English version

Livslang læring

Forskningsgruppen livslang læring har satt et utvidet begrep om livslang læring på dagsorden. Dvs. læring og tilrettelegging for læring gjennom livet fra vugge til grav, i, utenfor og i grenseflatene mellom utdanning, arbeidsliv og sivilsamfunn, med vekt på forholdet mellom «formal», «non-formal» og «informal» læring.

Forskningsgruppeleder

Laster inn ...
 • Medlemmer

  Laster inn ...
 • Mer om forskningsgruppen

  Mer spesifikt vil vekten i gruppen ligge på praksis- og erfaringslæring, læring gjennom arbeid, voksnes læring, organisasjonslæring, samt nye former for samarbeid om læring mellom utdanning og arbeid (symbiotisk læring, duale utdanningsmodeller o.l.). En rekke spesifikke emner vil bli bearbeidet videre i forskergruppens forskning: 

  • Kunnskapssamfunnets betingelser for læring
  • Realkompetansevurdering
  • Hvordan endringer i sosialisering i kunnskapssamfunnet påvirker hvordan vi lærer i et livslangt perspektiv, og omvendt.
  • Kvalifisering og rekvalifisering av voksne, endrede kompetansekrav: «Skilling» og «reskilling», ulike kompetansebehov – transversal skills, generic skills.
  • Høyere utdanningsinstitusjoner nøkkelfaktor for individet og for samfunnet som helhet – også koblet til etter- og videreutdanning.
  • Grenseflatene mellom læring i arbeid og læring på universitetet.
  • Økt satsing på innovasjon og humankapital (Brynjolfsson and McAfee, 2012).
  • Vocationalisation of higher education (Billett, 2011)

  Forskergruppen LLL har blinket ut syv etablerte, internasjonale fagområder som viktige orienteringspunkter for et utvidet begrep om LLL, som vil videreføres og utvikles i forskningen knyttet til forskergruppen: 

  • Filosofi for utdanning, læring og dannelse (Bildung-paideia).
  • Samfunnsmessig og historisk organisering av læring.
  • Livslang læring.
  • Organisasjonslæring og lærende organisasjoner (kollektiv læring).
  • Arbeidsbasert læring (individuell læring).
  • Voksnes læring og andragogikk.
  • Yrkes- og profesjonspedagogikk – Vocational and Professional Education and Training (VET) 

  Forskergruppen vil utarbeide grunnleggende kommenterte litteraturlister for de nevnte syv områdene. 

  Samarbeid om læring og profesjonsutvikling gjennom individuell og kollektiv læring på arbeidsplassen, er samtidig temaer og utfordringer som er sentrale for alle ansatte ved OsloMet. Forskergruppen livslang læring ønsker å bidra til å samle kreftene til et synlig og solid FoU-miljø på tvers for dette som fagfelt og disiplin.

 • Forskningsprosjekter

  • Lærerutdanningsskoler og lærerutdanningsbedrifter i Yrkesfaglærerutdanningen (LUSY). Finansiering: Norges forskningsråd
  • Erasmus+prosjekt: Egreen+ (teknologi og bærekraft): Finansiering: Erasmus
  • Evalueringen av fagfornyelsen i yrkesfag i samarbeid med NIFU og Fafo. Finansiering: Utdanningsdirektoratet
 • Samarbeidspartnere

  Redaksjonsmedlem i International Journal of Action Research, Educational Action Research Journal, Canadian Action Research Journal, medlem  i styret for SIRA (Swedish Interaction Research Association), samarbeid med folk fra ARNA, CARN om “Knowledge Democracy”, samarbeid med forskere ved Aalborg Universitet.

  Linköping Universitet, Stockholms Universitet, Nordic research network on vocational education and training (Nordyrk). Nettverket VetNet Research on Vocational Education and training i European Educational Research Association (EERA). Associate editor Nordic Journal of Vocational Education and Training (NJVET). Forskningsstiftelsen Fafo, NIFU. Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB). Europeisk forskningssamarbeid om VET og livslang læring: European Research Review Group (EERG), Edge Foundation, UK. 

  EASA (European association of social anthropologists), den finske antropologiske foreningen, den Irske antropologiske forening, ASAANZ (association of anthropologists of Australia and New Zealand).