English version

Livskvalitet

Denne forskningsgruppen har et særlig fokus på livskvalitet i et livsløpsperspektiv; i familier, ved kroniske sykdommer, ved ulike smertetilstander, og i et folkehelseperspektiv – med pasienten/brukeren i sentrum.

Livskvalitet er et subjektivt fenomen. Ønsket er å ha et så godt liv som mulig – hele livet.

Forskningen vår omhandler ulike pasient- og brukergrupper i primær- og spesialisthelsetjenesten.

Ulike helseprofesjoner er representert i gruppen, der de fleste er sykepleiere med vitenskapelig kompetanse på ulike nivå, samt flere doktorgradskandidater.

Brukerinvolvering i forskning, utvikling og evaluering av intervensjoner (for eksempel eHelse-intervensjoner) og psykometrisk evaluering av spørreskjemaer er sentrale aktiviteter.

Forskningsprosjektene våre foregår i alle deler av helsetjenesten gjennom både kvalitative, kvantitative og miksede metoder, og bruk av registerdata. Vi har et utstrakt nasjonalt og internasjonalt samarbeid.

Gruppen tilhører Fakultet for helsevitenskap.

Forskningsgruppeleder

Laster inn ...
 • Medlemmer

  Laster inn ...
 • Mer om forskningsgruppen

  For å favne bredden i livskvalitet har vi organisert prosjektene våre tematisk under fire hovedområder, der livskvalitet er paraplyen. 

  Livskvalitet og familie

  Sentrale prosjekter her er studier hvor familien har en viktig rolle.

  Vi er spesielt opptatt av temaer som

  • mobbing
  • sårbare grupper
  • barnepalliasjon
  • søvn hos barn og foreldre
  • etniske forskjeller hos foreldre til kroniske syke eller funksjonshemmede barn
  • livskvalitet hos barn med kronisk sykdom og deres foreldre
  • familiens betydning ved demens senere i livet

  Livskvalitet og kroniske sykdommer 

  Kronisk sykdom kan ha mange ansikter, der noen har plager som er tydelige og lette å definere, mens de hos andre er mer diffuse.

  Felles for alle er sykdommens varighet – i lange perioder eller gjennom et helt livsløp.

  Sentrale prosjekter innenfor livskvalitet og kroniske sykdommer omfatter blant annet

  • smerte hos personer med alvorlig demens
  • endring i kognisjon blant eldre kreftpasienter – før, under og etter cellegift
  • personer med type 2 diabetes og effekt av mobil-apper på egenbehandling
  • hjertekarsykdom og behov for tiltak etter kirurgi
  • barnepalliasjon

  Livskvalitet og smerte 

  All forskning på smerte omhandler direkte eller indirekte personen som opplever smerter – hos noen i et livsløp. Livskvalitet og smerte er nært forbundet.

  Viktige temaer for oss er

  • kunnskap og holdning til smerte blant kreftsykepleiere
  • verdighet i kirurgisk sykepleie
  • anestesisykepleie i klinisk praksis
  • smertebehandling etter dagkirurgi

  Videre forsker vi på langtidsmottakere av sosialhjelp og tilstedeværelse av kroniske smerter, psykiske plager og helserelatert livskvalitet, kvinner med hjertekarsykdom, barnepalliasjon, kognisjon hos kreftpasienter, og smerte hos personer med demens.

  Livskvalitet og folkehelse 

  Folkehelse omhandler alle faktorer som påvirker helse i en populasjon, med mål om å forebygge helsetrusler og fremme helse og livskvalitet.

  Søvn, mobbing, fysisk aktivitet og kosthold kan være nært knyttet til livskvalitet.

  Både helsestasjonen og skolen er arenaer hvor vi har pågående prosjekter, der fysisk aktivitet og risiko for mobbing er prioriterte forskningsområder.

  Vi forsker på søvn i alle aldre, blant annet hos foreldre til barn på sykehus. Vi forsker også på livskvalitet hos friske eldre.

  Et sentralt prosjekt for forskningsgruppen er Søvn og livskvalitet – et brukermedvirkningsprosjekt. Dette prosjektet er inspirert av James Lind Alliance for behovsidentifisering og prioritering av forskning, og vil være viktig i gruppen i årene framover. 

 • Publikasjoner