English version

Livslang læring

Forskningsgruppen livslang læring tematiserer læring gjennom livet fra vugge til grav, i, utenfor og i grenseflatene mellom utdanning og arbeidsliv, med vekt på forholdet mellom «formal», «non-formal» og «informal» læring.

Forskningsgruppeledere

Laster inn ...
 • Medlemmer

   Laster inn ...

    

  • Mer om forskningsgruppen

   Mer spesifikt vil vekten i gruppen ligge på praksis- og erfaringslæring, læring gjennom arbeid, voksnes læring, organisasjonslæring, samt nye former for samarbeid om læring mellom utdanning og arbeid (symbiotisk læring, duale utdanningsmodeller o.l.). En rekke spesifikke emner vil bli bearbeidet videre i forskergruppens forskning: 

   • Kunnskapssamfunnets betingelser for læring
   • Realkompetansevurdering.
   • Hvordan endringer i sosialisering i kunnskapssamfunnet påvirker hvordan vi lærer i et livslangt perspektiv, og omvendt.
   • Kvalifisering og rekvalifisering av voksne, endrede kompetansekrav: «Skilling» og «reskilling», ulike kompetansebehov – transversal skills, generic skills.
   • Høyere utdanningsinstitusjoner nøkkelfaktor for individet og for samfunnet som helhet – også koblet til etter- og videreutdanning.
   • Grenseflatene mellom læring i arbeid og læring på universitetet.
   • Økt satsing på innovasjon og humankapital (Brynjolfsson and McAfee, 2012).
   • Vocationalisation of higher education (Billett, 2011)

   Forskergruppen LLL har blinket ut syv etablerte, internasjonale fagområder som viktige orienteringspunkter for et utvidet begrep om LLL, som vil videreføres og utvikles i forskningen knyttet til forskergruppen: 

   • Filosofi for utdanning, læring og dannelse (Bildung-paideia).
   • Samfunnsmessig og historisk organisering av læring.
   • Livslang læring.
   • Organisasjonslæring og lærende organisasjoner (kollektiv læring).
   • Arbeidsbasert læring (individuell læring).
   • Voksnes læring og andragogikk.
   • Yrkes- og profesjonspedagogikk – Vocational and Professional Education and Training (VET) 

   Forskergruppen vil utarbeide grunnleggende kommenterte litteraturlister for de nevnte syv områdene. 

   Samarbeid om læring og profesjonsutvikling gjennom individuell og kollektiv læring på arbeidsplassen, er samtidig temaer og utfordringer som er sentrale for alle ansatte ved OsloMet. Forskergruppen livslang læring ønsker å bidra til å samle kreftene til et synlig og solid FoU-miljø på tvers for dette som fagfelt og disiplin.