English version

Offentlig administrasjon og styring

Faggruppen driver forskning, undervisning og formidling rettet mot ledelse, organisering og styring av offentlig sektor.

Gruppen har en bred tematisk, teoretisk og metodisk tilnærming, med forankring i statsvitenskap, sosiologi, jus og økonomi. Forskningen inkluderer forvaltning og styring fra kommunalt- til statlig og europeisk nivå, med problemstillinger som har relevans for styring av byer, kommunal forvaltning og statsforvaltningens samspill med internasjonale styringsprinsipper.

Gruppens arbeidsområder inkluderer forøvrig mål- og resultatstyring, evaluering og forvaltningsrevisjon, strategisk planlegging, samstyring, kommunereformer, demokratisk byutvikling, organisering og ledelse av utdanning og forskning, digitalisering, migrasjons- og integrasjonsforvaltning, personvernrett, arbeidsrett, skatterett, og stats- og kommunalrett. Gruppen har også et bredere internasjonalt nedslagsfelt med forskning på EU-politikk, handel og lovgiving.

Denne faggruppen er en del av Handelshøyskolen. 

Faggruppeleder

Laster inn ...
  • Medlemmer

    Laster inn ...