruppeledere

Laster inn ...
 • Medlemmer

   Laster inn ...
  • Forskningsprosjekter

   • Cecilie Thun: Forskningsprosjekt sammen med Universitetsbarnehagene. Hovedfokus er barn og medborgerskap, med deltema mangfoldsledelse. 
   • Maria Brennhovd: Forskningsprosjekt EnCompetence – kompetanse for utvikling av barnehagers inne- og utemiljø. Samarbeid mellom DMMH, OsloMet, Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager, Espira, Læringsverkstedet og Trondheim Kommune. Prosjektet er finansiert av NFR gjennom FINNUT .
   • Charlotte Johannessen: Forskningsprosjekt- Ledelse av arbeid med personalets profesjonelle omsorgskompetanse. 
   • Antologi: Johannesen, C. U. og Thun, C (red): Organisering, arbeidsdeling og profesjonalisering i barnehagen. Fagbokforlaget.
  • Samarbeidsprosjekter

   • NelBa: Nasjonalt nettverk for forskere innenfor feltet organisasjon og ledelse i barnehagen 
   • NERA: Nordic Educational Research 
   • NEON: Nettverk for organisasjonsforskning i Norge 
   • Enirdelm: European Network for Improving Research and Development in Educational Leadership and Management 
   • ILRFEC: International Leadership Forum Early Childhood 
   • Veiledernettverket for nyutdannede lærere i barnehage og skole